Rejestr petycji 

 

Rejestr petycji wniesionych do Burmistrza Obornik

 

Podstawa prawna: art. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

 

Petycje wniesione do Burmistrza Obornik
Rok 2018
L.p. Data złożenia petycji Imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)
Odwzorowanie cyfrowe
(skan)
Przebieg postępowania
1 30.05.2018 Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję pobierz Nadano numer sprawy OA.152.1.1.2018
(archiwizacja zgodnie z wytycznymi Instrukcji kancelaryjnej)
        21 czerwca br. zorganizowano spotkanie reprezentantów Autorów petycji, przedstawicieli organizacji społecznych realizujących zadania statutowe z zakresu pomocy społecznej, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz radnego Rady Miejskiej pana Andrzeja Gintrowicza, na którym diagnozowano potrzeby, przeprowadzono analizę bieżących możliwości oraz działań możliwych do podjęcia w dalszej perspektywie. Zabezpieczenie przedmiotowych potrzeb uznano za zasadne. Wypracowano wstępne koncepcje.
        PETYCJĘ ROZPATRZONO POZYTYWNIE
        Wnoszącemu petycję przesłano odpowiedź w dniu 9 sierpnia 2018 r.
2 19.12.2018 Urszula Jankowska pobierz Nadano numer sprawy OA.152.1.2.2018
(archiwizacja zgodnie z wytycznymi Instrukcji kancelaryjnej)
      pobierz Wnoszącemu petycję udzielono odpowiedzi w dniu 21. stycznia 2019 r.
 
Rok 2017
1 28.04.2017 Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję pobierz

Rada Miejska w Obornikach w dniu 29 marca 2017 r. podjęła apel w sprawie wsparcia apelu Rady Miejskiej w Rogoźnie przyjętego uchwałą nr XXXVIII/363/2017 z dnia 28 marca 2017 r. skierowanego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

pobierz

PETYCJĘ ROZPATRZONO

Na spotkaniu w dniu 10 maja 2017 r. burmistrzowie Rogoźna i Obornik ustalili dalsze kroki samorządów mające na celu ratowanie rzeki przed dewastacją. Wystosowali też wspólne pismo do Starosty Obornickiego z prośbą o przeprowadzenie badań hydrologicznych w okolicach planowanej inwestycji. Ekspertyzy te miałyby określić wpływ żwirowni na ekosystem Wełny i zaopatrzenie naszej gminy w wodę pitną. W kierowanym do Starosty Obornickiego piśmie burmistrzowie zaproponowali również wsparcie finansowe takich badań.
       

Brak innych środków prawnych umożliwiających powstrzymanie procedury wydania decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

       

Nadano numer sprawy OA.152.00.1.2017
(archiwizacja zgodnie z wytycznymi Instrukcji kancelaryjnej)

       

Wnoszącemu petycję przesłano odpowiedź w dniu 15.05.2017 r.

2 19.05.2017 Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję pobierz

Nadano numer sprawy OA.152.1.2.2017
(archiwizacja zgodnie z wytycznymi Instrukcji kancelaryjnej)

       

PETYCJĘ ROZPATRZONO NEGATYWNIE

       

Wnoszącemu petycję przesłano odpowiedź w dniu 14.07.2017 r.

3 21.06.2017

WESTRAND

M. Szatkowski. Sp. J.

ul. Kłobucka 13

02-699 Warszawa

pobierz

Nadano numer sprawy OA.152.1.3.2017
(archiwizacja zgodnie z wytycznymi Instrukcji kancelaryjnej)

       

PETYCJĘ ROZPATRZONO POZYTYWNIE

       

Wnoszącemu petycję przesłano odpowiedź w dniu 10.08.2017 r.

 
Rok 2016
1 06.05.2016  Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję  pobierz PETYCJA ROZPATRZONA POZYTYWNIE - postulat zrealizowano
        Nadano numer sprawy OA.152.00.1.2016
(archiwizacja zgodnie z wytycznymi Instrukcji kancelaryjnej)
        Przekazano zał. nr 2 do podległych szkół i gimnazjów
        Wnoszącemu petycję przesłano odpowiedź drogą elektroniczną w dniu 27.06.2016 r.

 

Informacje zbiorcze o rozpatrzonych petycjach

Podstawa prawna: art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

W roku 2015 nie wniesiono petycji.

W roku 2016 wniesiono 1 petycję.

W roku 2017 wniesiono 3 petycje.

 

Liczba odwiedzin : 592
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Buczkowski
Czas wytworzenia: 2016-06-13 14:44:17
Czas publikacji: 2019-01-22 15:21:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak