2015 

 
 


Zarządzenie Nr 17/2015 (50.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlowych na sezonową sprzedaż artykułów rolnych i nie rolnych na terenie miasta Obornik w 2015r.
Zarządzenie Nr 18/2015 (66.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia  15 stycznia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 19/2015 (61.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 20/2015 (70.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr  21/2015 (69.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Społecznej  Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania wniosków dotyczących skierowań na najem mieszkania.
Zarządzenie Nr 22/2015
Zarządzenie Nr 23/2015 (70.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Rożnowie przy ulicy Kościelnej 5, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 24/2015 (91.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 369/2012 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miej-skiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 25/2015 (66.7 KB) Burmistrza Obornik z dni 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 815/2014 Burmistrza Obornik z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 26/2015 (50 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2014.
Zarządzenie Nr 27/2015 (50.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2015.
Zarządzenie Nr 28/2015 (70.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Słonawach 19, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 29/2015
Zarządzenie Nr 30/2015 (52.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Zarządzenie Nr 31/2015 (57.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Oborniki prowadzenia spraw gminy Oborniki w czasie nieobecności Burmistrza Obornik oraz Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 32/2015 (57.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniach od 3 do 4 lutego 2015 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 33/2015 (71.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2015 w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 35/2015 (50.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2015.
Zarządzenie Nr 36/2015
Zarządzenie Nr 37/2015 (37.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie podwyższenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Obornik z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.
Zarządzenie Nr 39/2015 (46 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Obornik z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektów z udziałem środków europejskich oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.
Zarządzenie Nr 41/2015 (85.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 369/2012 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miej-skiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 42/2015 (67.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 43/2015 (57.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maniewie.
Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zarządzenie Nr 45/2015 (47.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 741/2014 Burmistrza Obornik z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty ds. Oświaty do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie stypendiów o charakterze socjalnym.
Zarządzenie Nr 46/2015 (68.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Obornik z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 48/2015 (54.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego rejestru umów w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Obornik z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 r.
Zarządzenie Nr 50/2015 (70.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 3a, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Obornik z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez Jednostkę Budżetową Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”.
Zarządzenie Nr 52/2015
Zarządzenie Nr 53/2015 (541.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące  działalność pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 54/2015 (153.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 55/2015 (151.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 56/2015 (166.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Obornik z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Stanisława Staszica 23a, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 58/2015 (151.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 59/2015 (153.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 60/2015 (55.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do działania w imieniu płatnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zarządzenie Nr 61/2015 (153.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 62/2015
Zarządzenie Nr 63/2015
Zarządzenie Nr 64/2015 (46.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/2015 Burmistrza Obornik z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2014.
Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Obornik z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Zarządzenie Nr 66/2015 (70.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 31 marca  2015 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 67/2015 (70 KB) Burmistrza Obornik z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wykazu  nieruchomości przeznaczonej do  zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Łąkowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 68/2015 (45.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zarządzenie Nr 69/2015 (72.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 02 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 70/2015 (61.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 71/2015 (67.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 72/2015 (68.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 73/2015 (56.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Zespołu Szkół w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 74/2015 (65.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 75/2015 (52.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 76/2015 (51 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2015.
Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Obornik z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Obornik z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Edmunda Stefanowicza 36, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 79/2015 (62.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie kontroli klubu dziecięcego Centrum Edukacji i Zabawy „Tęczowy Raj” w Bogdanowie.
Zarządzenie Nr 80/201 (60.9 KB)5 Burmistrza Obornik z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie kontroli Żłobka Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 82/2015 (65.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 83/2015 (67.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 84/2015 (55.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Obornik z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Słonawach 19, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 85A /2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do zbycia jako nieruchomość zamienna za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną.
Zarządzenie Nr 86/2015 (65.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Obornik z dnia  7 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Obornik z dnia  7 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Obornik z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Obornik z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Obornik z dnia 11 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Obornik z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego przypadającego na 1 ucznia będącego mieszkańcem Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Obornik z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Obornik z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 369/2012 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Obornik z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Oborniki do czynności dotyczących wyboru w dniu 22 maja 2015 r. najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Obornik z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Mikołaja Kopernika 24, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Obornik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Obornik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Obornikach, ul. Młyńska 2B.
Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Obornik z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Obornik z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Obornik z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Czarnkowskiej, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Obornik z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Obornik z dnia  27 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki położonej w miejscowości Oborniki  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Obornik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 17, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 369/2012 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Obornik z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Obornik z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Obornik z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Mikołaja Kopernika 3, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2015 r. w sprawie zasad przekazywania środków dla jednostek organizacyjnych gminy i dotacji dla instytucji kultury oraz odprowadzania dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu gminy.
Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Uścikowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Rożnowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, przy ul. Bluszczowej stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Rożnowo, przy ul. Franciszka Mickiewicza stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Zespołu Szkół w Rożnowie.
Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Mikołaja Kopernika 16, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 121/2015 Burmistrza Obornik z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Obornikach.
Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Obornik z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Obornik z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Obornik z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad prawidłowego i terminowego windykowania należności z tytułu podatków lokalnych.
Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Obornik z dnia 25 czerwca 2015 r. w spawie przekształcenia lokalu mieszkalnego na lokal socjalny.
Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Obornik z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji o referendum niepełnosprawnym osobom uprawnionym do udziału w referendum oraz do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 129/A/2015 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2015-2033.
Zarządzenie Nr 130/2015 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 751/2014 Burmistrza Obornik z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w Obornikach stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 133/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 134/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Kiszewie.
Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Rożnowie.
Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Maniewie.
Zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Chrustowie.
Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Zofii Koteckiej dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Publiczne Przedszkole w Kiszewie.
Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Dorocie Stypule dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Publiczne Przedszkole w Rożnowie.
Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Danucie Jagodzińskiej dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Publiczne Przedszkole w Maniewie.
Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Violetcie Sawiak dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Publiczne Przedszkole w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2015 r. sprawie Udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Zielonackiemu dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Publiczne Przedszkole w Chrustowie.
Zarządzenie Nr 144/2015
Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1lipca 2015r. w sprawie zmiany wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki położonej w miejscowości Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Obornik z dnia  1 lipca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Obornik z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Obornik z dnia 08 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Obornik z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Gołaszyn stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 154/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Obornik z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania w dniach od 20 do 24 lipca 2015 r. decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Obornik z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Czarnkowskiej przeznaczonej o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Obornik z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Obornik z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Obornik z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Obornik z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Obornik z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Obornik z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Obornik z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 369/2012 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 164/2015 Burmistrza Obornik z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 369/2012 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Obornik z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Obornik z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 815/2014 Burmistrza Obornik z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 167/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 168/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Obornik z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 170/2015 Burmistrza Obornik z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 171/2015 Burmistrza Obornik z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 172/2015 Burmistrza Obornik z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Oborniki do czynności dotyczących wyboru w dniu 12 sierpnia 2015 r. najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obornickiej Rady Inicjatyw Społecznych.
Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 44 i 46, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 1 „Bajeczka” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 180/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Obornikach.
Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Zofii Koteckiej dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie.
Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Dorocie Stypule dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie.
Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Danucie Jagodzińskiej dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie.
Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Violetcie Sawiak dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 185/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Zielonackiemu dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrustowie.
Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Pawlik dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespół Przedszkoli w Obornikach.
Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Kalecie dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Przedszkole Nr 1 „Bajeczka” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 188/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli. 
Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Obornik z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 
Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Obornik z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 
Zarządzenie Nr 192/2015 Burmistrza Obornik z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 
Zarządzenie Nr 193/2015 Burmistrza Obornik z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 195/2015 Burmistrza Obornik z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Zarządzenie Nr 196/2015 Burmistrza Obornik z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 534A/2009 Burmistrza Obornik z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia rejestru jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 197/2015 Burmistrza Obornik z dnia 2 września 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 198/2015 Burmistrza Obornik z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Obornik z dnia 04 września 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 200/2015 Burmistrza Obornik z dnia 6 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
Zarządzenie Nr 201/2015 Burmistrza Obornik z dnia 7 września 2015 r. w sprawie określenia okręgów wyborczych wraz z ilością mandatów w wyborach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Obornik z dnia 8 września 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 203 /2015 Burmistrza Obornik z dnia  8 września 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Obornik z dnia 8  września 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Obornik z dnia  8 września 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Obornik z dnia 8 września 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 207/2015 Burmistrza Obornik z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 208/2015 Burmistrza Obornik z dnia 14 września 2015 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 941/2014 Burmistrza Obornik z dnia 21 października 2014 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania upomnień dotyczących mandatów karnych oraz wystawiania tytułów wykonawczych w tym zakresie.
Zarządzenie Nr 210/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 369/2012 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 212/2015 Burmistrza Obornik z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 176/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obornickiej Rady Inicjatyw Społecznych.
Zarządzenie Nr 213/2015 Burmistrza Obornik z dnia  21  września 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 214/2015 Burmistrza Obornik z dnia 21 września 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Obornik z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zarządzenie Nr 216/2015 Burmistrza Obornik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 217/2015 Burmistrza Obornik z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Obornik z dnia 28 wrzesień 2015 r. w sprawie powołania dodatkowych osób do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach.
Zarządzenie Nr 219/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Mikołaja Kopernika 16, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 220/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 221/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki położonej w miejscowości Oborniki  przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej brutto.
Zarządzenie Nr 224/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 225/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 227/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 228/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Obornik z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 232/2015 Burmistrza Obornik z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Gołaszyn oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72 oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Obornik z dnia 8 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 234/2015 Burmistrza Obornik z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 369/2012 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Obornik z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 236/2015 Burmistrza Obornik z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
Zarządzenie Nr 238/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki  w dniu 12 października 2015r.
Zarządzenie Nr 239/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 34, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 240/2015 Burmistrza Obornik z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 231/2015 Burmistrza Obornik z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 241/2015
Zarządzenie Nr 242/2015 Burmistrza Obornik z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 243/2015 Burmistrza Obornik z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 231/2015 Burmistrza Obornik z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 244/2015
Zarządzenie Nr 245/2015 Burmistrza Obornik z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 231/2015 Burmistrza Obornik z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 246/2015 Burmistrza Obornik z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 247/2015 Burmistrza Obornik z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 231/2015 Burmistrza Obornik z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 248/2015 Burmistrza Obornik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oborniki za okres 1.01.2015 r. – 31.08.2015 r.
Zarządzenie Nr 249/2015 Burmistrza Obornik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 231/2015 Burmistrza Obornik z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 250/2015 Burmistrza Obornik z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 251/2015 Burmistrza Obornik z dnia 29 października  2015 r. w sprawie Ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 252/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2015r. w sprawie wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Wojciecha Korfantego, stanowiącej własność Gminy Oborniki i ustalenia ceny brutto.
Zarządzenie Nr 253/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Lipowej, przeznaczonej do sprzedaży   w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny brutto.
Zarządzenie Nr 254/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Spacerowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny brutto.
Zarządzenie Nr 255/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 256/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 257/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 258/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Chrustowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 259/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 260/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 261/2015 Burmistrza Obornik z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 262/2015 Burmistrza Obornik z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 263/2015 Burmistrza Obornik z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
Zarządzenie Nr 264/2015 Burmistrza Obornik z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania i podpisywania wezwań w  sprawach podatkowych Podinspektor Pani Edycie Mrówce.
Zarządzenie Nr 265/2015 Burmistrza Obornik z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie Powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
Zarządzenie Nr 266/2015 Burmistrza Obornik z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oborniki użytkowanych na podstawie umowy najmu i dzierżawy oraz stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 267/2015 Burmistrza Obornik z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki na lata 2016 - 2033.
Zarządzenie Nr 268/2015 Burmistrza Obornik z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego przypadającego na 1 ucznia będącego mieszkańcem Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 269/2015 Burmistrza Obornik z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 270/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 270A/2015 Burmistrza Obornik z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za prawidłową gospodarkę, ewidencję i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 271/2015 Burmistrza Obornik z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie Wyznaczenia kierownika kancelarii materiałów niejawnych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 272/2015 Burmistrza Obornik z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 369/2012 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 273/2015 Burmistrza Obornik z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Łukowskiej 13, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 274/2015 Burmistrza Obornik z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie Zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Zarządzenie Nr 275/2015 Burmistrza Obornik z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.
Zarządzenie Nr 276/2015
Zarządzenie Nr 277/2015
Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Obornik z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości zasiłku losowego przypadającego na 1 ucznia będącego mieszkańcem Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 279/2015
Zarządzenie Nr 280/2015 Burmistrza Obornik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 281 /2015 Burmistrza Obornik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Polnej przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej brutto.
Zarządzenie Nr 282/2015 Burmistrza Obornik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy 11 Listopada, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej brutto.
Zarządzenie Nr 283/2015 Burmistrza Obornik z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wykazu  nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w  miejscowości Oborniki przy ulicy Franciszka Mikołajczaka, stanowiącej własność Gminy Oborniki i   ustalenia ceny brutto.
Zarządzenie Nr 284/2015 Burmistrza Obornik z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
Zarządzenie Nr 285/2015 Burmistrza Obornik z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 286/2015 Burmistrza Obornik z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 287/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 288/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 289/2015 Burmistrza Obornik z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki, przeznaczonym do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 290/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania upomnień dot. podatków i postanowień o rozksięgowaniu wpłat podatkowych Podinspektor Pani Beacie Łukaszyk.
Zarządzenie Nr 291/2015 Burmistrza Obornik z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Rożnowie, przy ulicy Franciszka Mickiewicza 11 A, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 292/2015 Burmistrza Obornik z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 293/2015 Burmistrza Obornik z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej  i  stawek  czynszowych  stosowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Oborniki w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 294/2015 Burmistrza Obornik z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Przedszkola Nr 1 „Bajeczka” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 295 /2015 Burmistrza Obornik z dnia  7  grudnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 296/2015 Burmistrza Obornik z dnia  7 grudnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 297/2015 Burmistrza Obornik z dnia 09 grudnia  2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 298/2015 Burmistrza Obornik z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 299/2015 Burmistrza Obornik z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie gminy na rok 2015.
Zarządzenie Nr 300/2015 Burmistrza Obornik z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
Zarządzenie Nr 301/2015 Burmistrza Obornik z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 302/2015 Burmistrza Obornik z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły.
Zarządzenie Nr 303/2015 Burmistrza Obornik z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 304/2015 Burmistrza Obornik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 369/2012 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 305/2015 Burmistrza Obornik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach:
1.    Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w formie powierzenia.
2.    Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
3.    Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
4.    Wspieranie i upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu.
5.    Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 306/2015 Burmistrza Obornik z dnia 16  grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlowych na sezonową sprzedaż artykułów rolnych i nie rolnych na terenie miasta Obornik w 2016r.
Zarządzenie Nr 307/2015 Burmistrza Obornik z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 308/2015 Burmistrza Obornik z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniach od 23 do 31 grudnia 2015 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
Zarządzenie Nr 308A/2015 Burmistrza Obornik z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Zmiany Zarządzenie Nr 299/2015 Burmistrza Obornik z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2015.

 

Liczba odwiedzin : 2035
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2015-02-12 08:51:26
Czas publikacji: 2016-02-22 14:05:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak