2013 

 
  

Zarządzenie Nr 493/2013 (66.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 494/2013 - anulowano
Zarządzenie Nr 495/2013 (72.8 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli podległych Gminie Oborniki.
Zarządzenie Nr 496/2013 (50.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 3 stycznia  2013 r. w sprawie Ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki, przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2013.
Zarządzenie Nr 497/2013 (54.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie Ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zarządzenie Nr 498/2013 (70.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 499/2013 (54.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 stycznia  2013 r. w sprawie Ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Oborniki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
Zarządzenie Nr 500/2013 (57.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 stycznia  2013 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw Gminy Oborniki w dniach od 8 do 11 stycznia 2013 r.
Zarządzenie Nr 501/2013 (57.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniach od 8 do 11 stycznia 2013 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 502/2013 (68.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Zainwestuj w siebie”  realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy  Społecznej w Obornikach  oraz udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu systemowego.
Zarządzenie Nr 503/2013 (53.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w  Obornikach.
Zarządzenie Nr 504/2013 (72.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 505/2013 (63.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli klubu dziecięcego Centrum Edukacji i Zabawy „Tęczowy Raj” w Bogdanowie.
Zarządzenie Nr 506/2013 (61.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli Żłobka Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 507/2013 (57 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
Zarządzenie Nr 508/2013 (69.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 509/2013 (77.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 stycznia  2013 w sprawie ustanowienia regulaminu przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę  lokali użytkowych.
Zarządzenie Nr 510/2013 (65.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie     wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 511/2013 (62.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Zarządzenie Nr 512/2013 (145.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 r.
Zarządzenie Nr 513/2013 (65.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 514/2013 (49.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. na środki pozostałe po I otwartym konkursie ofert.
Zarządzenie Nr 515/2013 (54.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013r.
Zarządzenie Nr 516/2013 (67.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 517/2013 - anulowano
Zarządzenie Nr 518/2013 (68.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 519/2013 (67.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 520/2013 (61.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 505/2013 Burmistrza Obornik z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli klubu dziecięcego Centrum Edukacji i Zabawy „Tęczowy Raj” w Bogdanowie.
Zarządzenie Nr 521/2013 (66.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 522/2013 (67.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 523/2013 (67 KB) Burmistrza Obornik z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 524/2013  (48.3 KB)Burmistrza Obornik z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.
Zarządzenie Nr 525/A/2013 (164.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2013 – 2032.
Zarządzenie Nr 526/2013 (62.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 527/2013 (67.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 528/2013 (60.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zarządzenie Nr 529/2013 (64.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 530/2013 (63.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 531/2013 (66 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 532/2013 (63.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 533/2013 (67 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 534/2013 (67.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania  ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze: 1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży ( środki pozostałe po  rozstrzygnięciu I konkursu ofert na zadania realizowane w 2013 r.).

Zarządzenie Nr 535/2013 (68.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania  ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.

Zarządzenie Nr 536/2013 (58.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 506/2013 Burmistrza Obornik z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli Żłobka Miejskiego w Obornikach.

Zarządzenie Nr 537/2013 (58.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw Gminy Oborniki w dniach 28 lutego i 1 marca 2013 r.
Zarządzenie Nr 538/2013 (57.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniach 28 lutego i 1 marca 2013 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 539/2013 Burmistrza Obornik z dnia

Zarządzenie Nr 540/2013 (146 KB) Burmistrza Obornik z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 r.
Zarządzenie Nr 541/2013 (70.7 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 01 marca 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej  do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej  w Obornikach.
Zarządzenie Nr 542/2013 (68.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 05 marca 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 543/2013 (74.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 05 marca 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 544/2013 (66.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 545/2013 (57.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw Gminy Oborniki w dniach od 13 do 15 marca 2013 r.
Zarządzenie Nr 546/2013 (58.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniach od 13 do 15 marca 2013 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 547/2013 (1.4 MB) Burmistrza Obornik z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie.
Zarządzenie Nr 548/2013 (1.5 MB)  Burmistrza Obornik z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 "Bajka" w Obornikach.
Zarządzenie Nr 549/2013 (1.6 MB)  Burmistrza Obornik z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach.
Zarządzenie Nr 550/2013 (1.6 MB)  Burmistrza Obornik z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 551/2013 (78 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie Gminy Oborniki i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Zarządzenie Nr 552/2013 (65.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 553/2013 (66.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 554/2013 (55.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Gołębowo.
Zarządzenie Nr 555/2013 (369.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 556/2013 (50 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlowych na sezonową sprzedaż artykułów rolnych i nie rolnych na terenie miasta Obornik w 2013r.
Zarządzenie Nr 557/2013 (54.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 02.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2013r.
Zarządzenie Nr 558/2013 (69.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 02 kwietnia 2013r. w sprawie     wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w Obornikach położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Leszczynowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr  559/2013 (70.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 02 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Heleny Modrzejewskiej, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 560/2013 (66.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 02 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 561/2013 (70.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 02 kwietnia 2013r. w sprawie     wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 562/2013 (58.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach.
Zarządzenie Nr 563/2013 (58.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 564/2013 (60 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie.
Zarządzenie Nr 565/2013 (59.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 „Bajka” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 566/2013 (67 KB) Burmistrza Obornik z dnia 08 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 567/2013 (51.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia 2013 r. w spawie przekształcenia lokalu mieszkalnego na lokal socjalny.
Zarządzenie Nr 568/2013 (57 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Oborniki prowadzenia spraw gminy Oborniki w dniu 11 kwietnia 2013 r.
Zarządzenie Nr 569/2013 (66.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie     wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 570/2013 (66.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie     wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 571/2013 (56.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 572/2013 (65.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 573/2013 (57.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia spraw Gminy Oborniki w dniach od 17 do 18 kwietnia 2013 r.
Zarządzenie Nr 574/2013 (57.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia spraw Gminy Oborniki w dniach nieobecności Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 575/2013 (70.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej wysokości stawki czynszu z tytułu dzierżawy powierzchni ścian w budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach przeznaczonych pod zamontowanie ekranów multimedialnych.
Zarządzenie Nr 576/2013 (71.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 577/2013 (63 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 578/2013 (68.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 579/2013 (301.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2013.
Zarządzenie Nr 580/2013 (539.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 maja 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizajcę zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.
Zarządzenie Nr 581/2013 (58.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniach od 13 do 17 maja 2013 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 582/2013 (66.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 08 maja 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 583/2013 (48 KB) Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Kowalewko.
Zarządzenie Nr 584/2013 (71 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 585/2013 (92.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 586 /2013 (57.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i opłaty za korzystanie z gruntu stanowiącego własność Gminy.
Zarządzenie Nr 587/2013 (66.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 588/2013 (66.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 589/2013 (67.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 590/2013 (67.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 591/2013 (52.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 347/2012 Burmistrza Obornik z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych oraz stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki w zależności od dzierżawionego czynszu oraz lokali użytkowych.
Zarządzenie Nr 592/2013 (67.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 593/2013 (67.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 594/2013 (62.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 595/2013 (66.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 596/2013 (53.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik do złożenia oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem.
Zarządzenie Nr 597/2013 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 598/2013 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 599/2013 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 600/2013 (53.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie     zmiany Zarządzenia Nr 347/2012 Burmistrza Obornik z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych oraz stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki w zależności od dzierżawionego czynszu oraz lokali użytkowych.
Zarządzenie Nr  601/2013 (65.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 602/2013 (65 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 603/2013 (218.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2013 – 2032.
Zarządzenie Nr 604/2013 (61.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zarządzenie Nr 605/2013 (56.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do  przeprowadzania postępowań administracyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Nr 606/2013 (55.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do przeprowadzania postępowań administracyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Nr 607/2013 (54.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej do przeprowadzania postępowań administracyjnych w tym do wydawania decyzji w sprawie prowadzenia hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną.
Zarządzenie Nr 608/2013 (59.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa do  przeprowadzania postępowań administracyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Nr 609/2013 (57.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich do przeprowadzania postępowań administracyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Nr 610/2013 (54.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Podatkowego do przeprowadzania postępowań administracyjnych w tym do wydawania decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego.
Zarządzenie Nr 611/2013 (182.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2013.
Zarządzenie Nr 611/A/2013 (132.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2013-2032.
Zarządzenie Nr 612/2013 (52.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 613/2013 (62.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Oborniki w sprawie statutów sołectw.
Zarządzenie Nr 614/2013 (89.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 615/2013 (82.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 616/2013 (59.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 04 lipca 2013 r. w sprawie podwyższenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 617/2013 (66.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 618 /2013 (69.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 619/2013 (56.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 447/2012 Burmistrza Obornik z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia zasad wykorzystania środków funduszu sołeckiego.
Zarządzenie Nr 620/2013 (57.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniach od 22 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 621/2013 (69.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie powołania Społecznej  Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania wniosków dotyczących skierowań na najem mieszkania.
Zarządzenie Nr 622/2013 (66.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr  623/2013 (63.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr  624/2013 (61.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr  625/2013 (64.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym
Zarządzenie Nr  626/2013 (63.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr  627/2013 (62.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr  628/2013 (63.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr  629/2013 (65.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 630/2013 (70.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 631/2013 (319.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2013.
Zarządzenie Nr 631/A/2013 (132.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2013-2032.
Zarządzenie Nr 632/2013 (57.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 633/2013 (192.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia regulaminu korzystania z bezpłatnych HOTSPOTÓW udostępnionych przez Gminę Oborniki.
Zarządzenie Nr 634/2013 (61.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 635/2013 (56.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie     zmiany Zarządzenia Nr 105/2011 Burmistrza Oborniki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zarządzenie Nr 636/2013 (59.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie     udzielenia upoważnienia Kierownikowi Wydziału Promocji, Informatyzacji i Obsługi Interesanta do podpisywania w dniach od 12 do 16 sierpnia 2013 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 637/2013 (53.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie.
Zarządzenie Nr 638/2013 (53.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 4 „Bajka” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 639/2013 (52.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach.
Zarządzenie Nr 640/2013 (67.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 641/2013 (57.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 642/2013 (66.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego matematyki.
Zarządzenie Nr 643/2013 (67.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego fizyki.
Zarządzenie Nr 644/2013 (54.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Oborniki do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Nr 645/2013 (53.8 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Nr 646/2013 (57.9 KB) 
Burmistrza Obornik z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 585/2013 Burmistrza Obornik z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 647/2013 (66.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 648/2013 (57.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniach od 3 września do 6 września 2013 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 649/2013 (64.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 650/2013 (63.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 651/2013 (53.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 września 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza Obornik w dniach od 3 do 6 września 2013 r. indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.
Zarządzenie Nr  652/2013 (66.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 04 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr  653/2013 (66.9 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 04 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 654/2013 Burmistrza (68.7 KB) Obornik z dnia 04 września 2013r. w sprawie wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 655/2013 (485.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy 3 Maja, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 656/2013 (66.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ul. Obrzyckiej, gmina Oborniki stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 657/2013 (68.3 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 06 września 2013 r. w sprawie     wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ul. Droga Leśna, gmina Oborniki stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 658/2013 (70.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 09 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 659/2013 (69.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, przy ulicy Obrzyckiej 78, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 660/2013 (79.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 34, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 661 /2013 (78.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 września 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 38, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 662/2013 (48.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 września  2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2013.
Zarządzenie Nr 663/2013 (68 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 września 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 664/2013 (67.9 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 18 września 2013r.w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 665/2013 (65.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia  19 września 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 666/2013 (66.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 września 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 667/2013 (74.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 września 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 668/2013 (54 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia okręgów wyborczych wraz z ilością mandatów w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 669/2013 (75.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia  20 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Droga Leśna 28, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr  670/2013 (71.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia  20 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy 11 Listopada 26, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 671/2013 (72.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia  20 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 60, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 672/2013 (72.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Mikołaja Kopernika 16, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 673/2013 (72.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia  20 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Mikołaja Kopernika 16, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 674/2013 (70.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia   20 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Kiszewie 34, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 675/2013 (33.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 września 2013r. w sprawie obniżenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Bogdanowo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 109/1.
Zarządzenie Nr  676/2013 (74.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Młyńskiej 10, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 677/2013 (60.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 678/2013 (65.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 września 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 679/2013 (65.2 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 30 września 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 680/2013 (320.8 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2013.
Zarządzenie Nr 680/A/2013 (133.3 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2013-2033.
Zarządzenie Nr 681/2013 (57.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zasad i warunków pobierania kaucji mieszkaniowej.
Zarządzenie Nr 682/2013 (54.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 października 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania upomnień dotyczących podatków, postanowień o rozksięgowaniu wpłat podatkowych oraz postanowień o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.
Zarządzenie Nr 683 /2013 (68.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 684/2013 (59.5 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 14 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 685/2013 (67.5 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 14 października 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 686/201 (71 KB)3 Burmistrza Obornik z dnia 14 października 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Kiszewie 34, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 687/2013 (74.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 października 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 688/2013 (67.6 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 16 października 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 689/2013 (66.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia  17 października 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 690/2013 (53.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 października  2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 662/2013 Burmistrza Obornik z dnia 10 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2013.
Zarządzenie Nr 691/2013 (68.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 października 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 692/2013 (71.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 października 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 693/2013 Burmistrza Obornik z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji ma-jątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 694/2013
Zarządzenie Nr  695/2013 (47.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2595/3.
Zarządzenie Nr 696/2013 (66.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 31 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.
Zarządzenie Nr 697/2013 (79.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Młyńskiej 6a, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 698/2013 (74.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 18, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 699/2013 (69.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 700/2013 (66 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 701/2013 (262.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2013.
Zarządzenie Nr 701/A/2013 (134.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2013-2033.
Zarządzenie Nr 702/2013
Zarządzenie Nr  703/2013 (70.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 18, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej   do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr  704/2013 (74.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr  705/2013 (71.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Kiszewie 34, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 706/2013 (119.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Obornikach.
Zarządzenie Nr 707/2013 (60.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Obornikach.
Zarządzenie Nr 708 /2013 (61.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad i warunków pobierania kaucji mieszkaniowej.
Zarządzenie Nr 709/2013 (69.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Zamkowej 3, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 710/2013  (52.3 KB)Burmistrza Obornik z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przechowania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Oborniki.
Zarządzenie Nr 711/2013 (62.3 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 712/2013 (76.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 17, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 713/2013 (67.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 714/2013 (66.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 715/2013 (55.4 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 716/2013
Zarządzenie Nr 717/2013 (34.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia  4 grudnia  2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Niemieczkowo 15 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 28/1.
Zarządzenie Nr 718/2013 (56.4 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 690/2013 Burmistrza Obornik z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2013.
Zarządzenie Nr 719/2013 (52.3 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia  miejsc  handlowych na sezonową sprzedaż artykułów rolnych i nie rolnych  na terenie miasta Obornik w 2013 r.
Zarządzenie Nr 720/2013 (48 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2595/3.
Zarządzenie Nr 721/2013 (72.3 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 722/2013 (67.5 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 723/2013 (65.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 724/2013 (65.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 725/2013
Zarządzenie Nr 726/2013
Zarządzenie Nr 727/2013 (364.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2013.
Zarządzenie Nr 728 /2013 (75.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia  16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 729/2013 (71.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Mikołaja Kopernika 16, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 730/2013
Zarządzenie Nr 731/2013 (34.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia  18 grudnia  2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Obornikach, Rynek 4 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1482.
Zarządzenie Nr 732/2013 (524.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego...
Zarządzenie Nr 733/2013 (70.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 34, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 

 

Liczba odwiedzin : 620
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2013-01-16 11:47:51
Czas publikacji: 2013-01-16 11:47:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak