2010 

 
2010 

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Obornik
 2010 ROK

 


Zarządzenie Nr 570/2010 z dnia 08.01.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 571/2010 z dnia 08.01.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 572/2010 z dnia 08.01.2010 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 573/2010 z dnia 08.01.2010 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.  
Zarządzenie Nr 574/2010 z dnia 18.01.2010 w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe.
Zarządzenie Nr 575/2010 z dnia 21.01.2010 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa na okres nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 5 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 576/2010 z dnia 21.01.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.  
Zarządzenie Nr 577/2010 z dnia  21.01.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 578/2010 z dnia 27.01.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 579/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie: nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
Zarządzenie Nr 580/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 581/2010 z dnia 01.02.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.

Zarządzenie Nr 582/2010 z dnia 03.02.2010 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego licytacji.
Zarządzenie Nr 583/2010 z dnia 11.02.2010 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku natępnym.
Zarządzenie Nr 584/2010 z dnia  
Zarządzenie Nr 585/2010 z dnia 12.02.2009 w sprawie: regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego realizowanego przez Urząd Miejski w Obornikach.   
Zarządzenie Nr 586/2010 z dnia 15.02.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 587/2010 z dnia 15.02.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 588/2010 -   
Zarządzenie Nr 589/2010 z dnia 18.02.2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości rolnych i nierolnych stanowiących własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 590 /2010 z dnia 18.02.2010 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki.   
Zarządzenie Nr 591/2010 z dnia 18.02.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiacych mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierzawienia.
Zarządzenie Nr 592/2010 z dnia 22.02.2010 w sprawie: powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2010r.
Zarządzenie Nr 593/2010 z dnia 22.02.2010 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 594/2010 z dnia 24.02.2010 w sprawie: Powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 24.02.2010 r. na dzierżawę lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 595/2010 z dnia 01.03.2010 w sprawie: zwołanania zebrania wiejskiego.
Zarządzenie Nr 596/2010 z dnia 09.03.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych.
Zarządzenie Nr 597/2010 z dnia 15.03.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 598/2010 z dnia 15.03.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 599/2010 -
Zarządzenie Nr 600/2010 z dnia 24.03.2010 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 601/2010 z dnia 25.03.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 602/2010 z dnia 26.03.2010 w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2010 r.
Zarządzenie Nr 603/2010 z dnia 29.03.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawinia.
Zarządzenie Nr 604/2010 z dnia 29.03.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ulicy Czarnkowskiej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej mienie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 605/2010 z dnia 29.03.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 606/2010 z dnia 29.03.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 607/2010 z dnia 07.04.2010 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 414/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. dot. Powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lokali użytkowych.
Zarządzenie Nr 608/2010 z dnia 09.04.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Kowalskiej.

Zarządzenie Nr 609/2010 z dnia 19.04.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 610/2010 z dnia 19.04.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Bogdanowi Bukowskiemu.
Zarządzenie Nr 611/2010 z dnia 19.04.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 612/2010 z dnia 26.04.2010 w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.  
Zarządzenie Nr 613/2010 z dnia 26.04.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 614/2010 z dnia 26.04.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 615/2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 616/2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie: określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Obornikach i jednostkach organizacyjnych Gminy Oborniki.  
Zarządzenie Nr 617/2010   z dnia 05.05.2010 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego.
Zarządzenie Nr 618/2010 z dnia 05.05.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 619/2010 z dnia 05.05.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 620/2010 z dnia 06.05.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.  
Zarządzenie Nr 621/2010 z dnia 12.05.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 622/2010 z dnia 13.05.2010 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Nr 1 w Obornikach, Przedszkola Nr 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 623/2010 z dnia 13.05.2010 w sprawie: wykazu nieruchomosci stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 624/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 625/2010 z dnia 25.05.2010 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2010.
Zarządzenie Nr 626/2010 z dnia 28.05.2010 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 627/2010 z dnia 31.05.2010 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 628/2010 z dnia 01.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 629/2010 z dnia 04.06.2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 630/2010 z dnia 09.06.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 631/2010 z dnia 09.06.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń.
Zarządzenie Nr 632/2010 z dnia 09.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 633 /2010 z dnia 09.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 634/2010 z dnia 09.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 635/2010 z dnia 09.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 636/2010 z dnia 11.06.2010 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 627/2010 Burmistrza Obornik z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji.
Zarządzenie Nr 637/2010 z dnia 18.06.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikom na czas urlopu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach od dnia 23.06.2010 r. do dnia 02.07.2010 r.
Zarządzenie Nr 638/2010 z dnia 22.06.2010 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 639/2010 z dnia 22.06.2010 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.
Zarządzenie Nr 640/2010 z dnia 22.06.2010 zmieniające  zarządzenie Nr 576/10 Burmistrza Obornik z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 641/2010 z dnia 30.06.2010 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.
Zarządzenie Nr 642/2010 z dnia 30.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 643/2010 z dnia 30.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego połozonej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 644/2010 z dnia 30.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 645/2010 z dnia 30.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomościami stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Słonawy.
Zarządzenie Nr 646/2010 z dnia 30.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego połozonej w miejscowości Słonawy.
Zarządzenie Nr 647/2010 z dnia 30.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowości Słonawy.
Zarządzenie Nr 648/2010 z dnia 30.06.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowości Słonawy.
Zarządzenie Nr 649/2010 z dnia 05.07.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 650/2010 z dnia 05.07.2010 zmieniające zarządzenie Nr 632/2010 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 651/2010 z dnia 09.07.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 652/2010 z dnia 09.07.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 653/2010
Zarządzenie Nr 654/2010 z dnia 12.07.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bogdanowi Bukowskiemu.
Zarządzenie Nr 655/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych.
Zarządzenie Nr 656/2010 z dnia 20.07.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 657/2010 z dnia 21.07.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 658/2010 z dnia 22.07.2010 w sprawie: zminy Budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.
Zarządzenie Nr 659/2010 z dnia 28.07.2010 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 444/09 Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad prawidłowego i terminowego windykowania należności z tytułu podatków lokalnych.
Zarządzenie Nr 660/2010 z dnia 02.08.2010 zmieniajace zarządzenie Nr 640/10 Burmistrza Obornik z dnia 22 czerwca 2010 zmieniające zarządzenie Nr 576/10 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 661/2010 z dnia 02.08.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 662/2010 z dnia 10.08.2010 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 663/2010 z dnia 10.08.2010 w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 1 \"Bajeczka\" w Obornikach.
Zarządzenie Nr 664/2010 z dnia 10.08.2010 w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 2 w Obornikach.

Zarządzenie Nr 665/2010 z dnia 16.08.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Hannie Kniat Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentycyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
Zarządzenie Nr 666/2010 z dnia 06.09.2010 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.  
Zarządzenie Nr 667/2010 z dnia 17.08.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 668/2010 z dnia 26.08.2010 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 669/2010 z dnia 26.08.20010 w sprawie: ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 670/2010 z dnia 26.08.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 671/2010 z dnia 26.08.2010 w sprawie: powołania biegłego w postępowaniu o zmówienie publiczne pn. \"dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania\". Znak sprawy ZPF.340-35/10.
Zarządzenie Nr 672/2010 z dnia 01.09.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Uścikowo.
Zarządzenie Nr 672A/2010 z dnia 01.09.2010 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 270/2004 Burmistrza Obornik z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Hannie Kniat.
Zarządzenie Nr 673/2010 z dnia 01.09.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Oborniki.
Zarządzenie Nr 674/2010  
Zarządzenie Nr 675/2010  
Zarządzenie Nr 676/2010 z dnia 06.09.2010 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.
Zarządzenie Nr 677/2010 z dnia 07.09.2010 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 678/2010 z dnia 08.09.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.  
Zarządzenie Nr 679/2010 z dnia 10.09.2010 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Wychowaniec.
Zarządzenie Nr 680/2010  
Zarządzenie Nr 681/2010 z dnia 17.09.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.

Zarządzenie Nr 682/2010 z dnia 17.09.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 683/2010 z dnia 22.09.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 684/2010 z dnia 27.09.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 685/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie: udzielenia upowaznienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 686/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie: udzielenia upowaznia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 687/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetartgu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 688/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 689/2010 z dnia 01.10.2010 w sprawie: wycofania z przetargu ustnego (licytacji) lokalu użytkowego przeznaczonego do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 690/2010 z dnia 01.10.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Chłopskiej.
Zarządzenie Nr 691/2010 z dnia 04.10.2010 w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i opłaty za korzystanie z gruntu stanowiącego własność Gminy oraz zmiany Zarządzenia Nr 449/2009 Burmistrza Obornik z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne.
Zarządzenie Nr 692/2010 z dnia 04.10.2010 w sprawie: powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 693/2010 z dnia 05.10.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 694/2010  
Zarządzenie Nr 695/2010 z dnia 12.10.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 696/2010 z dnia 12.10.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 697/2010 z dnia 12.10.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 698/2010 z dnia 19.10.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 699/2010 z dnia 03.11.2010 zmieniające zarządzenie Nr 670/2010 Burmistrza Obornik z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 700/2010 z dnia 03.11.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki Przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 701/2010 z dnia 03.11.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawinia.
Zarządzenie Nr 702/2010 z dnia 08.11.2010 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.
Zarządzenie Nr 702A/2010 z dnia 08.11.2010 w sprawie: udzielenia pełnomocnictw na okres nieobecności dyrektora oświatowej jednostki organizacyjnej.
Zarządzenie Nr 703/2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 704/2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Zarządzenie Nr 705/2010 z dnia 17.11.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 706/2010 z dnia 17.11.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 707/2010 z dnia 18.11.2010 w sprawie: ustalenia wykazu lokali uzytkowych przeznaczonyh do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 708/2010 z dnia 22.11.2010 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
Zarządzenie Nr 709/2010 z dnia 22.11.2010 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.
Zarządzenie Nr 710/2010 z dnia 22.11.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Obiorniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 711/2010 z dnia 29.11.2010 w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.
Zarządzenie Nr 712/2010 z dnia 29.11.2010 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 713/2010 z dnia 29.11.2010 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 r.KADENCJA 2010-2014

Rok 2010

 

Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 07.12.2010 w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 07.12.2010 w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 07.12.2010 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego.
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 07.12.2010 w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 07.12.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych dow ydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 10.12.2010 zmieniające zarządzenie Nr 626/2010 Burmistrza Obornik z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 13.12.2010 w sprawie: określenia liczby zastępców Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 13.12.2010 w sprawie: powołania Zastepcy Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 13.12.2010 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 13.12.2010 w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 14.12.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 14.12.2010 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 14.12.2010 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 14.12.2010 w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania wniosków dotyczących skierowań na najem mieszkań.
Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 16.12.2010 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 16.12.2010 w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i opłaty za korzystanie z gruntu stanowiącego własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 17.12.2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lokali użytkowych.
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w 2011 r.
Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie: powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia spraw Gminy Oborniki oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli.
Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 27.12 2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości rolnych i nierolnych stanowiących własność gminy Oborniki.  
Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 28.12.2010 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie: odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach.
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach.
Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.  
Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 31.12.2010 w sprawie zminy budżetu gminy Oborniki.  
Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 31.12.2010 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.Treść Zarządzeń Burmistrza Obornik dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. 107.

 

Liczba odwiedzin : 537
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2010-02-10 00:00:00
Czas publikacji: 2010-02-10 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak