Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik z dniem 29 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych z elementami profilaktyki; poprawa i rozwój szlaków turystycznych

2019-01-30 18:08:54
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik z dniem 29 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Organizowanie wypoczynku letniego - półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym

2019-01-30 18:07:10
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik z dniem 4 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Wspieranie zadań na rzecz upowszechniania kultury z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych oraz prezentacja osiągnięć kulturalnych i udział w konkursach; podtrzymywanie tradycji narodowych i kultywowanie tradycji lokalnych oraz spotkania, pokazy, prezentacje, wykłady, warsztaty i wyjazdy kulturalne

2019-01-04 23:56:13
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik z dniem 4 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Działalność na rzecz osób starszych – spotkania, pokazy, prezentacje, wykłady i warsztaty

2019-01-04 22:43:03
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik z dniem 10 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:

Promocja idei wolontariatu, w tym szkolenia – wykłady, warsztaty dla wolontariuszy.

2018-12-10 23:39:00
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 10 grudnia 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej

2018-12-10 23:35:44
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik z dniem 10 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018.

2018-12-10 23:28:02
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik z dniem 10 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych

2018-12-10 23:21:40
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 14 listopada 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni

2018-11-15 10:37:10
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 14 listopada 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w ogrzewalni

2018-11-15 10:35:48