2012 

 
  

Zarządzenie Nr 251/2012 (386.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 stycznia  2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
Zarządzenie Nr 252/2012 (65.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 05 stycznia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 253/2012  (70.7 KB)Burmistrza Obornik z dnia 5 stycznia  2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Oborniki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
Zarządzenie Nr 254/2012 (50.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 stycznia  2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zarządzenie Nr 255/2012 (205.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2012.
Zarządzenie Nr 255A/2012 (137.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 r.
Zarządzenie Nr 256/2012 (60.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 257/2012 (52.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 258/2012 (57.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Zarządzenie 259/2012 (50.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Burmistrza upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z postępowaniami egzekucyjnymi w administracji.
Zarządzenie Nr 260/2012 (48.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2011 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oborniki.
Zarządzenie Nr 261/2012 (65.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 262/2012 (59.3 KB) Burmistrza Obornik  z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 263/2012 (225 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2012.
Zarządzenie Nr 264/2012 (53.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 265/2012 (45.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania tytułów wykonawczych Podinspektor Agnieszce Gonera Meinert.
Zarządzenie Nr 266/2012 (51.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania tytułów wykonawczych Podinspektor Joannie Wendlandt.
Zarządzenie Nr 267/2012 (51.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania wezwań w trakcie prowadzonego postpowania podatkowego Podinspektor Joannie Wendlandt.
Zarządzenie Nr 268/2012
Zarządzenie Nr 269/2012 (53.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 270/2012 (61.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 08lutego 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 271/2012 (62.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 272/2012 (61.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącychwłasność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 273/2012 (53.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 274/2012 (45 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.
Zarządzenie Nr 275/2012 (48.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2011.
Zarządzenie Nr 276/2012 (56 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 277/2012 (60.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącychwłasność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 278/2012 (53.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 279/2012 (51.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 280 /2012 (68.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Zarządzenie Nr 281/2012 (51.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 282/2012 (66.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 07 marca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 283/2012 (66.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 07 marca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Słonawy.
Zarządzenie Nr 284/2012 (53.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 285/2012 (62.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 marca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącychwłasność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 
Zarządzenie Nr 286/2012 (66.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 marca 2012r. w sprawie sprostowania wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 287/2012 (49.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania wniosków w sprawie dowodów osobistych.
Zarządzenie Nr 288/2012 (331.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.
Zarządzenie Nr 289/2012 (60.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącychwłasność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 290/2012 (52.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 291/2012  (71 KB)Burmistrza Obornik z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 585/2006 Burmistrza Obornik z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr  292/2012 (61.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia27 marca 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącychwłasność Gminy Oborniki przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 293/2012 (52.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 294/2012 (51.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 295/2012  (63.5 KB)Burmistrza Obornik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Podlesie, gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 296/2012 (56.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29  marca  2012 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i przekazania do utylizacji  sprzętu i materiałów obrony cywilnej w magazynie Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 297 /2012 (51.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 298/2012  (61.3 KB)Burmistrza Obornik z dnia 02 kwietnia 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlowych na sezonową sprzedaż artykułów rolnych i nie rolnych na terenie miasta Obornik w 2012r.
Zarządzenie Nr 299/2012 (62.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 02 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Kowanówko.
Zarządzenie Nr 300/2012 (61.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów w zakresie zadań Referatu Podatkowego.
Zarządzenie Nr 301/2012 (65.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrustowie.
Zarządzenie Nr 302/2012  (63.8 KB)Burmistrza Obornik z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 303/2012 (63.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kiszewie.
Zarządzenie Nr 304/2012 (65.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach, ul. Obrzycka 88.
Zarządzenie Nr 305/2012 (64.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawieogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 306/2012 (64.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 307/2012 (63.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 04 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Bogdanowo.
Zarządzenie Nr 308/2012 (53.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 309/2012 (110.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie udostępniania nieruchomości i obiektów stanowiących własność Gminy Oborniki w celu umieszczania reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.
Zarządzenie Nr 310/2012 (59.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 kwietnia 2012  r. w sprawie powołania biegłych w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „budowa placów zabaw we wsiach: Popowo, Uścikówiec, Świerkówki, Bogdanowo, Kiszewko, gmina Oborniki”.
Zarządzenie Nr 311/2012 (44.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej na potrzeby Partnerów objętych Porozumieniem z 15.03.2012 oraz postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Partnerów objętych Porozumieniem z 15.03.2012.
Zarządzenie Nr 312/2012 (49.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2012 r.
Zarządzenie Nr 313/2012 (53.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Oborniki prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniu 20 kwietnia 2012 r.
Zarządzenie Nr 314/2012 (48.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia zatwierdzania faktur do zapłaty.
Zarządzenie Nr 315/2012 - anulowano
Zarządzenie Nr 316/2012 (61 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 317/2012 (67.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17kwietnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącychwłasność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 318/2012 (64.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Obornikach w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 319/2012 (401.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2012.
Zarządzenie Nr 319/2012/A (159.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 r
Zarządzenie Nr 320/2012 (53.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 321/2012 (53.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 322/2012 (54.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 323/2012 (53.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach.
Zarządzenie Nr 324/2012 (53.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kiszewie.
Zarządzenie Nr 325/2012 (52.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrustowie.
Zarządzenie Nr 326/2012 (55 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniach 4, 10-11 oraz 16-17 maja 2012 r.
Zarządzenie Nr 327/2012 (366 KB) Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 328/2012 (61.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 09 maja 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 329/2012 (52.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmieniając zarządzenie Nr 320/2012 Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 330/2012 (63.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 09 maja 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącychwłasność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 331/2012 (49 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 maja  2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 332/2012 (51.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na kierownika kolonii i 5 wychowawców kolonijnych z terenu gminy Oborniki w 2012r.
Zarządzenie Nr 333/2012 (50.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 326/2012 Burmistrza Obornik z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniach 4, 10-11 oraz 16-17 maja 2012 r.
Zarządzenie Nr 334/2012 (53.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania wniosków w sprawie dowodów osobistych.
Zarządzenie Nr 335/2012 (54 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Oborniki prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniu 18 maja 2012 r.
Zarządzenie Nr 336/2012 (54.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniu 28 maja 2012 r.
Zarządzenie Nr 337/2012 (69.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Obornikach oraz jednostki organizacyjne Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 338/2012 (63.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącychwłasność Gminy Oborniki przeznaczonychdo oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 339/2012 (54.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 340/2012 (64.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/2011 Burmistrza Obornik z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy  Społecznej w Obornikach  oraz udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu systemowego.
Zarządzenie Nr 341/2012 - anulowano
Zarządzenie Nr 342/2012 (45.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 maja2012r. w sprawie wyznaczenia miejsca handlowego na sezonową sprzedaż artykułów rolnych i nie rolnych na terenie Gminy Oborniki w 2012r.
Zarządzenie Nr 343/2012 (61.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącejwłasność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 344/2012 (54 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Kierownika Wydziału Promocji, Informatyzacji i Obsługi Interesanta do wykonywania w dniach od 4 do 13 czerwca 2012 r. czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 345/2012 (54.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 czerwca  2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 346/2012 (54.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniu 8 czerwca 2012 r.
Zarządzenie Nr 347/2012 (82.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 05 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oborniki użytkowanych na podstawie umowy najmu i dzierżawy oraz stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki .
Zarządzenie Nr 348/2012 (52.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
Zarządzenie Nr 349 /2012 (62.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie Ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 350/2012 (53.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniu 13 czerwca 2012 r.
Zarządzenie Nr 351/2012 (62.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącychwłasność Gminy Oborniki przeznaczonychdo oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 352/2012 (54.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Wydziału Promocji, Informatyzacji i Obsługi Interesanta do podpisywania w dniu 13 czerwca 2012 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 353/2012 (66.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 354/2012 (56.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”. Znak sprawy INRZP.271.28.2012
Zarządzenie Nr 355/2012 (49.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 356/2012 (49.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrustowie.
Zarządzenie Nr 357/2012 (49.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach.
Zarządzenie Nr 358/2012 (49.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Kiszewie.
Zarządzenie Nr 359/2012 (49.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 360/2012 (49 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 5 w Obornikach.
Zarządzenie Nr  361/2012 (70.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w Obornikach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 362/2012 (73.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 363/2012 (310.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2012.
Zarządzenie Nr 364/2012 (54.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Oborniki prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniach 2 i 4 lipca 2012 r.
Zarządzenie Nr 365/2012 (53.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniach 2 oraz 5 i 6 lipca 2012 r.
Zarządzenie Nr 366/2012 (55.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Wydziału Promocji, Informatyzacji i Obsługi Interesanta do podpisywania w dniu 3 lipca 2012 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 367/2012  (54.2 KB)Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniach 5 i 6 lipca 2012 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 368/2012 (66 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 369/2012 (273.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 370/2012 (79.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 03 lipca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 370A/2012 (59.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 371/2012 (50.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji gminnej ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej.
Zarządzenie Nr 372/2012 (63.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12  lipca 2012r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
Zarządzenie Nr 373/2012 (37 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 lipca 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 311/2012 sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej na potrzeby Partnerów objętych Porozumieniem z 15.03.2012 oraz postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Partnerów objętych Porozumieniem z 15.03.2012r.
Zarządzenie Nr 374/2012 (57.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw Gminy Oborniki w dniach od 20 lipca do 3 sierpnia 2012r.
Zarządzenie Nr 375/2012 (58 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniach od 20 lipca do 3 sierpnia 2012r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 376/2012 (59.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 377/2012 (58.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr  378/2012 (356.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu pn. „Internet bliżej Ciebie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Zarządzenie Nr 379/2012 (69.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 380/2012 (97 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 381/2012 (59.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 382/2012 (88.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 383/2012 (53.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji gminnej ds. określenia strat powstałych na terenie gminy Oborniki w dniu 28 lipca 2012r.
Zarządzenie Nr 384/2012 (312.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2012.
Zarządzenie Nr 385/2012 (58.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie    zmiany Zarządzenia Nr 383/2012 Burmistrza Obornik w sprawie powołania komisji gminnej ds. określenia strat powstałych na terenie gminy Oborniki w dniu 28 lipca 2012r.
Zarządzenie Nr 386/2012 (57.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie     ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i opłaty za korzystanie z gruntu  stanowiącego własność Gminy.
Zarządzenie Nr 387/2012 (56.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2011 Burmistrza Oborniki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zarządzenie Nr 388/2012 (58.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Oborniki prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniach 16 – 17 sierpnia 2012r.
Zarządzenie Nr 389/2012 (53.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.
Zarządzenie Nr  390/2012 (68.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w Obornikach przy ulicy Leszczynowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 391/2012 (57.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 392/2012 (54.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Maniewo.
Zarządzenie Nr 393/2012 (56.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania pism w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
Zarządzenie Nr 394/2012 (54.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 395/2012 (88.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
Zarządzenie Nr 396/201 (83.7 KB)2 Burmistrza Obornik z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 397/2012 (60.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania określonych decyzji w ramach zastępstwa podczas nieobecności Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 398/2012 (69.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczystej w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 399/2012 (52.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 sierpnia 2012 r.w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. A. Mickiewicza w Obornikach.
Zarządzenie Nr 400/2012 (52.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 401/2012 (72.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 402/2012 (64.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 403/2012 (68.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 404/2012 (86.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie     przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania, oraz ochrony własności intelektualnej w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 405/2012 (189.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 3 września 2012 r. w sprawie     zmiany Zarządzenia Nr 369/2012 Burmistrza Obornik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 406/2012 (68.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 534A/2009 Burmistrza Obornik z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia rejestru jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 407/2012 - anulowano
Zarządzenie Nr 408 /2012 (71.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 04 września 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 409/2012 (50.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 410/2012 (72.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 05 września 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 411/2012 (77.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 05 września 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 412/2012 (58.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 413/2012 (57.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 414/2012 (88.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 września 2012r. w sprawie określenia umundurowania, składników umundurowania i wyposażenia funkcjonariuszy oraz czasookresów ich użytkowania w Straży Miejskiej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 415/2012 (190.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2012.
Zarządzenie Nr 416/2012 (61 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 września 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Obornikach.
Zarządzenie Nr 417/2012 (60.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 418/2012 (70.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 września 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 419/2012 (75.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 24 września 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 420 /2012 (47 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 26.09.2012 r. na dzierżawę lokali użytkowych.
Zarządzenie Nr 421/2012 (48.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.
Zarządzenie Nr 422/2012 (67.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie nr 423/2012 (30.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Aldonie Święcichowskiej dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach.
Zarządzenie nr 424/2012 (30 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Lidii Polcyn dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach.
Zarządzenie nr 425/2012 (30.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Justynie Bartol-Janasek dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół im. UNICEF w Obornikach.
Zarządzenie nr 426/2012 (29.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Zofii Koteckiej dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół  w Kiszewie.
Zarządzenie nr 427/2012 (30 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Iwonie Ostrowskiej dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Gimnazjum Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach.
Zarządzenie nr 428/2012 (30.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Zielonackiemu dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa w Chrustowie im. Bronisława Malinowskiego.
Zarządzenie nr 429/2012 (30.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Violetcie Sawiak dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Objezierzu.
Zarządzenie nr 430/2012 (30 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Dorocie Stypule dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół im. F. Mickiewicza w Rożnowie.
Zarządzenie nr 431/2012 (29.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Ewie Nowickiej dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa w Sycynie.
Zarządzenie nr 432/2012 (30.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Kalecie dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Przedszkole Nr 1 „Bajeczka” w Obornikach.
Zarządzenie nr 433/2012 (30.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Iwonie Uniejewskiej dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Przedszkole Nr 2 „Słoneczny Świat” w Obornikach.
Zarządzenie nr 434/2012 (30.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Pawlik  dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Przedszkole Nr 5 „Kolorowe Nutki” w Obornikach.
Zarządzenie nr 435/2012 (30.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Pauszek dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Przedszkole Nr 4 „Bajka” w Obornikach.
Zarządzenie nr 436/2012 (30.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Danucie Jagodzińskiej dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa w Maniewie.
Zarządzenie nr 437/2012 (29.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Panu Romanowi Ostrowskiemu dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 438/2012 (66.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 439/2012 (61.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę.
Zarządzenie Nr 440/2012 (69.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 01 października 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej   do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej  w Obornikach.
Zarządzenie Nr 441/2012 (66.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 04 października 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 442/2012 (69.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 października 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Rożnowo przy ulicy Dworcowej, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 443/2012 (66.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2012 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.
Zarządzenie Nr 444/2012 (73.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 października 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 445/2012 (77.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 października 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 446/2012 (63.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia  15 października 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 447/2012 (50.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia zasad wykorzystania środków z funduszu sołeckiego
Zarządzenie Nr 448/2012 (67.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 października 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 449/2012 (57.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw Gminy Oborniki w dniu 2 listopada 2012 r.
Zarządzenie Nr 450/2012 (372 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zminay Budżetu Gminy Oborniki na rok 2012
Zarządzenie Nr 451/2012 (37.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2012 - 2022
Zarządzenie Nr 452/2012 (54.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia spraw Gminy Oborniki oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli.
Zarządzenie Nr 453 (58.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 października 2012r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. przygotowania realizacji zadań dotyczących budownictwa komunalnego i socjalnego.
Zarządzenie Nr 454/2012 (66 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 października 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 455/2012 (65 KB) Burmistrza Obornik z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie     aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Oborniki za 2013 rok.
Zarządzenie Nr 456/2012 (56 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty ds. Oświaty do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie stypendiów o charakterze socjalnym.
Zarządzenie Nr 457/2012 (69.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 458/2012 (67.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 459/2012 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 460/2012 Burmistrza - anulowano
Zarządzenie Nr 461/2012 (69.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 462/2012 (35.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert.
Zarządzenie Nr 463/2012 (59.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty ds. Oświaty do przeprowadzania postępowań w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń o pomocy de minimis.
Zarządzenie Nr 464/2012 (70.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 465/2012 (71.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w Obornikach  stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 466/2012 (74.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 października 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 467/2012 (81.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 468/2012 (58 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw Gminy Oborniki w dniach 23 i 26 listopada 2012 r.
Zarządzenie Nr 469/2012 (57.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniu 26 listopada 2012 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 470/2012 (303.7 KB) Burmistrza Oborniki z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
Zarządzenie Nr 471 /2012 (65.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 472 /2012 (271.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2012.
Zarządzenie Nr 473/2012 (55.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem wyłonienia wykonawcy obsługi komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 474/2012 (70.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 475/2012 (58.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw Gminy Oborniki w dniu 6 grudnia 2012 r.
Zarządzenie Nr 476/2012 (58.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniu 6 grudnia 2012 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 477/2012 (57.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Oborniki prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniu 7 grudnia 2012 r.
Zarządzenie Nr 478/2012 (67.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 grudnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 479/2012 (60.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „zakup paliwa samochodowego”.
Zarządzenie Nr 480/2012 (66.5 KB) Burmistrza Obornik y dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 481/2012 (67 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Obornikach, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr  482/2012 (63.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr  483/2012 (672.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 484/2012 (58.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia określonych spraw Gminy Oborniki w dniu 29 grudnia 2012 r.
Zarządzenie Nr 485/2012 (57.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 486/2012 (65.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 grudnia 2012r.w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 487/2012 (341.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu pn. „Internet bliżej Ciebie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Zarządzenie Nr 488/2012 (69.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 443/2012 Burmistrza Obornik z dnia 12 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2012 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.
Zarządzenie Nr 489/2012 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 490/2012 (60.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 186/2003 Burmistrza Obornik z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich do wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Nr 491/2012 (47.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Bogdanowo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 109/1.
Zarządzenie Nr 492/2012 (67.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Liczba odwiedzin : 581
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2012-01-10 13:54:20
Czas publikacji: 2012-01-10 13:54:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak