Zarządzenia od 375 

 
Zarządzenia od 375 

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Obornik

2005 rok


 

- ZARZĄDZENIE NR 375/2005 z dnia 06.01.2005 w sprawie Układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 376/2005 z dnia 20.01.2005 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rz±dowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorz±du terytorialnego ustawami na 2005r.

 

- ZARZĄDZENIE NR 377/2005 z dnia 20.01.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 378/2005 z dnia 20.01.2005 w sprawie ustalenia niższej ceny wywoławczej stanowiącej 75% wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży własności gruntu położonych w Obornikach w rejonie ulic Mostowa-Gołaszyńska-Łąkowa w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 379/2005 z dnia 20.01.2005 w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych

 

- ZARZĄDZENIE NR 380/2005 z dnia 31.01.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 381/2005 z dnia 03.02.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 382/2005 z dnia 11.02.2005 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Obornik w sprawie likwidacji osiedli

 

- ZARZĄDZENIE NR 383/2005 z dnia 17.02.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 384/2005 z dnia 17.02.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 385/2005 z dnia 28.02.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 386/2005 z dnia 28.02.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictw Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

 

- ZARZĄDZENIE NR 387/2005 z dnia 28.02.2005 w sprawie przystąpienia Gminy Oborniki do Akcji Społecznej \"Przjrzysta Polska\"

 

- ZARZĄDZENIE NR 388/2005 z dnia 28.02.2005 w sprawie wyznaczenia zadań fakultatywnych, realizowanych przez Gminę Oborniki w ramach Akcji Społecznej \"Przejrzysta Polska\"

 

- ZARZĄDZENIE NR 389/2005 z dnia 03.03.2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Henrykowi Łukaszewskiemu

 

- ZARZĄDZENIE NR 390/2005 z dnia 03.03.2005 w sprawie wytycznych do postępowania przy przyznawaniu dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 - ZARZĄDZENIE NR 391/2005 z dnia 07.03.2005 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osób fizycznych

 

- ZARZĄDZENIE NR 392/2005 z dnia 07.03.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 393/2005 z dnia 07.03.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 394/2005 z dnia 07.03.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiacej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 395/2005 z dnia 07.03.2005 w sprawie zbycia nieruchomości gminy Oborniki w formie bezprzetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 396/2005 z dnia 07.03.2005 w sprawie oddania w użytkjowanie wieczyste nieruchomości gminy Oborniki w formie bezprzetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 397/2005 z dnia 21.03.2005 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń

 

- ZARZĄDZENIE NR 398/2005 z dnia 25.03.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży własności gruntu położonego w Obornikach przy ulicy Droga Leśna w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 399/2005 z dnia 25.03.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży własności gruntu położonego w Obornikach przy ulicy Droga Leśna w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 400/2005 z dnia 25.03.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży własności gruntu położonego w Obornikach przy ulicy Droga Leśna w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 401/2005 z dnia 25.03.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 402/2005 z dnia 25.03.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowi±cej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 403/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność położonej w Kowanówku w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 404/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 405/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 406/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 407/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005r.

 

- ZARZĄDZENIE NR 408/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowi±cych mienie gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 409/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowi±cych mienie gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 410/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 411/2005 z dnia 13.04.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 412/2005 z dnia 14.04.2005 w sprawie powołania komisji d/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2005

 

- ZARZĄDZENIE NR 413/2005 z dnia 14.04.2005 w sprawie ustanowienia regulaminu przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę lokali użytkowych

 

- ZARZĄDZENIE NR 414/2005 z dnia 14.04.2005 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lokali użytkowych

 

- ZARZĄDZENIE NR 415/2005 z dnia 14.04.2005 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)

 

- ZARZĄDZENIE NR 416/2005 z dnia 18.04.2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Pani Darii Łukaszewskiej

 

- ZARZĄDZENIE NR 417/2005 z dnia 20.04.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 418/2005 z dnia 25.04.2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu \"Piękna Nasza Gmina Cała\"

 

- ZARZĄDZENIE NR 419/2005 z dnia 25.04.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowi±cych mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 420/2005 z dnia 27.04.2005 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na stanowisko strażnika miejskiego

 

- ZARZĄDZENIE NR 421/2005 z dnia 27.04.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowi±cej mienie gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 422/2005 z dnia 29.04.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 423/2005 z dnia 04.05.2005 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 \"Bajeczka\" w Obornikach

 

- ZARZĄDZENIE NR 424/2005 z dnia 04.05.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 425/2005 z dnia 11.05.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 426/2005 z dnia 11.05.2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia III edycji Konkursu \"Piękna Nasza Gmina Cała\"

 

- ZARZĄDZENIE NR 427/2005 z dnia 13.05.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 428/2005 z dnia 17.05.2005 w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia Regulaminu Konkursu \"Hasło Promujące Oborniki\"

 

- ZARZĄDZENIE NR 429/2005 z dnia 20.05.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 430/2005 z dnia 20.05.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 431/2005 z dnia 20.05.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 432/2005 z dnia 20.05.2005 w sprawie powołania Komisji konkursowej d/s rozstrzygnięcia ofert na stanowisko strażnika miejskiego

 

- ZARZĄDZENIE NR 433/2005 z dnia 20.05.2005 w sprawie określenia trybu pracy komisji konkursowej d/s rozstrzygnięcia ofert na stanowisko strażnika miejskiego

 

- ZARZĄDZENIE NR 434/2005 z dnia 25.05.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 435/2005 z dnia 30.05.2005 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 \"Bajeczka\" w Obornikach

 

- ZARZĄDZENIE NR 436/2005 z dnia 30.05.2005 w sprawie powołania Komisji d/s udzielenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 437/2005 z dnia 30.05.2005 w sprawie

 

- ZARZĄDZENIE NR 438/2005 z dnia 30.05.2005 w sprawie

 

- ZARZĄDZENIE NR 439/2005 z dnia 30.05.2005 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)

 

- ZARZĄDZENIE NR 440/2005 z dnia 31.05.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 441/2005 z dnia 06.06.2005 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami niektórych miejscowości Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 442/2005 z dnia 07.06.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 443/2005 z dnia 07.06.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 444/2005 z dnia 07.06.2005 w sprawie sprzedaży garaży i ogłoszenia wykazu

 

- ZARZĄDZENIE NR 445/2005 z dnia 14.06.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 446/2005 z dnia 15.06.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 447/2005 z dnia 17.06.2005 zmieniające Zarządzenie Nr 350/2004 Burmistrza Obornik z dnia 08.11.2004 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości rolnych i nierolnych

 

- ZARZĄDZENIE NR 448/2005 z dnia 20.06.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 449/2005 z dnia 21.06.2005 w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych

 

- ZARZĄDZENIE NR 450/2005 z dnia 21.06.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 451/2005 z dnia 28.06.2005 w sprawie udzielenie upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Hannie Kniat

 

- ZARZĄDZENIE NR 452/2005 z dnia 28.06.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 453/2005 z dnia 28.06.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 454/2005 z dnia 30.06.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 455/2005 z dnia 30.06.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 456/2005 z dnia 30.06.2005 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005r.

 

- ZARZĄDZENIE NR 457/2005 z dnia 30.06.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Obornikach przy ul. Łukowskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 458/2005 z dnia 30.06.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na włsność położonej w Sycynie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 459/2005 z dnia 30.06.2005 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki z dnia 07.03.2003r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne

 

- ZARZĄDZENIE NR 460/2005 z dnia 04.07.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 461/2005 z dnia 12.07.2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

- ZARZĄDZENIE NR 462/2005 z dnia 15.07.2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego-licytacji na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego marki Nysa 522 TOWOS oraz powołania Komisji Przetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 463/2005 z dnia 15.07.2005 w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu do wydawania decyzji administracyjnych

 

- ZARZĄDZENIE NR 464/2005 z dnia 15.07.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 465/2005 z dnia 22.07.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 466/2005 z dnia 22.07.2005 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki z dnia 07.03.2003r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne

 

- ZARZĄDZENIE NR 467/2005 z dnia 01.08.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 468A/2005 z dnia 01.08.2005 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 

- ZARZĄDZENIE NR 468/2005 z dnia 01.08.2005 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Obornik na czs zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

 

- ZARZĄDZENIE NR 469/2005 z dnia 05.08.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 470/2005 z dnia 05.08.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 471/2005 z dnia 12.08.2005 w sprawie ustalenia trybu postępowania w związku z przeznaczeniem do wykupu przez najemców mieszkalnych lokali komunalnych

 

- ZARZĄDZENIE NR 472/2005 z dnia 12.08.2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Henrykowi Łukaszewskiemu

 

- ZARZĄDZENIE NR 473/2005 z dnia 12.08.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 474/2005 z dnia 18.08.2005 w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych

 

- ZARZĄDZENIE NR 475/2005 z dnia 18.08.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 476/2005 z dnia 25.08.2005 w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, położonej w Bogdanowie

 

- ZARZĄDZENIE NR 477/2005 z dnia 25.08.2005 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności ułamkowej części gruntu

 

- ZARZĄDZENIE NR 478/2005 z dnia 26.08.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbyccia, stanowiących mienie Gminy Oborniki w drodze bezsprzetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 479/2005 z dnia 26.08.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbyccia, stanowiących mienie Gminy Oborniki w drodze bezsprzetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 480/2005 z dnia 26.08.2005 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Obornikach

 

- ZARZĄDZENIE NR 481/2005 z dnia 26.08.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność położonej w Bąblinie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 482/2005 z dnia 29.08.2005 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 \"Bajeczka\" w Obornikach

 

- ZARZĄDZENIE NR 483/2005 z dnia 29.08.2005 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henryka Łukaszewskiego do przeprowadzenia losowania

 

- ZARZĄDZENIE NR 484/2005 z dnia 30.08.2005 w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych

 

- ZARZĄDZENIE NR 485/2005 z dnia 30.08.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 486/2005 z dnia 31.08.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 487/2005 z dnia 31.08.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 488/2005 z dnia 31.08.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictw Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

 

- ZARZĄDZENIE NR 489/2005 z dnia 31.08.2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

 

- ZARZĄDZENIE NR 490/2005 z dnia 02.09.2005 w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych

 

- ZARZĄDZENIE NR 491/2005 z dnia 06.09.2005 w sprawie powołania komisji d/s opracowania struktury organizacyjnej oświaty gminnej

 

- ZARZĄDZENIE NR 492/2005 z dnia 08.09.2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego-licytacji na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego marki Nysa 522 TOWOS oraz powołania Komisji Przetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 493/2005 z dnia 08.09.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 494/2005 z dnia 12.09.2005 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Hentyka Łukaszewskiego do przeprowadzenia losowania

 

- ZARZĄDZENIE NR 495/2005 z dnia 12.09.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 496/2005 z dnia 12.09.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 497/2005 z dnia 12.09.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 498/2005 z dnia 15.09.2005 w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Obornickiego Ośrodka Kultury

 

- ZARZĄDZENIE NR 499/2005 z dnia 19.09.2005 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli

 

- ZARZĄDZENIE NR 500/2005 z dnia 19.09.2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

 

- ZARZĄDZENIE NR 501/2005 z dnia 23.09.2005 w sprawie regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego realizowanego przez Urząd Miejski w Obornikach

 

- ZARZĄDZENIE NR 502/2005 z dnia 23.09.2005 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli

 

- ZARZĄDZENIE NR 503/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 503A/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 504/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administraci rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005r.

 

- ZARZĄDZENIE NR 505/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 506/2005 z dnia 03.10.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w Obornikach w formie bezprzetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 507/2005 z dnia 03.10.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność położonej w Kowanowie w formie bezprzetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 508/2005 z dnia 03.10.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność położonej w Pacholewie w formie bezprzetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 509/2005 z dnia 03.10.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Obornikach w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 510/2005 z dnia 03.10.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ul. Granicznej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 511/2005 z dnia 03.10.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ul. Granicznej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 512/2005 z dnia 04.10.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 513/2005 z dnia 05.10.2005 w sprawie powołania Komisji d/s Nagród Burmistrza

 

- ZARZĄDZENIE NR 514/2005 z dnia 05.10.2005 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 515/2005 z dnia 10.10.2005 w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych

 

- ZARZĄDZENIE NR 516/2005 z dnia 12.10.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 517/2005 z dnia 14.10.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 518/2005 z dnia 17.10.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nie zabudowanej

 

- ZARZĄDZENIE NR 519/2005 z dnia 18.10.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 520/2005 z dnia 18.10.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 521/2005 z dnia 25.10.2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego-licytacji na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego marki Nysa 522 TOWOS oraz powołania Komisji Przetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 522/2005 z dnia 25.10.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 522A/2005 z dnia 25.10.2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bogdanowi Bukowskiemu

 

- ZARZĄDZENIE NR 523/2005 z dnia 28.10.2005 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)

 

- ZARZĄDZENIE NR 524/2005 z dnia 31.10.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 525/2005 z dnia 31.10.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 526/2005 z dnia 31.10.2005 w sprawie 

 

- ZARZĄDZENIE NR 527/2005 z dnia 31.10.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży własności gruntu położonego w Obornikach przy ul. Droga Leśna w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 529/2005 z dnia 07.11.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 530/2005 z dnia 07.11.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 531/2005 z dnia 14.11.2005 w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 532/2005 z dnia 28.11.2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Podinspektorowi Biura rady Pani Małgorzacie Molskiej

 

- ZARZĄDZENIE NR 533/2005 z dnia 30.11.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 534/2005 z dnia 28.11.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 535/2005 z dnia 30.11.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 536/2005 z dnia 30.11.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 537/2005 z dnia 30.11.2005 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 538/2005 z dnia 30.11.2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

- ZARZĄDZENIE NR 539/2005 z dnia 30.11.2005 w sprawie dokonania złomowania samochodu marki Trabant

 

- ZARZĄDZENIE NR 540/2005 z dnia 16.12.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 541/2005 z dnia 16.12.2005 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

- ZARZĄDZENIE NR 542/2005 z dnia 16.12.2005 w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych

 

- ZARZĄDZENIE NR 543/2005 z dnia 16.12.2005 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

- ZARZĄDZENIE NR 544/2005 z dnia 20.12.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 545/2005 z dnia 22.12.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 546/2005 z dnia 22.12.2005 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność położonej w Bogdanowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

- ZARZĄDZENIE NR 547/2005 z dnia 12.11.2005 w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Obornik w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

 

- ZARZĄDZENIE NR 548/2005 z dnia 22.12.2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej

 

- ZARZĄDZENIE NR 550/2005 z dnia 30.12.2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

 

- ZARZĄDZENIE NR 551/2005 z dnia 30.12.2005 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005r.

 

- ZARZĄDZENIE NR 552/2005 z dnia 30.12.2005 w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o wyznaczeniu stronie postępowania podatkowego terminu do wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie oraz postanowień o rozksięgowaniu wpłaty na poczet zaległości podatkowej i odsetek

 

- ZARZĄDZENIE NR 553/2005 z dnia 30.12.2005 w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania broszurki/ulotki - informacji budżetowej

 

Liczba odwiedzin : 553
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2005-06-03 00:00:00
Czas publikacji: 2005-06-03 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak