Kodeks 

 
  


KODEKS  ETYCZNY  URZĘDNIKA  SAMORZĄDOWEGO
ZATRUDNIONEGO  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM  W  OBORNIKACH

 

URZĘDNICY SAMORZĄDOWI
ZATRUDNIENI W URZĘDZIE MIEJSKIM W OBORNIKACH,

BĘDĄC POWAŻNIE ZATROSKANI O ZAUFANIE LUDNOŚCI,
STANOWIĄCE NIEZBĘDNY CZYNNIK SKUTECZNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ,
ORAZ
DĄŻĄC DO SPRECYZOWANIA WARTOŚCI I ZASAD,
ZGODNIE Z KTÓRYMI PEŁNIONA JEST PRZEZ NICH SŁUŻBA PUBLICZNA,
A TAKŻE
PRAGNĄC POINFORMOWAĆ MIESZKAŃCÓW O STANDARDACH ZACHOWAŃ,
JAKICH MAJĄ PRAWO OCZEKIWAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W OBORNIKACH,

USTANAWIAJĄ

KODEKS  ETYCZNY  URZĘDNIKA  SAMORZĄDOWEGO
ZATRUDNIONEGO  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM  W  OBORNIKACH

 

 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
― Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Obornikach;
― Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks etyczny urzędnika samorządo-wego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Obornikach;
― Urzędniku – należy przez to rozumieć pracownika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Obornikach, posiadającego status urzędnika.

ROZDZIAŁ II
ZASADY OGÓLNE

§ 2

1. Kodeks wyznacza zasady postępowania i standardy zachowań obowiązujące urzędników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Obornikach w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
2. Zasady postępowania i standardy zachowań obejmują zarówno wykonywanie zadań, jak i relacje ze współpracownikami, interesantami, pracodawcą i społeczeństwem.
3. Kodeks niniejszy oparty jest na fundamentalnych wartościach i zasadach: prawości, uczciwości, lojalności oraz odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ III
OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA

§ 3

1. Urzędnik samorządowy pracę na zajmowanym stanowisku traktuje jako służbę publiczną, tj. służy państwu, gminie i społecznościom lokalnym, przestrzega obowiązującego prawa, a powierzone zadania wykonuje dbając o interesy państwa, wspólnoty samorządowej oraz o indywidualne interesy obywateli.
2. Pamiętając o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją rozważnie, rzetelnie, sprawnie i sumiennie, z poszanowaniem i obroną godności innych oraz poczuciem godności własnej.
3. Nie postępuje w sposób, który przez pozostałych urzędników lub interesantów postrzegany jest jako nieprofesjonalny lub niehonorowy.
4. Jest odpowiedzialny za wartość i jakość wykonywanych działań.
5. Działa zawsze tak, by być wzorem praworządności, pamiętając, iż reprezentuje Urząd Miejski w Obornikach, a swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Oborniki i współtworzy wizerunek urzędnika samorządowego.
6. Dba o umacnianie zaufania społecznego do samorządu gminnego.
7. Pełniąc obowiązki kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanego urzędu, nie działa też w prywatnym interesie osób lub grupy osób.


ROZDZIAŁ IV
WYKONYWANIE ZADAŃ

§ 4

1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od urzędnika samorządowego poszanowania konstytucji i obowiązującego prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.
2. Nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania takiego konfliktu dba, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
3. Postępuje niedyskryminacyjnie w każdej sprawie, w oparciu o przyjęte zasady i sprawiedliwość. W prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości.
4. W toku podejmowania decyzji urzędnik samorządowy uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie.
5. Nie uwzględnia żadnych okoliczności nienależących do sprawy, działa bezstronnie i bezinteresownie, a w szczególności:
― nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty;
― nie podejmuje prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.
6. Dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy.
7. Jest przygotowany do prawnego, merytorycznego i racjonalnego uzasadnienia decyzji i sposobu postępowania.

§ 5

1. Urzędnik samorządowy postępuje tak, by powstało odczucie, iż nie istnieje możliwość wywierania niewłaściwego wpływu na wykonywanie przez niego obowiązków służbowych, a w szczególności:
― nie angażuje się w działania o charakterze politycznym, nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym;
― nie firmuje produktów rynkowych ani usług poprzez zgodę na wykorzystanie swego wizerunku, podpisu czy wypowiedzi w płatnych lub innych reklamach handlowych, za wynagrodzeniem lub bez;
― dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się okazji do promowania jakichkolwiek grup interesu, nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych.
2. Korzysta z powierzonych uprawnień wyłącznie w celach, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
― nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych;
― nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla osiągnięcia korzyści finansowych lub osobistych – zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.
3. Urzędnik powinien powstrzymać się od prowadzenia działalności gospodarczej, której wynik mógłby być uzależniony od podejmowanych w Urzędzie przez pracownika zawodowych czynności faktycznych lub prawnych.
4. Nie uczestniczy w inwestycjach pośrednich lub bezpośrednich, w jakichkolwiek przedsięwzięciach finansowych, handlowych czy prywatnych, stwarzających konflikt z jego obowiązkami zawodowymi.
5. Nie przyjmuje – bezpośrednio lub pośrednio – korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, usług, pożyczek, podróży, rozrywek, gościnności, obietnic ani w żadnej innej formie.

§ 6

1. Urzędnik samorządowy jest zatrudniany, awansowany i wynagradzany w oparciu o przesłanki merytoryczne oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
2. Podejmuje działania służące podnoszeniu fachowych kwalifikacji i rozwojowi posiadanych kompetencji, dążąc do najwyższego poziomu profesjonalizmu.
3. Powierzone zadania wykonuje rzetelnie i bezstronnie, w jak najlepszy sposób wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności.
4. Ponosi odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, wykazuje należytą staranność i gospodarność. Jest gotów do rozliczenia swoich działań w tym zakresie.
5. Zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub – w przypadku braku reakcji – odpowiednim organom.
6. Ujawnia odpowiednim instytucjom lub organom próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji.
7. Udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działań.
8. Przeciwdziała wszelkim naruszeniom obowiązków służbowych.
9. Jest gotów przyjąć krytykę, uznać swoje błędy i naprawić je.
10. Dąży do usprawnienia funkcjonowania Urzędu i poprawy efektywności świadczeń.
11. Wykazuje konstruktywną postawę wobec spraw samorządu i najwyższy stopień zaangażowania w służbę społeczności gminnej, wykorzystując swoją wiedzę i kompetencje, podejmuje wszelkie czynności, które w granicach prawa mogą być podjęte w interesie gminy i mieszkańców.


ROZDZIAŁ V
RELACJE ZE SPOŁECZEŃSTWEM

§ 7

1. Urzędnik samorządowy udostępnia obywatelom informacje przez nich żądane i umożliwia im dostęp do publicznych dokumentów, zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. W kontaktach z obywatelami urzędnik samorządowy zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy, udziela wyczerpujących i precyzyjnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania, mając na uwadze wiek i zdolność rozumienia przez interesanta Urzędu skomplikowanych przepisów prawnych.
3. Dba o bieżące informowanie społeczności w sprawach samorządu gminnego.
4. Dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.
5. Nie szkodzi ludziom, ich stanowi posiadania, reputacji oraz karierze zawodowej.
6. Sprzeciwia się każdej formie patologii życia społecznego.

ROZDZIAŁ VI
RELACJE ZE ZWIERZCHNIKAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI

§ 8

1. Urzędnik samorządowy jest zobowiązany do zachowania lojalności w kontaktach ze zwierzchnikami oraz gotowości do wykonywania poleceń służbowych.
2. Współpracuje z innymi urzędnikami w celu jak najlepszego wykonania powierzonych zadań.
3. Traktuje współpracowników z szacunkiem, respektuje ich wiedzę i doświadczenie, szanuje czas i pracę.
4. Przestrzega zasady lojalności zawodowej.
5. W ocenie współpracowników kieruje się obiektywizmem.
6. Dba o integralność środowiska i właściwą jego rangę, chroni reputację zawodową współpracowników, nie wypowiada się więc w sposób krzywdzący dla nich ani nie wydaje na ich temat opinii niezgodnych z prawdą.
7. Dba o atmosferę sprzyjającą sprawnemu wykonywaniu powierzonych zadań, zapobiegając napięciom w pracy bądź rozładowując zaistniałe.

ROZDZIAŁ VII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA

§ 9

1. Urzędnik zobowiązany jest do znajomości oraz przestrzegania zapisów Kodeksu.
2. Normy niniejszego kodeksu naruszają urzędnicy, którzy wskutek postępowania – zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim – ryzykują utratę dobrego imienia Urzędu oraz zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.
3. Za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Urzędnik na piśmie poświadcza, iż przeczytał i zrozumiał Kodeks etyczny urzędnika  samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Obornikach oraz że będzie się stosował do jego zapisów.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym kodeksem winno być dołączone do akt osobowych.
3. Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Obornikach upowszechniają zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych im pracowników.
4. Kodeks niniejszy podany jest do wiadomości publicznej w celu poinformowania wszelkich zainteresowanych osób o standardach etycznych obowiązujących urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.

 

Liczba odwiedzin : 1296
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2005-08-31 00:00:00
Czas publikacji: 2005-08-31 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak