Sesja II 10.12.2018 r. 

 
 

Nagranie z sesji

 

 1. Uchwała Nr II/2/18 w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Obornikach.
 2. Uchwała Nr II/3/18 w sprawie zasad przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Obornikach.
 3. Uchwała Nr II/4/18 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczącego.
 4. Uchwała Nr II/5/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Obornikach.
 5. Uchwała Nr II/6/18 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach upoważnionego do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady.
 6. Uchwała Nr II/7/18 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Obornikach.
 7. Uchwała Nr II/8/18 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. współpracy z Obornicką Radą Seniorów.
 8. Uchwała Nr II/9/18 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Obornikach.
 9. Uchwała Nr II/10/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.  
 10. Uchwała Nr II/11/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Uchwała Nr II/12/18 w sprawie zasad przyznawania, wysokości i wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Obornikach.
 12. Uchwała Nr II/13/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Obornik.
 13. Uchwała Nr II/14/18 w sprawie przyznania Burmistrzowi Obornik dodatku specjalnego.
 14. Uchwała Nr II/15/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2018.
 15. Uchwała Nr II/16/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2018-2041.
 16. Uchwała Nr II/17/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
 17. Uchwała Nr II/18/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 18. Uchwała Nr II/19/18 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Obornikach.
 19. Uchwała Nr II/20/18 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Oborniki na zgromadzeniu związku międzygminnego pod nazwą "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
 20. Uchwała Nr II/21/18 w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 21. Uchwała Nr II/22/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata.
 22. Uchwała Nr II/23/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul.Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata.
 23. Uchwała Nr II/24/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Uścikówcu, stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata.
 24. Uchwała Nr II/25/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 25. Uchwała Nr II/26/18 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 26. Uchwała Nr II/27/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1968 położonej przy ulicy Obrzyckiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.  
 27. Uchwała Nr II/28/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki – Rudki, gmina Oborniki.
 28. Uchwała Nr II/29/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Centrum Rekreacji Oborniki położonego przy ulicy Czarnkowskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.
 29. Uchwała Nr II/30/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Pogodnej i ulicy Głównej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki.
 30. Uchwała Nr II/31/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1283, 1240 i 1241 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.
 31. Uchwała Nr II/32/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewidencyjnych 287/4, 165/1, 164/1, 163/1, 162/1, 288/1 i 166 położonych w miejscowości Oborniki.

 

 

Załączniki

Imienne wyniki głosowania.pdf

Data: 2018-12-13 14:12:16 Rozmiar: 820.61k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.2.18_liczba_wiceprzewodniczących.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 58.83k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.3.18. tajne głosowanie Wiceprzewodniczący.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 113.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.4.18_Powołanie Komisji Skrutacyjnej.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 62.64k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.5.18_stwierdzenie_wyboru_wiceprzewodniczącego.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 58.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.6.18_upoważnienie_wiceprzewodniczący.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 105.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.7.18_koordynator_MRM.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 107.32k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.8.18_koordynator_ORS.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 105.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.9.18_powołanie_komisji_stałych.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 112.47k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.10.18_powołanie_Komisji_Rewizyjnej.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 110.63k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.11.18_powołanie_Komisji_Skarg.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 111.89k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.12.18_diety_radnych.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 116.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.13.18_wynagrodzenie_burmistrza.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 109.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.14.18_dodatek_specjalny_burmistrza.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 110.04k Format: .pdf Pobierz

Uchwała II.15.18.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 737.01k Format: .pdf Pobierz

Uchwała II.16.18.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 241.07k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.17.18._dożywianie OPS.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 180.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.18.18_OPS_kryterium dochodowe.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 121.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.19.18_OPS_pobyt w Senior+.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 119.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.20.18_reprezentowanie gminy w GOAP 2018.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 115.75k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.21.18_dopłaty do wody i ścieków_grudzień_2018.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 115.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.22.18_Garażowa_umowy_1.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 112.06k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.23.18 Garażowa_umowa_2.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 111.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.24.18_Uścikówiec.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 112.52k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.25.18_Oborniki_użyczenie_Azorek.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 113.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.26.18_ustalenia _wysokosci_ekwiwalentu_Strazy_Pozarnej.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 120.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.27.18.18_mpzp działka nr 1968 poł. przy ulicy Obrzyckiej m. Oborniki.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.28.18._mpzp Oborniki - Rudki.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.29.18_mpzp Centrum Rekreacji Oborniki poł. przy ul. Czarnkowskiej.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.30.18_mpzp Dąbrówka Leśna.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 1.86M Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.31.18_zmiana mpzp Oborniki teren PKS.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 1.64M Format: .pdf Pobierz

Uchwała.II.32.18_zmiana mpzp zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Oborniki.pdf

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

Porządek obrad 2 10-12-18.doc

Data: 2019-01-02 11:49:14 Rozmiar: 122k Format: .doc Pobierz

Protokół 2 10.12.18(BIP).pdf

Data: 2019-02-05 08:16:17 Rozmiar: 299.14k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 111
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2018-12-13 14:12:15
Czas publikacji: 2019-02-12 11:03:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak