Rok 2014 

 
  

Podatki i opłaty lokalne

Informujemy, że na  XLI sesji Rady Miejskiej w Obornikach w dniu 30 października 2013 r. zostały przyjęte stawki podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych obowiązujące w 2014 roku.

I. Stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni:
1. Teren miejski - 0,67 zł
2. Teren wiejski - 0,61 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,14 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni - 0,25 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m² powierzchni użytkowej:-
1. Teren miejski - 0,56 zł
2. Teren wiejski - 0,50 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m² powierzchni użytkowej:
1. Teren miejski -16,98 zł
2. Teren wiejski -16,27 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m² powierzchni użytkowej - 8,85 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1m² powierzchni użytkowej - 3,83 zł
e) pozostałych - od 1m² powierzchni użytkowej:
1. Budynki garażowe - 5,53 zł
2. Budynki gospodarcze - 2,83 zł
3. Budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,23 zł
4. Pozostałe - 7,08 zł
3. Od budowli - 2% ich wartości.

Zasady i terminy składania deklaracji na podatek od nieruchomości:

Stosownie do treści art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,  zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, należy odpowiednio skorygować deklaracje.

II. Stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

 

 

 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 

654,00 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 

772,00 

powyżej 9 ton i poniżej 12 t 

786,00 

2) od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

nie mniej niż 

mniej niż 

Dwie osie 

12 

15 

872,00 

1.306,00 

15 

 

1.098,00 

1.418,00 

Trzy osie 

12 

23 

1.080,00 

1.418,00 

23 

26 

1.318,00 

1.628,00 

26 

 

1.852,00 

2.060,00 

Cztery osie i więcej 

12 

25 

1.404,00 

1.844,00 

25 

 

2.176,00 

2.560,00 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 

 

 

od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 

690,00 

od 5,5 tony i poniżej 9 ton 

1.134,00 

od 9 ton i poniżej 12 ton 

1.296,00 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowywanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

nie mniej niż 

mniej niż 

Dwie osie 

12 

18 

1.418,00 

1.682,00 

18 

36 

1.680,00 

1.954,00 

36 

 

1.900,00 

2.176,00 

Trzy osie 

12 

40 

1.768,00 

2.392,00 

40 

 

2.000,00 

2.660,00 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 315,00 zł; 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

nie mniej niż 

mniej niż 

Jedna oś 

12 

18 

594,00 

548,00 

18 

36 

548,00 

602,00 

36 

 

980,00 

1.736,00 

Dwie osie 

12 

18 

646,00 

702,00 

18 

36 

872,00 

1.264,00 

36 

 

1.150,00 

1.690,00 

Trzy osie 

12 

18 

754,00 

980,00 

18 

36 

980,00 

1.210,00 

36 

 

1.042,00 

1.528,00 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

 

mniej niż 30 miejsc 

1.026,00 

równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1.780,00 

Zasady i terminy składania deklaracji na podatek od środków transportowych:

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 i 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał  po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.  
 
W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,  zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, należy odpowiednio skorygować deklaracje.

III. Podatek rolny:

Stawki podatku rolnego w 2014 roku zostały ustalone zgodnie z uchwałą Nr XLI/513/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2014 i wynoszą:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych - 92,50 zł za hektar przeliczeniowy
2. dla gruntów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 185,00 zł za hektar fizyczny.

IV. Podatek leśny:

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2014 roku została ustalona zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. i wynosi – 171,05 zł za 1 m3, czyli 37,631 zł od 1 ha fizycznego lasu.

 

Załączniki

DL-1_deklaracja_na_podatek_lesny.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 62k Format: .doc Pobierz

DN-1_deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 126.5k Format: .doc Pobierz

DR-1_deklaracja_na_podatek_rolny.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 185k Format: .doc Pobierz

IL-1_informacja_w_sprawie_podatku_lesnego.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 64.5k Format: .doc Pobierz

IN-1_informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 102k Format: .doc Pobierz

IR-1_informacja_w_sprawie_podatku_rolnego.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 113k Format: .doc Pobierz

ZN-1A_dane_o_nieruchomosciach_DN.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

ZN-1A_dane_o_nieruchomosciach_IN.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

ZN-1B_dane_o_zwolnieniach.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 103.5k Format: .doc Pobierz

ZR-1A_dane_o_nieruchomosciach_rolnych_DR.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 56k Format: .doc Pobierz

ZR-1A_dane_o_nieruchomosciach_rolnych_IR.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 56k Format: .doc Pobierz

ZR-1B_dane_o_zwolnieniach.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 101k Format: .doc Pobierz

DT-1_deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 187.51k Format: .doc Pobierz

DT-1A_zalacznik_do_deklaracji_DT-1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 252.01k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 632
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2013-12-06 07:55:15
Czas publikacji: 2013-12-06 07:55:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak