2008 

 
2008 
 

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Obornik
 2008 ROK

 


Zarządzenie Nr 203/2008 z dnia 02.01.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Biura Rady.
Zarządzenie Nr 204/2008 z dnia 02.01.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 205/2008 z dnia 02.01.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 206/2008 z dnia 15.01.2008 w sprawie: układu wykonawczego budżetu.  
Zarządzenie Nr 207/2008 z dnia 15.01.2008 w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008r.
Zarządzenie Nr 208/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 209/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 210/2008 z dnia 17.01.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach.

Zarządzenie Nr 211/2008 z dnia 28.01.2008 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.
Zarządzenie Nr 212/2008 z dnia 28.01.2008 w sprawie: powołania Komisji ds.. Oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania.
Zarządzenie Nr 213/2008 z dnia 29.01.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 214/2008 z dnia 01.02.2008 w sprawie: upoważnienia Skarbnika Gminy Oborniki do wydawania decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych.
Zarządzenie Nr 215/2008 z dnia 01.02.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym.
Zarządzenie Nr 216/2008 z dnia 01.02.2008 w sprawie: upoważnienia do wydawania postanowień o wyznaczeniu stronie postępowania podatkowego terminu do wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie oraz postanowień o rozksięgowaniu wpłaty na poczet zaległości podatkowej i odsetek.
Zarządzenie Nr 217/2008 z dnia 01.02.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem.
Zarządzenie Nr 218/2008 z dnia 01.02.2008 w sprawie: upoważnienia Skarbnika Gminy Oborniki do wydawania decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do producji rolnej.
Zarządzenie Nr 219/2008 z dnia 04.02.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 220/2008 z dnia 04.02.2008 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 221/2208 z dnia 13.02.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 222/2008 z dnia 13.02.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Bogdanowi Bukowskiemu.
Zarządzenie Nr 223/2008 z dnia 14.02.2008 w sprawie: wykazu nieruchomościami stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 224/2008 z dnia 14.02.2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 585/2006 Burmistrza Obornik z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 225/2008 z dnia 18.02.2008 w sprawie: powołania Komisji do odbioru budowy atestowanej przydomowej oszyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d i likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe - Zarządzenie Nr 98/2007 Burmistrza Obornik z dnia 27 czerwca 2007 r.
Zarządzenie Nr 226/2008 z dnia 18.02.2008 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 227/2008 z dnia 18.02.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.  
Zarządzenie Nr 228/2008 z dnia 19.02.2008 w sprawie: udzielenia pełnomocnictw na okres nieobecności dyrektora oświatowej jednostki organizacyjnej.
Zarządzenie Nr 229/2008 z dnia 19.02.2008 w sprawie: udzielenia pełnomocnictw dyrektorom oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 230/2008 z dnia 19.02.2008 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 229 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 231/2008 ANULOWANO    
Zarządzenie Nr 232/2008 z dnia 25.02.2008 w sprawie: powołania Zespołu ds. odbioru zamówionych dzieł.

Zarządzenie Nr 233/2008 z dnia 28.02.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 234/2008 z dnia 28.022008 w sprawie: organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.
Zarządzenie Nr 235/2008 z dnia 28.02.2008 w sprawie: powołania, składu oraz zasad działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 236/2008 z dnia 28.02.2008 w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Oborniki.
Zarządzenie Nr 237/2008 z dnia 29.02.2008 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 583/2006 z dnia 28.03.2006r. dot. powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin celem sporządzania protokołów w sprawach: usuwania drzew i krzewów na wniosek posiadacza lub usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów.
Zarządzenie Nr 238/2008 z dnia 29.02.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 239/2008 z dnia 05.03.2008 w sprawie: powołania komisji ds. roztrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2008r.
Zarządzenie Nr 240/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie: zmiany zarządzenia finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008r.
Zarządzenie Nr 241/2008 z dnia 10.03.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 242/2008 z dnia 12.03.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 243/2008 z dnia 19.03.2008 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 244/2008 z dnia 19.03.2008 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 245/2008 z dnia 26.03.2008 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach do aplikowania o środki pieniężne, dysponowania nimi oraz wdrażania projektów finansowych z Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Zarządzenie Nr 246/2008 z dnia 31.03.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 247/2008 z dnia 31.03.2008 w sprawie: zmiany palnu finansowego zadań za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008r.
Zarządzenie Nr 248/2008 z dnia 09.04 2008 w sprawie: Obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki.    
Zarządzenie Nr 249/2008 z dnia 09.04.2008 w sprawie: zmiany Regulaminu do zarządzenia nr 98/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oborniki, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej realizowanej przez Gminę lub PWiK Sp. z o. o.w Obornikach ze środków GFOŚiGW.
Zarządzenie Nr 250/2008 ANULOWANO

Zarządzenie Nr 251/2008 z dnia 14.04.2008 w sprawie: udzielenia pełnomocnictw na okres nieobecności dyrektora oświatowej jednostki organizacyjnej.
Zarządzenie Nr 252/2008 z dnia 14.04.2008 w sprawie: ustanowienia regulaminu przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę lokali użytkowych.
Zarządzenie Nr 253/2008 z dnia 15.04.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.

Zarządzenie Nr 254/2008 z dnia 15.04.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 255/2008 z dnia 21.04.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 256/2008 z dnia  21.04.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 257/2008 z dnia 30.04.2008 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.   
Zarządzenie Nr 258/2008 z dnia 30.04.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.  
Zarządzenie Nr 259/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie: powołania Zespołu ds. rokowań w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Obornikach.
Zarządzenie Nr 260/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Gimnazjum Nr 3 im. M. Kopernika w Obornikach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawała II w Sycynie, Przedszkola Nr 4 \"Bajka\" w Obornikach.
Zarządzenie Nr 261/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 262/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 263/2008 z dnia 06.05.2008 w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia VI edycji Konkursu \"Piękna Nasza Gmina Cała\".

Zarządzenie Nr 264/2008 z dnia 07.05.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 265/2008 z dnia 12.05.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmiatrza Bodanowi Bukowskiemu.
Zarządzenie Nr 266/2008 z dnia 12.05.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 267/2008 z dnia 15.05.2008 w sprawie: regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego realizowanego przez Urząd Miejski w Obornikach.
Zarządzenie Nr 268/2008 z dnia 19.05.2008 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa na okres nieobecności dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 269/2008 z dnia 20.05.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 270/2008 z dnia 28.05.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 271/2008 z dnia 30.05.2008 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  w Sycynie.
Zarządzenie Nr 272/2008 z dnia 30.05.2008 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 273/2008 z dnia 30.05.2008 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 274/2008 z dnia 30.05.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 275/2008 z dnia 30.05.2008 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007r.
Zarządzenie Nr 276/2008 z dnia 02.06.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 277/2008 z dnia   
Zarządzenie Nr 278/2008 z dnia 06.06.2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2007 Bur5mistrza Obornik z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie: powołania członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 279/2008 z dnia 11.06.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 280/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Podinspektorowi Dagmarze Radziwołek.
Zarządzenie Nr 281/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Podinspektorowi Dagmarze Radziwołek.
Zarządzenie Nr 282/2008 z dnia 26.06.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 283/2008 z dnia 26.06.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bogdanowi Bukowskiemu.
Zarządzenie Nr 284/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 285/2008 z dnia  30.06.2008 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 r.
Zarządzenie Nr 286/2008 z dnia 02.07.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,  stanowiących mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 287/2008 z dnia 02.07.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,  stanowiących mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 288/2008 z dnia 08.07.2008 w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 4 \'\'Bajka\'\' w Obornikach.
Zarządzenie Nr 289/2008 z dnia 08.07.2008 w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. M. Kopernika w Obornikach.
Zarządzenie Nr 290/2008 z dnia 08.07.2008 w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie.
Zarządzenie Nr 291/2008 z dnia 10.07.2008 w sprawie: Polityki Bezpieczeństawa w Urzędzie Miejskim w Obornikach.

Zarządzenie Nr 292/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Inspektorowi Joannie Desperak - Zając.
Zarządzenie Nr 293/2008 z dnia 15.07.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 294/2008 z dnia 15.07.2008 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 295/2008 z dnia 18.07.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 296/2008 z dnia 18.07.2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie: przystąpienia do wdrożenia systemu jakości zmienionego Zarządzenia Nr 11/2007 z dnia 02 lipca 2007r.
Zarządzenie Nr 297/2008 z dnia 18.07.2008 w sprawie: wprowadzenia obowiązku stosowania formularza Karta Projektu przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 298/2008 z dnia 24.07.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 299/2008 z dnia 31.07.2008 w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Podlesiu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 300/2008 z dnia 4.08.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 301/2008 z dnia 4.08.2008 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 302/2008 z dnia 7.08.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 303/2008 z dnia 7.08.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 304/2008 z dnia 7.08.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bogdanowi Bukowskiemu.
Zarządzenie Nr 305/2008 z dnia 7.08.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 306/2008 z dnia 11.08.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach od dnia 14.08.2008 r. do 29.08.2008.
Zarządzenie Nr 307/2008 z dnia 11.08.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ulicy , w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
Zarządzenie Nr 308/2008  
Zarządzenie Nr 309/2008 z dnia 19.08.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Skarbnikowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 310/2008 z dnia 19.08.2008 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 311/2008 z dnia 20.08.2008 w sprawie: powołania Komisji do weryfikacji wniosków o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 312/2008 z dnia 20.08.2008 w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Obornikach do podejmowania wszelkich czynności związanych z jego realizacją.

Zarządzenie Nr 313/2008 z dnia 26.08.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 314/2008 z dnia 26.08.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 315/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 316/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ulicy Korfantego, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 317/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Obornikach, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 318/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ulicy Kowanowskiej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 319/2008 z dnia 04.09.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 320/2008 z dnia 04.09.2008 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednotkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008 r.
Zarządzenie Nr 321/2008 z dnia 09.09.2008 w sprawie: dokonania złomowania samochodu marki Fiat Uno.
Zarządzenie Nr 322/2008 z dnia 09.09.2008 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 323/2008 z dnia 09.09.2008 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 324/2008 z dnia 11.09.2008 w sprawie: odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach.
Zarządzenie Nr 325/2008 z dnia 12.09.2008 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach.
Zarządzenie Nr 326/2008 z dnia 12.09.2008 w sprawie: przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 327/2008 z dnia 25.09.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 328/2008 z dnia 25.09.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 329/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach dotyczącego pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zarządzenie Nr 330 /2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie: udzielenia upoważnień pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach dotyczących przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych u dłużników oraz odbierania od nich oświadczeń majątkowych.
Zarządzenie Nr 331/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie: sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 332/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 333/2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 334 /2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008r.
Zarządzenie Nr 335/2008 z dnia 03.10.2008 w sprawie: udzielenia upoważanienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 336/2008 z dnia 03.10.2008 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 107/2007 Burmistrza Obornik z dnia 06.07.2007 r., w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących minie gminne.   
Zarządzenie Nr 337/2008 z dnia 03.10.2008 w sprawie: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Oborniki za 2009 rok.
Zarządzenie Nr 338/2008 z dnia 03.10.2008 w sprawie: wykazu nieruchomosci stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 339/2008 z dnia 06.10.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 340 /2008 z dnia 06.10.2008 w sprawie: ustalenia wykazu lokali uzytkowych przeznaczonyh do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).
Zarządzenie Nr 341 /2008 z dnia 08.10.2008 w sprawie: powolania Komisji ds. udzilenia pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 342 /2008 z dnia 09.10.2008 w sprawie: wykazu nieruchomści stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.   
Zarządzenie Nr 343 /2008 z dnia 13.10.2008 w sprawie: powołania biegłych w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. \"dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania\".

Zarządzenie Nr 344/2008 z dnia 17.10.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bogdanowi Bukowskiemu.
Zarządzenie Nr 345/2008 z dnia 17.10.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 346/2008 z dnia 23.10.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikom na czas choroby Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach od dnia 23.10.2007.
Zarządzenie Nr 347/2008 z dnia 24.10.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położónej w Obornikach, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 348/2008 z dnia 24.10.2008 w sprawie: powołania Komisji ds. przejęcia budowy szkoły w Chrustowie.
Zarządzenie Nr 349/2008 z dnia 29.10.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 350/2008 z dnia 31.10.2008 w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Bogdanowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 351/2008 z dnia 31.10.2008 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 352/2008 z dnia 31.10.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 353/2008 z dnia 31.10.2008 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008r.
Zarządzenie Nr 354/2008 z dnia 10.11.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Henrykowi Łukaszewskiemu.
Zarządzenie Nr 355/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Obornikach w przypadku jego nieobecności.
Zarządzenie Nr 356/2008 z dnia   
Zarządzenie Nr 357/2008 z dnia 14.11.2008 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Łukowo.

Zarządzenie Nr 358/2008 z dnia 24.11.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.   
Zarządzenie Nr 359/2008 z dnia 24.11.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.   
Zarzadzenie Nr 360/2008 z dnia 24.11.2008  w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 361/2008 z dnia 24.11.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 362/2008 z dnia 25.11.2008 w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe.
Zarządzenie Nr 363/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dl adyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 364/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 365/2008 z dnia 01.12.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 366/2008 z dnia 01.12.2008 w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i opłaty za korzystanie z gruntu stanowiącego własność Gminy.

Zarządzenie Nr 367/2008 z dnia 03.12.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 368/2008 z dnia 08.12.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wraz  zudziałem w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, położonej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 369/2008 z dnia 08.12.2008 w sprawie: sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Zarządzenie Nr 370/2008 z dnia 08.12.2008 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
Zarządzenie Nr 371/2008 z dnia 09.12.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 372/2008 z dnia 12.12.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 373/2008 z dnia 12.12.2008 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008 r.

Zarządzenie Nr 374/2008 z dnia 24.12.2008 w sprawei: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku natępnym.
Zarządzenie Nr 375/2008 z dnia 24.12.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ulicy Wybudowanie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 376/2008 z dnia 24.12.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 377/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 378/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008 r.
Zarządzenie Nr 379/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 380/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 381/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.
Zarządzenie Nr 382/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
 


Treść Zarządzeń Burmistrza Obornik dostępne są do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. 107.

 

Liczba odwiedzin : 511
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2008-01-10 00:00:00
Czas publikacji: 2008-01-10 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak