2011 

 
  

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Obornik
 2011 ROK

 


Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 03.01.2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla jej członków.
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 03.01.2011 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 04.01.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 04.01.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 03.01.2011 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 10.01.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi Joannie Urbaniak.
Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 11.01.2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 13.01.2011 w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia II edydcji konkursu \"II Świąteczny Festiwal Światła\".
Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 18.01.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Obornik z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 36/ 2011 z dnia 18.01.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 36A/2011 z dnia 19.01.2011 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Oborniki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 19.01.2011 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 24.01.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2010 Burmistrza Obornik z dnia 14 grudnia 2010 r. dot. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania wniosków dotyczących skierowań na nejm mieszkania.
Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 24.01.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Obornik z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 24.01.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 585/2006 Burmistrza Obornik z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 25.01.2011 w sprawie ogloszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.
Zarządzenie Nr 42/2011  
Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 25.01.2011 w sprawie upoważnienia do wydawania indywidualnych decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych.
Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 25.01.2011 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 26.01.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej stanowiącego załącznik Zarządzenia Nr 27/2011 Burmistrza Obornik z dnia 3 stycznia 2011 r.
Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 26.01.2011 w sprawie powołania kolejnego członka Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie upoważnienia do wydawania wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o podpisywania pism.
Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 01.02.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 48A/2011 z dnia 01.02.2011 w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań dotyczących gospodarki finansowej.
Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 02.02.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej dla gminy Oborniki w postaci logo gminy.
Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 04.02.2011 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Zarządzenie Nr  51 /2011 z dnia 04.02.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 05.02.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Obornik z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 11.02.2011 w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 14.02.2011 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 15.02.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli podległych Gminie Oborniki.
Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 18.02.2011 w sprawie powołania sztabu organizacyjnego obchodów Dni Obornik 2011.
Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 18.02.2011 w sprawie określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury. 
Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 18.02.2011 zmieniające zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Obornik z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie :wykazu  nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 18.02.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury.
Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 18.02.2011 w sprawie likwidacji kasy Urzędu Miejskiego.
Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 23.02.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 24.02.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania  ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2011 r.
Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 24.02.2011 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli. 
Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 28.02.2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki na lata 2011-2020.
Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 02.03.2011 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 02.03.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Piotrowi Woszczykowi.
Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 04.03.2011r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011r.
Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 07.03.2011 w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert.
Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 08.03.2011 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 14.03.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 14.03.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 15.03.2011 w sprawie powołania Komisji ds. konkursu na stanowisko dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury.
Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 15.03.2011 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie zawierania umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 74A/2011 z dnia 16.03.2011 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób komunalny gminy Oborniki.  
Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 16.03.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 21.03.2011 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 21.03.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 28.03.2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Miejskiego.
Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie odwołania Dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury.
Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Wydziału Inwestycyjnego Joannie Urbaniak.
Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 01.04.2011 w sprawie powołania Komisji do przekazania dokumentacji związanej z zarządzaniem  Obornickiego Ośrodka Kultury przez dotychczasowego dyrektora.
Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 01.04.2011 w sprawie powołania Dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury.
Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 06.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania postanowień o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.
Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 06.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania postanowień o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.
Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 06.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania postanowień o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.
Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 07.04.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej   do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Gołębowo.
Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 07.04.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 534A/2009 Burmistrza Obornik z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia rejestru jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 11.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Piotrowi Woszczykowi.
Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 11.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 11.04.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 11.04.2011 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Obornik z dnia  11 kwietnia 2011 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Obornikach
Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 13.04.2011 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 14.04.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 14.04.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 15.04.2011  w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.  
Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 15.04.2011  w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 98/2011  z dnia 15.04.2011  zmieniające zarządzenie nr 14/2010  Burmistrza Obornik z dnia 14 grudnia 2010 r. dot. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania wniosków dotyczących skierowań na najem mieszkania.
Zarządzenie Nr 99/2011  z dnia 18.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zarządzenie Nr 100/2011  z dnia 19.04.2011  w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2011.
Zarządzenie Nr 101/2011  z dnia 20.04.2011  w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 102/2011  z dnia 22.04.2011  w sprawie  powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.
Zarządzenie Nr 103/2011  z dnia w sprawie 28.04.2011 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy  Społecznej w Obornikach  oraz udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu systemowego.
Zarządzenie Nr 104/2011  z dnia 28.04.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Obornik z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki na lata 2011-2020.
Zarządzenie Nr 105/2011  z dnia 28.04.2011 w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego.
Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 28.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zleceń na zakup paliwa dla sołectw w ramach funduszu sołeckiego.
Zarządzenie Nr 107/2011 z dnia 28.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania zezwoleń i decyzji w sprawach wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zarządzenie Nr 108/2011 z dnia 29.04.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Piotrowi Woszczykowi.
Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 04.05.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2011 z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 
Zarządzenie Nr 110/2011 z dnia 06.05.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Piotrowi Woszczykowi.
Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 06.05.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 112/2011 z dnia 13.05.2011 w sprawie ogłoszenia II otwartego  konkursu  ofert na realizację zadania publicznego w  2011r. na środki pozostałe z I konkursu ofert w obszarze kultury fizycznej i sportu  z działu 85154 w kwocie    4.500,00 zł
Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 16.05.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Maniewie.
Zarządzenie Nr 114/2011 z dnia 16.05.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 18.05.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 19.05.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 19.05.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 24.05.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Obornickiego Centrum Sportu  w Obornikach. 
Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 24.05.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 24.05.2011 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach. 
Zarządzenie Nr 121/2011 z dnia 25.05.2011 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2011. 
Zarządzenie Nr 122/2011 z dnia 26.05.2011 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 123/2011 z dnia 26.05.2011  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 585/2006 Burmistrza Obornik z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 124/2011 z dnia 26.05.2011 w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Obornikach. 
Zarządzenie Nr 125/2011 z dnia 31.05.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 585/2006 Burmistrza Obornik z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach. 
Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 03.06.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia IX edycji konkursu „PIĘKNA NASZA GMINA CAŁA". 
Zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 06.06.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Piotrowi Woszczykowi.
Zarządzenie Nr 128/2011 z dnia 08.06.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 129/2011 z dnia 08.06.2011 w sprawie Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Maniewie.
Zarządzenie Nr 130/2011 z dnia 09.06.2011 w sprawie  wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 131/2011 z dnia 09.06.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 132/2011 z dnia 09.06.2011 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Dyrektora Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach.
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 13.06.2011 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2011.
Zarządzenie Nr 134/2011 z dnia 15.06.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 585/2006 Burmistrza Obornik z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach. 
Zarządzenie Nr 135/2011 z dnia 20.06.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Piotrowi Woszczykowi.
Zarządzenie Nr 136/2011 z dnia 20.06.2011  w sprawie powołania Społecznej  Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania wniosków dotyczących skierowań na najem mieszkania.
Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 27.06.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 29.06.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 139/2011 z dnia 01.07.2011  w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej   do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej  w Obornikach przy ulicy Bielawskiej.
Zarządzenie Nr 140/2011 z dnia 04.07.2011  w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 141/2011 z dnia 05.07.2011  w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej   do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej  w miejscowości Słonawy.
Zarządzenie Nr 142/2011 z dnia 05.07.2011  w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej   do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej  w miejscowości Chrustowo.
Zarządzenie Nr 143/2011 z dnia 05.07.2011  w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej   do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej  w miejscowości Kowanówko.
Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 05.07.2011  w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonychdo sprzedaży w trybie przetargu ustnegonieograniczonego, położonych  w Obornikach.
Zarządzenie Nr 145/2011 z dnia 05.07.2011  w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 11.07.2011 w sprawie powołania Komisji do przekazania dokumentacji związanej z zarządzaniem  ObornickimCentrum Sportuprzez dotychczasowego dyrektora.
Zarządzenie Nr 147/2011 z dnia 11.07.2011  w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 148/2011 z dnia 12.07.2011  w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2011.
Zarządzenie Nr 149/2011 z dnia 12.07.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Obornickiego Centrum Sportu.
Zarządzenie Nr 150/2011 z dnia 12.07.2011  w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom na czas nieobecności Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 151/2011 z dnia 13.07.2011  w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 152/2011 z dnia 13.07.2011  w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 153/2011 z dnia 15.07.2011  w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 21.07.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia. 
Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 21.07.2011 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 22.07.2011 zmieniające zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Obornik z dnia 27   czerwca 2011r. w sprawie :wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 22.07.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 02.08.2011 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2011. 
Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 02.08.2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i opłaty za korzystanie z gruntu  stanowiącego własność Gminy. 
Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 02.08.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia. 
Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 05.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 05.08.2011  w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Maniewie.
Zarządzenie Nr 163/2011 z dnia 05.08.2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 164/2011 z dnia 08.08.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Obornik z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie  powołania biegłego w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”. Znak sprawy INRZP.271.23.2011
Zarządzenie Nr  166/2011 Burmistrza Obornik z dnia  09 sierpnia 2011 w sprawie ustanowienia regulaminu przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę lokali użytkowych
Zarządzenie Nr 167/2011 Burmistrza Obornik z dnia 08 sierpnia 2011 r.w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 168/2011 Burmistrza Obornik z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie  Ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)
Zarządzenie Nr 169/2011 Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie Wprowadzenia zasad prawidłowego i terminowego windykowania opłat administracyjno-prawnych
Zarządzenie Nr 170/2011 Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Doradcy Burmistrza Obornik
Zarządzenie Nr 171/2011 Burmistrza Obornik z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 172/2011 Burmistrza Obornik z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 173/2011 Burmistrza Obornik z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Obornik z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie Ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)
Zarządzenie Nr 175/2011 (62.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 sierpnia 2011 r.w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 176/2011 (109.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia procedury przygotowania materiałów dla Rady Miejskiej w Obornikach i jej Komisji problemowych.
Zarządzenie Nr 176A/2011  (60.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 177/2011 (52.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 1 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 177A/2011 (56.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 178/2011 (63.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 września 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej   do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Rożnowo.
Zarządzenie Nr 179/2011 (63.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 września 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej   do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej  w Obornikach przy ulicy Polnej.
Zarządzenie Nr 180/2011 (359 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 września 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2011.
Zarządzenie Nr 181/2011 (1.4 MB) Burmistrza Obornik z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Oborniki przebiegu linii komunikacyjnych komunikacji miejskiej.
Zarządzenie Nr 182/2011  (53.1 KB)Burmistrza Obornik z dnia 14 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 183/2011  (55.3 KB)Burmistrza Obornik z dnia 14  września 2011 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego.
Zarządzenie Nr 184/2011 - anulowane
Zarządzenie Nr 185/2011 (48.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i opłaty za korzystanie z gruntu  stanowiącego własność Gminy.
Zarządzenie Nr 186/2011 (63.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19.09.2011 r. w sprawie  wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej   do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej  w miejscowości Bogdanowo.
Zarządzenie Nr 187/2011 (4.4 MB) Burmistrza Obornik z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 188/2011 (45.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Obornickiego Centrum Sportu do wykonania prac związanych z centralnym ogrzewaniem budynku administracyjnego Obornickiego Centrum Sportu przy ul. Objezierskiej 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 189/2011 (37.6 KB)  Burmistrza Obornik z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 190/2011 (45.8 KB)  Burmistrza Obornik z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 191/2011 (63.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/2011 Burmistrza Obornik z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach oraz udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu systemowego.
Zarządzenie Nr  192/2011 (60.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 193/2011 (540.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 194/2011   (33.4 KB)Burmistrza Obornik z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji celem wyłonienia wykonawcy obsługi komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 195/2011  (50.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/2011 Burmistrza Obornik z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 196/2011 (64.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia  28 września 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ulicy Objezierskiej, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej mienie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 197/2011 (109.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 585/2006 Burmistrza Obornik z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach
Zarządzenie Nr 198/2011  (53.1 KB)Burmistrza Obornik z dnia 3 października 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik
Zarządzenie Nr 199/2011 (447.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 października 2011 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2011.
Zarządzenie Nr 200/2011  (50 KB)Burmistrza Obornik z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/2011 Burmistrza Obornik z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 201/2011  (52.2 KB)Burmistrza Obornik z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 202/2011 (60.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 października 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 156/2011 Burmistrza Obornik z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie:wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 203/2011 (52.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 października 2011 r. w sprawie  udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 204/2011 Burmistrza Obornik
Zarządzenie Nr 205/2011 (62 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 października 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 206/2011 (58.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 października 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 207/2011 (64.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 października 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Kowanówko.
Zarządzenie Nr 208/2011 (445.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiacej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 209/2011 (52.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 października 2011 r. w sprawie  udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 210/2011 (53.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Zarządzenie Nr 211/2011 (64.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Słonawy.
Zarządzenie Nr 212/2011 (411.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2011.
Zarządzenie Nr 213/2011 (56.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 214/2011 (51 KB) Burmistrza Obornik z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
 
Zarządzenie Nr 215/2011 (61.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 216/2011 (63.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 217/2011 (46.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia  pracowników do wykonywania zadań związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 218/2011 (49.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia okręgów wyborczych wraz z ilością mandatów w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 219/2011 (2.1 MB) Burmistrza Obornik z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw na okres nieobecności dyrektora oświatowej jednostki organizacyjnej.
Zarządzenie Nr 220/2011 (375.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw na okres nieobecności dyrektora oświatowej jednostki organizacyjnej.
Zarządzenie Nr 221/2011 (59.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 222/2011 (52.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach.
Zarządzenie Nr 223/2011 (52.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach.
Zarządzenie Nr 225/2011 (60.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 226/2011 (60.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 227/2011 (60.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 228/2011 (55.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 229/2011 (557.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Zarządzenie Nr 230/2011 (60.4 KB) Burmistrza Obornik  z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 231/2011 (46.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012r.
Zarządzenie Nr 232/2011 (68.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 233/2011 (378.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2011.
Zarządzenie Nr 234/2011 (68.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 235/2011 (68.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej   do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej  w Obornikach.
Zarządzenie Nr 236 /2011 (63.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 237/2011 (52.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 07 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 238/2011
Zarządzenie Nr 239/2011
Zarządzenie Nr 240/2011
Zarządzenie Nr 241/2011 (59.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr  242/2011  (48.1 KB)Burmistrza Obornik z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia   miejsca  handlowego  na  sprzedaż  karpia  w  Obornikach   w okresie przedświątecznym związanym ze świętem Bożego Narodzenia oraz  ustalenia stawki czynszu dzierżawnego  za korzystanie z gruntu  stanowiącego własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 243/2011 (46 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Oborniki za 2012 rok.
Zarządzenie Nr 244/2011 (53 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 245/2011 (34.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 246/2011
Zarządzenie Nr 247/2011
Zarządzenie Nr 248/2011
Zarządzenie Nr 249/2011 (267.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2011.
Zarządzenie Nr 250/2011 (43.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.

 

Liczba odwiedzin : 620
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2011-02-08 00:00:00
Czas publikacji: 2011-02-08 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak