2009 

 
2009 

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Obornik
 2009 ROK

 


Zarządzenie Nr 383/2009 z dnia 02.01.2009 w sprawie: powołania stałych komisji ds. odbioru dokumentacji projektowych.
Zarządzenie Nr 384/2009 z dnia 15.01.2009 w sprawie: ogłoszoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.
Zarządzenie Nr 385/2009 z dnia 16.01.2009 w sprawie: układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 385A/2009 z dnia 16.01.2009 w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 r.
Zarządzenie Nr 386/2009 z dnia 28.01.2009 w sprawie: udzielenia pełnomocnictw na okres nieobecności dyrektora oświatowej jednostki organizacyjnej
Zarządzenie Nr 387/2009 z dnia 28.01.2009 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)
Zarządzenie Nr 388/2009 z dnia 29.01.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzirżawienia
Zarządzenie Nr 389/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 390/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.   
Zarządzenie Nr 391/2009  z dnia 30.01.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 392/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki. 
Zarządzenie Nr 393/2009 z dnia 03.02.2009 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 394/2009 z dnia 04.02.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 395/2009 z dnia 09.02.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do działania w imieniu płatnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zarządzenie Nr 396/2009 z dnia 11.02.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 397/2009 z dnia 24.02.2009 w sprawie: powołania komisji ds. roztrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2009 r.
Zarządzenie Nr 398/2009 z dnia 27.02.2009 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 399/2009 z dnia 27.02.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 400/2009 z dnia 27.02.2009 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 r.
Zarządzenie Nr 401/2009 z dnia 27.02.2009 w sprawie: zmainy zarządzenia nr 585/2006 burmistrza Obornik z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 402/2009 z dnia 11.03.2009 w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne.
Zarządzenie Nr 403/2009 z dnia 11.03.2009 w sprawie: nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
Zarządzenie Nr 404/2009 z dnia 13.03.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bogdanowi Bukowskiemu.
Zarządzenie Nr 405/2009 z dnia 13.03.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do podpisywania pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 406/2009 z dnia 23.03.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 407/2009  z dnia 24.03.2009 w sprawie: ustalenia wysokości cen dot. sprzedaży drewna pochodzącego z lasu gminnego położonego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 408/2009 z dnia 26.03.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 409/2009 z dnia 30.03.2009 w sprawie: upoważnienia do wydawania wezwań i postanowień w trakcie prowadzonego postępowania, postanowień o rozksięgowaniu wpłaty na poczet zaległości podatkowej i odsetek oraz postanowień o potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Gminy.
Zarządzenie Nr 410/2009 z dnia 31.03.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 411/2009 z dnia 31.03.2009 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Kiszewo.
Zarządzenie Nr 412/2009  z dnia 31.03.2009 w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy.
Zarządzenie Nr 413/2009 z dnia 31.03.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 414/2009 z dnia 09.04.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania upomnień dot. Podatków i postanowień o rozksięgowaniu wpłat podatkowych Podinspektor Wydziału Finasowego Pani Bolesławie Sendor.
Zarządzenie Nr 415/2009 z dnia 09.04.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania upomnień dot. Podatków i postanowień o rozksięgowaniu wpłat podatkowych Podinspektor Wydziału Finasowego Pani Sylwii Lis.
Zarządzenie Nr 416/2009 z dnia 09.04,2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania upomnień dot. Podatników i postanowień o rozksięgowaniu wpłat podatkowych Podinspektor ds. podatku od nieruchomości Pani Hannie Śliwińskiej.
Zarządzenie Nr 417/2009 z dnia 09.04.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania wezwań w sprawach podatkowych Podinspektor ds. egzekucji Pani Grażynie Kaczmarek.
Zarządzenie Nr 418/2009 z dnia 09.04.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 419/2009 z dnia 09.04.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.

Zarządzenie Nr 420/2009 z dnia 10.04.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 421/2009 z dnia 16.04.2009 w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół w Rożnowie, Szkoły Podstawowej w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 422/2009 z dnia 21.04.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 423/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 424/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 r.
Zarządzenie Nr 425/2009 z dnia 04.05.2009 w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 426/2009 z dnia 05.05.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 427/2009 z dnia 06.05.2009 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia VII edycji konkursu \"PIĘKNA NASZA GMINA CAŁA\".
Zarządzenie Nr 428/2009 z dnia 06.05.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 429/2009 z dnia 11.05.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 430 /2009 z dnia 11.05.2009 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 431/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 432/2009 z dnia 18.05.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Bogdanowi Bukowskiemu.
Zarządzenie Nr 433/2009 z dnia 18.05.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 434/2009 z dnia 18.05.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 435/2009 z dnia 18.05.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 436/2009 z dnia 19.05.2009 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursy na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rożnowie.
Zarządzenie Nr 437/2009 z dnia 19.05.2009 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 438 /2009 z dnia 19.05.2009 w sprawie: udzielnia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 439/2009 z dnia 19.05.2009 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki za 2009 rok.
Zarządzenie Nr 440/2009 z dnia 19.05.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 441/2009 z dnia 20.05.2009 w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.
Zarządzenie Nr 442/2009  z dnia 20.05.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 443/2009 z dnia 28.05.2009 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 444/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie: zasad prawidłowego i terminowego windykowania nalezności z tytułu podatków lokalnych.

Zarządzenie Nr 445/2009 z dnia 01.06.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 446/2009 z dnia 01.06.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 447/2009 z dnia 02.06.2009 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 448/2009 z dnia 02.06.2009 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rożnowie.
Zarządzenie Nr 449/2009 z dnia 02.06.2009 w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne.
Zarządzenie Nr 450 /2009 z dnia 04.06.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 451/2009 z dnia 04.06.2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 430/2009 z dnia 11 maja w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 452/2009 z dnia 08.06.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 453/2009 z dnia 10.06.2009 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 454/2009 z dnia 10.06.2009 w sprawie: zmainy układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 455/2009 z dnia 10.06.2009 w sprawie: określenia Regulaminu wymiany stolarki otworowej w zasobach mieszkalnych Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 456/2009 z dnia 10.06.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 457/2009 z dnia 15.06.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego Skarbnikowi Gminy Oborniki Pani Joannie Kus - Gzyl.
Zarządzenie Nr 458/2009 z dnia 15.06.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego Kierownikowi Referatu Podatkowego Pani Joannie Desperak - Zając.
Zarządzenie Nr 459/2009 z dnia 15.06.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania tytułów wykonawczych Podinspektor ds. egzekucji Pani Grażynie Kaczmarek.
Zarządzenie Nr 460/2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 461/2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 383/2009 Burmistrza Obornik z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie powołania stałych komisji ds. odbioru dokumentacji projektowych.
Zarządzenie Nr 462/2009 z dnia 19.06.2009 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakoscią.
Zarządzenie Nr 463/2009  
Zarządzenie Nr 464/2009 z dnia 24.06.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 465/2009 z dnia 24.06.2009 w sprawie: wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 466/2009 z dnia 24.06.2009 w sprawie: ustalenia regulaminu premiowania i przyznawania nagród kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 467/2009 z dnia 29.06.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 468/2009 z dnia 29.06.2009 w sprawie: udzilenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Bogdanowi Bukowskiemu.
Zarządzenie Nr 469/2009 z dnia 29.06.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 470/2009 z dnia 29.06.2009 w sprawie: udzielenia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu upoważnienia dotyczącego wszystkich spraw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów gminnych jednostek oświatowych.
Zarządzenie Nr 471/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 472/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku natępnym.
Zarządzenie Nr 473/2009 z dnia 14.07.2009 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 474/2009 z dnia 17.07.2009 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Obornikach.
Zarządzenie Nr 475/2009 z dnia 17.07.2009 w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Obornikach do podejmowania wszelkich czynności związanych z jego realizacją.
Zarządzenie Nr 476/2009 z dnia 17.07.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ulicy Korfantego, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 477/2009 z dnia 20.07.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 478/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie: powołania biegłego w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. \"dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania\".
Zarządzenie Nr 479/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Łukowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 480/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 481/2009 z dnia 23.07.2009 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 482/2009 z dnia 27.07.2009 w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 483/2009  
Zarządzenie Nr 484/2009 z dnia 30.07.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 485/2009 z dnia 03.08.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikom na czas urlopu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach od dnia 05.08.2009 r. do dnia 14.08.2009 r.
Zarządzenie Nr 486/2009 z dnia 11.08.2009 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Świerkówki
Zarządzenie Nr 486A/2009 z dnia 11.08.2009 w sprawie: powołanie pełnomocnika Burmistrza Obornik ds. organizacji Przedszkola w Obornikach ul. Młyńska 2B
Zarządzenie Nr 487 /2009 z dnia 12.08.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń.
Zarządzenie  Nr 488/2009 z dnia 12.08.2009 w sprawie: udzilenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń.
Zarządzenie Nr 489 /2009 z dnia 12.08.2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
Zarządzenie Nr 490/2009 z dnia 20.08.2009 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)
Zarządzerie Nr 491/2009 z dnia 26.08.2009 w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektor Zespołu Szkół w Rożnowie
Zarządzenie Nr 492/2009 z dnia 26.08.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 493/2009 z dnia 27.08.2009 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli
Zarządzenie Nr 494/2009 z dnia 27.08.2009 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli
Zarządzenie Nr 495/2009 z dnia 31.08.2009 w sprawie: powiierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 2 w Obornikach

 Zarządzenie Nr 496/2009 z dnia 31.08.2009 w sprawie: zmiany układy wykonawczego budżetu

Zarządzenie Nr 497/2009 31.08.2009 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. z obszaru kultury fizycznej, sportu i rekreacji
Zarządzenie Nr 498/2009 z dnia 02.09.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 499/2009 z dnia 02.09.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 500/2009 z dnia 02.09.2009 w sprawie: wykazu nieruchomosci stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 501/2009 z dnia 02.09.2009 wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 502/2009 z dnia 11.09.2009 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kowanówko w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
Zarządzenie Nr 503/2009 z dnia 11.09.2009 wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 504/2009 z dnia 11.09.2009 Obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 505/2009 z dnia 15.09.2009 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu
Zarządzenie Nr 506/2009 z dnia 15.09.2009 udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 507/2009 z dnia 17.09.2009 powołania Komisji konkursu filmowego \"Nakręć Oborniki pozytywnie\"
Zarządzenie Nr 508/2009 z dnia 17.09.2009 wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 509/2009 z dnia 18.09.2009 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 510/2009 z dnia 23.09.2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i opłaty za korzystanie z gruntu stanowiącego własność Gminy
Zarządzenie Nr 511/2009 z dnia 24.09.2009 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 512/2009 z dnia 24.09.2009 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)
Zarządzenie Nr 513/2009 z dnia 24.09.2009 zmieniające Zarządzenie Nr 390/2009 Burmistrza Obornik z dnia 30 stycznia 2009 r., w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 514/2009 z dnia 25.09.2009 w sprawie zmiany zarządzenia nr 212/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. dot. powołania Komisji ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania
Zarządzenie Nr 515/2009 z dnia 25.09.2009 w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 516/2009 z dnia 25.09.2009 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Nr 1 \"Bajeczka\" w Obornikach do podejmowania wszelkich czynności związanych z jego realizacją
Zarządzenie Nr 517/2009 z dnia 25.09.2009 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 518/2009 z dnia 25.09.2009 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 519/2009 z dnia 25.09.2009 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki, położonej w Obornikach przy ulicy Romana Dmowskiego, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 520/2009 z dnia 25.09.2009 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki, położonej w Obornikach przy ulicy Romana Dmowskiego, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 520A/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 521/2009 z dnia 01.10.2009 w sprawie ustalenia stawki bazowej i stawek czynszowych stosowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 522/2009 z dnia 06.10.2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i opłaty za korzystanie z gruntu stanowiącego własność Gminy
Zarządzenie Nr 523/2009 z dnia 07.10.2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Bogdanowi Bukowskiemu
Zarządzenie Nr 524/2009 z dnia 09.10.2009 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)
Zarządzenie Nr 525/2009 z dnia 12.10.2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiego
Zarządzenie Nr 526/2009 z dnia 14.10.2009 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 527/2009 z dnia 14.10.2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 528/2009 z dnia 15.10.2009 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kiszewie do podejmowania wszelkich czynności związanych z jego realizacją
Zarządzenie Nr 529/2009 z dnia 16.10.2009 w sprawie zmiany zarządzenia nr 414/2005 z dnia 14 kwietnia 2005r. Dot. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lokali użytkowych
Zarządzenie Nr 530/2009 z dnia 16.10.2009 w sprawie wszczęcia postępowania związanego z rozpisaniem konkursu na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla mieszkańców miasta i gminy Oborniki w 2010 r.
Zarządzenie Nr 531/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu
Zarządzenie Nr 532/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 533/2009 z dnia 28.10.2009 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 534/2009 z dnia 28.10.2009 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 535/2009 z dnia 29.10.2009 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. \" dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania\". Znak sprawy ZPF.340-40/09
Zarządzenie Nr 536/2009 z dnia 30.10.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 537/2009 z dnia 03.11.2009 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 538/2009 z dnia 03.11.2009 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 539/2009 z dnia 19.11.2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu
Zarządzenie Nr 540/2009 z dnia 19.11.2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 541/2009 z dnia 19.11.2009 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 542/2009 z dnia 20.11.2009 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 543/2009 z dnia 23.11.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. \"termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Popówku\" Znak sprawy ZPF.240-47/09
Zarządzenie Nr 544/2009 z dnia 24.11.2009 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli
Zarządzenie Nr 545/2009 z dnia 24.11.2009 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 546/2009 z dnia 24.11.2009 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)

Zarządzenie Nr 547/2009 z dnia 27.11.2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 548/2009 z dnia 30.11.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 549/2009 z dnia 07.12.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictw na okres nieobecności dyrektora oświatowej jednostki organizacyjnej
Zarządzenie Nr 550/2009 z dnia 07.12.2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i opłaty za korzystanie z gruntu stanowiącego własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 551/2009 z dnia 07.12.2009 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 552/2009 z dnia 07.12.2009 w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe.
Zarządzenie Nr 553/2009 z dnia 14.12.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Obornikach, w trybie bezprzetargowym, stanowiących mienie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 554/2009 z dnia 14.12.2009 w sprawie: udzielenia pełnomocnictw dyrektorom placówek oświatowych.
Zarządzenie Nr 555/2009 z dnia 14.12.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Obornikach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Zarządzenie Nr 556/2009 z dnia 17.12.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego połozonej w miejscowości Kowanówko.
Zarządzenie Nr 557/2009 z dnia 17.12.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego połozonej w miejscowości Kowanówko.
Zarządzenie Nr 558/2009 z dnia 17.12.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 559/2009 z dnia 18.12.2009 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 560/2009 z dnia 21.12.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej mienie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 561/2009 z dnia   
Zarządzenie Nr 562/2009 z dnia 22.12.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 563/2009 z dnia 30.12.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 564/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie: ustalenia wysokości cen dot. sprzedaży pozyskanego drewna pochodzącego z lasu gminnego położonego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 565/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 566/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 567/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 568/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia I edycji konkursu \"I Świąteczny Festiwal Światła\".
Zarządzenie Nr 569/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie: upoważnienia do podpisywania wniosków w sprawie dowodów osobistych.

 

 

 

 


Treść Zarządzeń Burmistrza Obornik dostępne są do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. 107.

 

Liczba odwiedzin : 531
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2009-01-30 00:00:00
Czas publikacji: 2009-01-30 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak