Zarządzenia Burmistrza Obornik 

 
 

Zarządzenie Nr 600/2017 Burmistrza Obornik z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rejestru jednostek organizacyjnych gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 601/2017 Burmistrza Obornik z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 602/2017 Burmistrza Obornik z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlowych na sezonową sprzedaż artykułów rolnych i nie rolnych na terenie miasta Obornik w 2017r.

Zarządzenie Nr 603/2017 Burmistrza Obornik z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 604/2017 Burmistrza Obornik z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Obornikach.

Zarządzenie Nr 605/2017 Burmistrza Obornik z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębynmi ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 606/2017 Burmistrza Obornik z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania oferty realizacji zadania publicznego „Sekcja cheerleaders SRT KONTRAST w Obornikach”.

Zarządzenie Nr 607/2017 Burmistrza Obornik z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania oferty realizacji zadania publicznego „Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej w Wielkopolskim Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016”.

Zarządzenie Nr 608/2017 Burmistrza Obornik z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 609/2017 Burmistrza Obornik z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 610/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 611/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 612/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 613/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 614/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 615/2017 Burmistrza Obornik z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnie działania jednostki.

Zarządzenie Nr 616/2017 Burmistrza Obornik z dnia 16 stycznia  2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 617/2017 Burmistrza Obornik z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 618/2017 Burmistrza Obornik z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 619/2017 Burmistrza Obornik z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektów z udziałem środków europejskich oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.

Zarządzenie Nr 620/2017 Burmistrza Obornik z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2017.

Zarządzenie Nr 621/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Obornikach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie stypendiów o charakterze socjalnym.

Zarządzenie Nr 622/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Obornikach do przeprowadzania postępowań w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń o pomocy de minimis.

Zarządzenie Nr 623/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego- bilansu jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 624/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Zarządzenie Nr 625/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przekazywania środków dla jednostek budżetowych gminy i dotacji dla instytucji kultury oraz odprowadzania dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 626/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 627/2017 Burmistrza Obornik z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Grupy projektowej ds. realizacji projektu Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami.

Zarządzenie Nr 628/2017 Burmistrza Obornik z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 629/2017 Burmistrza Obornik z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 630/2017 Burmistrza Obornik z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.

Zarządzenie Nr 631/2017 Burmistrza Obornik z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenie terminu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

Zarządzenie Nr 632/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.

Zarządzenie Nr 633/2017 Burmistrza Obornik z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 634/2017

Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy 15 Sierpnia, stanowiącej własność Gminy Oborniki i ustalenia ceny brutto.

Zarządzenie Nr 636/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 637/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 638/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 639/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 640/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 641/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 642/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 643/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 644/2017 Burmistrza Obornik z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 645/2017 Burmistrza Obornik z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oborniki użytkowanych na podstawie umowy najmu i dzierżawy oraz stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 646/2017 Burmistrza Obornik z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 647/2017 Burmistrza Obornik z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 648/2017 Burmistrza Obornik z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 649/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w oparciu o środki pozostałe z I edycji.

Zarządzenie Nr 650/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 651/2017 Burmistrza Obornik z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki i ustalenia ceny brutto.

Zarządzenie Nr 652/2016 Burmistrza Obornik z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowości Oborniki stanowiących własność Gminy Oborniki i ustalenia ceny brutto.

Zarządzenie Nr 653/2017 Burmistrza Obornik z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 654/2017 Burmistrza Obornik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 655/2017 Burmistrza Obornik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 656/2017 Burmistrza Obornik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 657/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Zarządzenie Nr 658/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wyliczenia wskaźnika struktury oraz proporcji umożliwiającego odliczenie podatku VAT naliczonego w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych i ich stosowania w 2017 r.

Zarządzenie Nr 659/2017 Burmistrza Obornik z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości zasiłku losowego przypadającego na 1 ucznia będącego mieszkańcem Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 660/2017 Burmistrza Obornik z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.

Zarządzenie Nr 661/2017 Burmistrza Obornik z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół publicznych w Gminie Oborniki.

Zarządzenie Nr 662/2017 Burmistrza Obornik z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Oborniki do dokonania czynności dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 663/2017    Burmistrza Obornik z dnia  28 lutego 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 664/2017 Burmistrza Obornik z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 645/2017 Burmistrza Obornik z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oborniki użytkowanych na podstawie umowy najmu i dzierżawy oraz stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki. 

Zarządzenie Nr 665/2017 Burmistrza Obornik z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Uścikowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 666/2017 Burmistrza Obornik z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 667/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 42A, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 668/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 669/2017 Burmistrza Obornik z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 670/2017 Burmistrza Obornik z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 671/2017 Burmistrza Obornik z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 42B, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 672/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 10, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 673/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia do sprawowania nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych.

Zarządzenie Nr 674/2017 Burmistrza Obornik z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 675/2017 Burmistrza Obornik z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 676/2017 Burmistrza Obornik z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 585/2013 Burmistrza Obornik z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 677/2017 Burmistrza Obornik z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 678/2017 Burmistrza Obornik z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarządzenie Nr 679/2017 Burmistrza Obornik z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 680/2017 Burmistrza Obornik z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 42B, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 681/2017 Burmistrza Obornik z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 682/2017 Burmistrza Obornik z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Bąblin stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Zarządzenie Nr 683/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Oborniki do dokonania czynności dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 684/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 marca  2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 685/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 686/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Chrustowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 687/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Rożnowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 688/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 689/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 690/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Kiszewie.

Zarządzenie Nr 691/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach.

Zarządzenie Nr 692/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chrustowie.

Zarządzenie Nr 693/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach:
1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4. Turystyka i krajoznawstwo,
5. Ratownictwo i ochrona ludności,
6. Promocja i organizacja wolontariatu,
7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 694/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach.

Zarządzenie Nr 695/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach.

Zarządzenie Nr 696/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Zarządzenie Nr 697/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 697A/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 698/2017 Burmistrza Obornik z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 699/2017 Burmistrza Obornik z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 700/2017 Burmistrza Obornik z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 701/2017 Burmistrza Obornik z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 702/2017 Burmistrza Obornik z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 703/2017 Burmistrza Obornik z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 704/2017 Burmistrza Obornik z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 705/2017 Burmistrza Obornik z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Mostowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki i ustalenia ceny brutto.

Zarządzenie Nr 706/2017 Burmistrza Obornik z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Leszczynowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki i ustalenia ceny brutto.

Zarządzenie Nr 707/2017 Burmistrza Obornik z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Oborniki przy ulicy Szczepana Gniedzińskiego, stanowiących własność Gminy Oborniki
i ustalenia ceny brutto.

Zarządzenie Nr 708/2017 Burmistrza Obornik z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach i uchylenia Zarządzenia Nr 695/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach.

Zarządzenie Nr 709/2017 Burmistrza Obornik z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 710/2017 Burmistrza Obornik z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oborniki.

Zarządzenie Nr 711/2017 Burmistrza Obornik z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 712/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 713/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Kiszewo, gmina Oborniki, stanowiących własność Gminy Oborniki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 714/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 42C, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 715/2017 Burmistrza Obornik z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 453/2016 Burmistrza Obornik z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zasad prawidłowego i terminowego windykowania należności z tytułu podatków lokalnych.

Zarządzenie Nr 716/2017 Burmistrza Obornik z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania oferty realizacji zadania publicznego „Doskonalenie pływania oraz podniesienie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w UKS Sportowiec Oborniki”.

Zarządzenie Nr 717/2017 Burmistrza Obornik z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w obszarze Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: „Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016”.

Zarządzenie Nr 718/2017 Burmistrza Obornik z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.

Zarządzenie Nr 719/2017 Burmistrza Obornik z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach do realizacji zadań z zakresu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Zarządzenie Nr 720/2017 Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Hannie Kniat-Szymańskiej Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w  Obornikach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 721/2017 Burmistrza Obornik z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

Zarządzenie Nr 722/2017 Burmistrza Obornik z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania postanowień w ramach prowadzonego postępowania podatkowego.

Zarządzenie Nr 723/2017 Burmistrza Obornik z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych.

Zarządzenie Nr 724/2017

Zarządzenie Nr 725/2017 Burmistrza Obornik z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 726/2017 Burmistrza Obornik z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, stanowiącej własność Gminy Oborniki i ustalenia ceny brutto.

Zarządzenie Nr 727/2017 Burmistrza Obornik z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy 15 Sierpnia, stanowiącej własność Gminy Oborniki i ustalenia ceny brutto.

Zarządzenie Nr 728/2017 Burmistrza Obornik z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Kiszewie 36, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 729/2017 Burmistrza Obornik z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 4, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 730/2017 Burmistrza Obornik z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny dot. sprzedaży pozyskanego drewna pochodzącego z lasów oraz nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 731/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 732/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 733/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 736/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Młyńskiej 6a, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 737/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych Gminy Oborniki za 2016 rok.

Zarządzenie Nr 738/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Oborniki za 2016 rok.

Zarządzenie Nr 739/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Obornickiego Ośrodka Kultury za 2016 rok.

Zarządzenie Nr 740/2017 Burmistrza Obornik z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 741/2017 Burmistrza Obornik z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania oferty realizacji zadania publicznego „Instalacja zegara na wieży kościoła w Kiszewie”.

Zarządzenie Nr 742/2017 Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kiszewie.

Zarządzenie Nr 743/2017 Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chrustowie.

Zarządzenie Nr 744/2017 Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach.

Zarządzenie Nr 745/2017 Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach.

Zarządzenie Nr 746/2017 Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach.

Zarządzenie Nr 747/2017 Burmistrza Obornik z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 748/2017 Burmistrza Obornik z dnia  23 maja 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 749/2017 Burmistrza Obornik z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 750/2017 Burmistrza Obornik z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 751/2017 Burmistrza Obornik z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 752/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 753/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 754/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 755/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 756/2017 Burmistrza Obornik z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 757/2017 Burmistrza Obornik z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 758/2017 Burmistrza Obornik z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 759/2017 Burmistrza Obornik z dnia  06 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 760/2017 Burmistrza Obornik z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.

Zarządzenie Nr 761/2017 Burmistrza Obornik z dnia 09 czerwca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 762/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Obrzyckiej 19, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 763/2017

Zarządzenie Nr 764/2017 Burmistrza Obornik z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Bąbliniec, obręb Nowołoskoniec, gmina Oborniki.

Zarządzenie Nr 765/2017

Zarządzenie Nr 766/2017 Burmistrza Obornik z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 767/2017 Burmistrza Obornik z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Zarządzenie Nr 768/2017 Burmistrza Obornik z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 769/2017 Burmistrza Obornik z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny dot. sprzedaży pozyskanego drewna pochodzącego
z lasów oraz nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 770/2017 Burmistrza Obornik z dnia  21 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 771/2017 Burmistrza Obornik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 772/2017

Zarządzenie Nr 773/2017 Burmistrza Obornik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Oborniki do dokonania czynności dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 774/2017 Burmistrza Obornik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Czarnkowskiej 3A, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 775/2017 Burmistrza Obornik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 776/2017 Burmistrza Obornik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2017-2041.

Zarządzenie Nr 777/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 778/2017 Burmistrza Obornik z dnia 06 lipca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 779/2017

Zarządzenie Nr 780/2017 Burmistrza Obornik z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 781/2017 Burmistrza Obornik z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektów z udziałem środków europejskich oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.

Zarządzenie Nr 782/2017 Burmistrza Obornik z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania i wypłacania uczniom Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oborniki”.

Zarządzenie Nr 783/2017 Burmistrza Obornik z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 784/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zawiadomień o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części.

Zarządzenie Nr 785/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zawiadomień o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części.

Zarządzenie Nr 786/2017 Burmistrza Obornik z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 787/2017 Burmistrza Obornik z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 788/2017 Burmistrza Obornik z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania oferty realizacji zadania publicznego „PIKNIK DLA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UDZIAŁ W KONKURSIE PIOSENKI STARE ALE JARE”.

Zarządzenie Nr 789/2017 Burmistrza Obornik z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 790/2017 Burmistrza Obornik z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 791/2017 Burmistrza Obornik z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 792/2017 Burmistrza Obornik z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Oborniki do dokonania czynności dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 793/2017 Burmistrza Obornik z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 794/2017 Burmistrza Obornik z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 795/2017 Burmistrza Obornik z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania oferty realizacji zadania publicznego „REWOLUCJA SERC – CHARYTATYWNY PIKNIK RODZINNY”.

Zarządzenie Nr 796/2017 Burmistrza Obornik z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 797/2017 Burmistrza Obornik z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 798/2017 Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Oborniki do dokonania czynności dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 799/2017 Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Kowanówku, przy ulicy Sanatoryjnej 4, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 800/2017 Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Młyńskiej 6a, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 801/2017 Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Czarnkowskiej 3A, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 802/2017 Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Mikołaja Kopernika 16, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 803/2017 Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Nowołoskońcu 26, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 804/2017 Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 805/2017 Burmistrza Obornik z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie Nr 806/2017 Burmistrza Obornik z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie Nr 807/2017 Burmistrza Obornik z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie Udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Ewie Rojna Starszy Opiekun - Żłobka Miejskiego w Obornikach.

Zarządzenie Nr 807A/2017 Burmistrza Obornik z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania pism w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 808/2017 Burmistrza Obornik z dnia  21 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki położonej miejscowości Oborniki przy ulicy Wybudowanie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny brutto.

Zarządzenie Nr 809/2017 Burmistrza Obornik z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie sprostowania wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 810/2017 Burmistrza Obornik z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania oferty realizacji zadania publicznego „Piknik – integracja członkiń klubów Amazonek”.

Zarządzenie Nr 811/2017 Burmistrza Obornik z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Zarządzenie Nr 812/2017 Burmistrza Obornik z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 813/2017 Burmistrza Obornik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 814/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia administratora sołectwa Niemieczkowo.

Zarządzenie Nr 815/2017 Burmistrza Obornik z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 816/2017 Burmistrza Obornik z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia rejestru jednostek organizacyjnych gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 817/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 września 2017 r. w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 818/2017 Burmistrza Obornik z dnia 12 września 2017 r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.

Zarządzenie Nr 819/2017 Burmistrza Obornik z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 603/2017 Burmistrza Obornik z dnia 2 stycznia 2017 r. w określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 820/2017 Burmistrza Obornik z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia 573/2016 z 23 listopada 2016 r. dotyczącego zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Oborniki i jej jednostkach budżetowych.

Zarządzenie Nr 821/2017 Burmistrza Obornik z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Niemieczkowo oraz uchwalenia funduszu sołeckiego na 2018 r.

Zarządzenie Nr 822/2017 Burmistrza Obornik z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 767/2017 Burmistrza Obornik z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Zarządzenie Nr 823/2017 Burmistrza Obornik z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Obornikach.

Zarządzenie Nr 824/2017 Burmistrza Obornik z dnia 18 września 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w obszarze Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: „Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017”.

Zarządzenie Nr 825/2017 Burmistrza Obornik z dnia 18 września 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania oferty realizacji zadania publicznego „Edukacja muzyczna”.

Zarządzenie Nr 826/2017 Burmistrza Obornik z dnia 22 września 2017 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach pełnomocnictwa do realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 827/2017 Burmistrza Obornik z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia administratora sołectwa Bogdanowo.

Zarządzenie Nr 828/2017 Burmistrza Obornik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 829/2017 Burmistrza Obornik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2017-2041.

Zarządzenie Nr 830/2017 Burmistrza Obornik z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r.

Zarządzenie Nr 831/2017 Burmistrza Obornik z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa oraz głosowania w sprawie odwołania rady sołeckiej sołectwa Bogdanowo.

Zarządzenie Nr 832/2017 Burmistrza Obornik z dnia 4 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Oborniki do  wykonywania czynności w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.

Zarządzenie Nr 833/2017 Burmistrza Obornik z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zarządzenie Nr 834/2017 Burmistrza Obornik z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Zarządzenie Nr 835/2017 Burmistrza Obornik z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania oferty realizacji zadania publicznego „Działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykluczenie finansowe, realizowane w zakresie dyżurów Doradcy ds. upadłości i oddłużania”.

Zarządzenie Nr 836/2017 Burmistrza Obornik z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia okręgów wyborczych wraz z ilością mandatów w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach.

Zarządzenie Nr 837/2017 Burmistrza Obornik z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 838/2017 Burmistrza Obornik z dnia 16 października 2017 roku w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 przez Gminę Oborniki.

Zarządzenie Nr 839/2017 Burmistrza Obornik z dnia 17 października 2017 r. w spawie przekształcenia lokalu mieszkalnego na lokal socjalny zmieniając.

Zarządzenie Nr 840/2017

Zarządzenie Nr 841/2017 Burmistrza Obornik dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw realizacji w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego projektu pn. „Modernizacja, rozbudowa oraz zarządzanie Obornickim Ośrodkiem Kultury”.

Zarządzenie Nr 842/2017 Burmistrza Obornik z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarządzenie Nr 843/2017 Burmistrza Obornik z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarządzenie Nr 844/2017 Burmistrza Obornik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 845/2017 Burmistrza Obornik dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2017.

Zarządzenie Nr 846/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2017-2041.

Zarządzenie Nr 847/2017 Burmistrza Obornik z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektów z udziałem środków europejskich oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.

Zarządzenie Nr 848/2017 Burmistrza Obornik z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania oferty realizacji zadania publicznego „XMAS CUP 2017”.

Zarządzenie Nr 849/2017 Burmistrza Obornik z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 850/2017

Zarządzenie Nr 851/2017

Zarządzenie Nr 852/2017 Burmistrza Obornik z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 834/2017 Burmistrza Obornik z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Zarządzenie Nr 853/2017

Zarządzenie Nr 854/2017

Zarządzenie Nr 855/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w obszarze Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: „Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie powierzenia”.

Zarządzenie Nr 856/2017 Burmistrza Obornik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 857/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń.

Zarządzenie Nr 858/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 859/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej i stawek czynszowych stosowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Oborniki w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 860/2017 Burmistrza Obornik z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących mienie Gminy Oborniki lub będących w jej dyspozycji wraz z określeniem stawek czynszu.

Zarządzenie Nr 861/2017 Burmistrza Obornik z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarządzenie Nr 862/2017

Zarządzenie Nr 863/2017 Burmistrza Obornik z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”: „Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych”.

Zarządzenie Nr 864/2017 Burmistrza Obornik z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia osób do  wykonywania czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 864A/2017 Burmistrza Obornik z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług publicznych w zakresie zimowego utrzymania chodników, parkingów, ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 865/2017 Burmistrza Obornik z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w obszarach:
1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 866/2017

Zarządzenie Nr 867/2017

Zarządzenie Nr 868/2017

Zarządzenie Nr 869/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 767/2017 Burmistrza Obornik z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Zarządzenie Nr 870/2017

Zarządzenie Nr 871/2017

Zarządzenie Nr 871A/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektów z udziałem środków europejskich oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.

Zarządzenie Nr 872/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Zarządzenie Nr 873/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego - bilansu jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 874/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 875/2017 Burmistrza Obornik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów Odzyskania Niepodległości.

 

 

Załączniki

600_2017.pdf

Data: 2017-01-13 07:38:05 Rozmiar: 74.85k Format: .pdf Pobierz

601_2017.pdf

Data: 2017-01-13 09:15:34 Rozmiar: 60.9k Format: .pdf Pobierz

602_2016.pdf

Data: 2017-01-13 09:15:34 Rozmiar: 47.03k Format: .pdf Pobierz

606_2017.pdf

Data: 2017-01-13 09:15:34 Rozmiar: 60.48k Format: .pdf Pobierz

609_2017.pdf

Data: 2017-01-13 09:15:34 Rozmiar: 61.05k Format: .pdf Pobierz

610_2017.pdf

Data: 2017-01-16 12:22:19 Rozmiar: 61.34k Format: .pdf Pobierz

611_2017.pdf

Data: 2017-01-16 12:22:19 Rozmiar: 61.13k Format: .pdf Pobierz

612_2017.pdf

Data: 2017-01-16 12:22:19 Rozmiar: 61.21k Format: .pdf Pobierz

613_2017.pdf

Data: 2017-01-16 12:22:19 Rozmiar: 61.23k Format: .pdf Pobierz

614_2017.pdf

Data: 2017-01-16 12:22:19 Rozmiar: 61.84k Format: .pdf Pobierz

607_2017.pdf

Data: 2017-01-17 07:27:22 Rozmiar: 59.51k Format: .pdf Pobierz

620_2017.pdf

Data: 2017-02-20 12:27:17 Rozmiar: 43.03k Format: .pdf Pobierz

621_2017.pdf

Data: 2017-02-20 12:27:17 Rozmiar: 41.89k Format: .pdf Pobierz

629_2017.pdf

Data: 2017-02-20 12:27:17 Rozmiar: 65.99k Format: .pdf Pobierz

632_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:07:45 Rozmiar: 66.95k Format: .pdf Pobierz

635_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:07:45 Rozmiar: 63.84k Format: .pdf Pobierz

636_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:07:45 Rozmiar: 61.3k Format: .pdf Pobierz

637_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:07:45 Rozmiar: 61.39k Format: .pdf Pobierz

638_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:07:45 Rozmiar: 61.84k Format: .pdf Pobierz

639_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:07:45 Rozmiar: 61.46k Format: .pdf Pobierz

640_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:07:45 Rozmiar: 61.46k Format: .pdf Pobierz

641_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:19:36 Rozmiar: 61.37k Format: .pdf Pobierz

642_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:19:36 Rozmiar: 61.39k Format: .pdf Pobierz

643_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:19:36 Rozmiar: 62.08k Format: .pdf Pobierz

648_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:19:36 Rozmiar: 52.87k Format: .pdf Pobierz

622_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:27:53 Rozmiar: 42.33k Format: .pdf Pobierz

630_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:27:53 Rozmiar: 52.27k Format: .pdf Pobierz

631_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:27:53 Rozmiar: 49.9k Format: .pdf Pobierz

644_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:27:53 Rozmiar: 61.28k Format: .pdf Pobierz

645_2017.pdf

Data: 2017-02-20 13:27:53 Rozmiar: 87.48k Format: .pdf Pobierz

646_2017.pdf

Data: 2017-02-20 14:12:05 Rozmiar: 62.96k Format: .pdf Pobierz

603_2017.pdf

Data: 2017-02-22 09:18:32 Rozmiar: 51.74k Format: .pdf Pobierz

604_2017.pdf

Data: 2017-02-22 09:18:32 Rozmiar: 59.42k Format: .pdf Pobierz

605_2017.pdf

Data: 2017-02-22 09:23:53 Rozmiar: 144.92k Format: .pdf Pobierz

616_2017.pdf

Data: 2017-02-22 09:23:53 Rozmiar: 60.54k Format: .pdf Pobierz

618_2017.pdf

Data: 2017-02-22 09:23:53 Rozmiar: 187.52k Format: .pdf Pobierz

626_2017.pdf

Data: 2017-02-22 09:37:50 Rozmiar: 62.46k Format: .pdf Pobierz

617_2017.pdf

Data: 2017-02-23 08:42:55 Rozmiar: 62.5k Format: .pdf Pobierz

628_2017.pdf

Data: 2017-02-23 08:42:55 Rozmiar: 60.69k Format: .pdf Pobierz

649_2017.pdf

Data: 2017-02-23 08:42:55 Rozmiar: 54.05k Format: .pdf Pobierz

650_2017.pdf

Data: 2017-02-23 08:42:55 Rozmiar: 61.37k Format: .pdf Pobierz

651_2017.pdf

Data: 2017-02-23 08:42:55 Rozmiar: 63.65k Format: .pdf Pobierz

633_2017.pdf

Data: 2017-02-23 08:42:55 Rozmiar: 296.65k Format: .pdf Pobierz

623_2017.pdf

Data: 2017-02-23 11:36:32 Rozmiar: 87.01k Format: .pdf Pobierz

624_2017.pdf

Data: 2017-02-23 11:36:32 Rozmiar: 52.6k Format: .pdf Pobierz

627_2017.pdf

Data: 2017-02-28 07:05:55 Rozmiar: 63.04k Format: .pdf Pobierz

608_2017.pdf

Data: 2017-02-28 07:05:55 Rozmiar: 1006.89k Format: .pdf Pobierz

652_2017.pdf

Data: 2017-04-13 14:26:13 Rozmiar: 73.94k Format: .pdf Pobierz

653_2017.pdf

Data: 2017-04-13 14:26:13 Rozmiar: 58.75k Format: .pdf Pobierz

655_2017.pdf

Data: 2017-04-13 14:26:13 Rozmiar: 61.31k Format: .pdf Pobierz

656_2017.pdf

Data: 2017-04-13 14:26:13 Rozmiar: 61.32k Format: .pdf Pobierz

657_2017.pdf

Data: 2017-04-13 14:26:13 Rozmiar: 52.69k Format: .pdf Pobierz

710_2017.pdf

Data: 2017-04-13 14:43:59 Rozmiar: 114.39k Format: .pdf Pobierz

708_2017.pdf

Data: 2017-04-13 14:43:59 Rozmiar: 36k Format: .pdf Pobierz

704_2017.pdf

Data: 2017-04-13 14:51:46 Rozmiar: 60.56k Format: .pdf Pobierz

705_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:30:08 Rozmiar: 64.88k Format: .pdf Pobierz

706_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:30:08 Rozmiar: 64.01k Format: .pdf Pobierz

707_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:30:08 Rozmiar: 63.87k Format: .pdf Pobierz

703_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:35:23 Rozmiar: 61.57k Format: .pdf Pobierz

702_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:35:23 Rozmiar: 61.36k Format: .pdf Pobierz

701_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:35:23 Rozmiar: 60.99k Format: .pdf Pobierz

700_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:35:23 Rozmiar: 60.79k Format: .pdf Pobierz

699_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:35:23 Rozmiar: 62.7k Format: .pdf Pobierz

698_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:35:23 Rozmiar: 61.77k Format: .pdf Pobierz

697A_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:35:23 Rozmiar: 260.9k Format: .pdf Pobierz

697_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:35:23 Rozmiar: 61.02k Format: .pdf Pobierz

689_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:48:36 Rozmiar: 64.32k Format: .pdf Pobierz

679_2017.pdf

Data: 2017-04-14 08:48:36 Rozmiar: 62.13k Format: .pdf Pobierz

670_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:08:06 Rozmiar: 60.86k Format: .pdf Pobierz

669_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:08:06 Rozmiar: 61k Format: .pdf Pobierz

659_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:08:06 Rozmiar: 44.47k Format: .pdf Pobierz

696_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:08:06 Rozmiar: 49.19k Format: .pdf Pobierz

693_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:08:06 Rozmiar: 66.72k Format: .pdf Pobierz

690_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:21:07 Rozmiar: 35.15k Format: .pdf Pobierz

691_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:21:07 Rozmiar: 35.46k Format: .pdf Pobierz

692_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:21:07 Rozmiar: 35.11k Format: .pdf Pobierz

661_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:29:30 Rozmiar: 65.44k Format: .pdf Pobierz

694_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:29:30 Rozmiar: 35.17k Format: .pdf Pobierz

688_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:29:30 Rozmiar: 77.69k Format: .pdf Pobierz

681_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:29:30 Rozmiar: 67.55k Format: .pdf Pobierz

680_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:29:30 Rozmiar: 66.93k Format: .pdf Pobierz

672_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:29:30 Rozmiar: 70.43k Format: .pdf Pobierz

671_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:29:30 Rozmiar: 66.34k Format: .pdf Pobierz

668_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:29:30 Rozmiar: 70.41k Format: .pdf Pobierz

667_2017.pdf

Data: 2017-04-14 09:29:30 Rozmiar: 70.28k Format: .pdf Pobierz

687_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:25:42 Rozmiar: 63.12k Format: .pdf Pobierz

686_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:25:42 Rozmiar: 63.3k Format: .pdf Pobierz

682_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:25:42 Rozmiar: 62.74k Format: .pdf Pobierz

677_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:25:42 Rozmiar: 62.43k Format: .pdf Pobierz

665_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:25:42 Rozmiar: 63.27k Format: .pdf Pobierz

664_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:25:42 Rozmiar: 47.62k Format: .pdf Pobierz

654_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:25:42 Rozmiar: 63.75k Format: .pdf Pobierz

666_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:25:42 Rozmiar: 61.12k Format: .pdf Pobierz

684_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:37:53 Rozmiar: 61.93k Format: .pdf Pobierz

685_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:37:53 Rozmiar: 62.87k Format: .pdf Pobierz

647_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:37:53 Rozmiar: 144.82k Format: .pdf Pobierz

658_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:37:53 Rozmiar: 114.82k Format: .pdf Pobierz

676_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:37:53 Rozmiar: 64.23k Format: .pdf Pobierz

673_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:37:53 Rozmiar: 53.77k Format: .pdf Pobierz

674_2017.pdf

Data: 2017-04-14 10:37:53 Rozmiar: 58.87k Format: .pdf Pobierz

619_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:40:25 Rozmiar: 441.94k Format: .pdf Pobierz

660_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:40:25 Rozmiar: 341.05k Format: .pdf Pobierz

713_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:40:25 Rozmiar: 64.22k Format: .pdf Pobierz

716_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 58.63k Format: .pdf Pobierz

717_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 54.19k Format: .pdf Pobierz

718_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 350.97k Format: .pdf Pobierz

719_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 53.57k Format: .pdf Pobierz

720_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 55.58k Format: .pdf Pobierz

726_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 67.31k Format: .pdf Pobierz

727_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 65k Format: .pdf Pobierz

730_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 54.47k Format: .pdf Pobierz

731_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 61.45k Format: .pdf Pobierz

732_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 60.49k Format: .pdf Pobierz

733_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 60.72k Format: .pdf Pobierz

734_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 61.05k Format: .pdf Pobierz

735_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 61.82k Format: .pdf Pobierz

740_2017.pdf

Data: 2017-05-24 12:52:15 Rozmiar: 60.02k Format: .pdf Pobierz

712_2017.pdf

Data: 2017-05-25 13:05:48 Rozmiar: 308.63k Format: .pdf Pobierz

742_2017.pdf

Data: 2017-05-25 13:05:48 Rozmiar: 32.94k Format: .pdf Pobierz

743_2017.pdf

Data: 2017-05-25 13:05:48 Rozmiar: 33.07k Format: .pdf Pobierz

744_2017.pdf

Data: 2017-05-25 13:05:48 Rozmiar: 32.75k Format: .pdf Pobierz

745_2017.pdf

Data: 2017-05-25 13:05:48 Rozmiar: 33.56k Format: .pdf Pobierz

746_2017.pdf

Data: 2017-05-25 13:05:48 Rozmiar: 33.1k Format: .pdf Pobierz

747_2017.pdf

Data: 2017-05-25 13:05:48 Rozmiar: 57.89k Format: .pdf Pobierz

748_2017.pdf

Data: 2017-05-25 13:05:48 Rozmiar: 62.74k Format: .pdf Pobierz

741_2017.pdf

Data: 2017-05-26 07:07:36 Rozmiar: 58.96k Format: .pdf Pobierz

615_2017.pdf

Data: 2017-05-30 14:22:28 Rozmiar: 48.91k Format: .pdf Pobierz

721_2017.pdf

Data: 2017-06-28 13:36:27 Rozmiar: 50.3k Format: .pdf Pobierz

722_2017.pdf

Data: 2017-06-28 13:36:27 Rozmiar: 47.09k Format: .pdf Pobierz

723_2017.pdf

Data: 2017-06-28 13:36:27 Rozmiar: 46.36k Format: .pdf Pobierz

749_2017.pdf

Data: 2017-06-28 13:36:27 Rozmiar: 62.17k Format: .pdf Pobierz

750_2017.pdf

Data: 2017-06-28 13:36:27 Rozmiar: 60.34k Format: .pdf Pobierz

751_2017.pdf

Data: 2017-06-28 13:36:27 Rozmiar: 61.88k Format: .pdf Pobierz

752_2017.pdf

Data: 2017-06-29 08:33:39 Rozmiar: 60.16k Format: .pdf Pobierz

753_2017.pdf

Data: 2017-06-29 08:33:39 Rozmiar: 61.88k Format: .pdf Pobierz

754_2017.pdf

Data: 2017-06-29 08:33:39 Rozmiar: 61.49k Format: .pdf Pobierz

756_2017.pdf

Data: 2017-06-29 08:33:39 Rozmiar: 61.36k Format: .pdf Pobierz

757_2017.pdf

Data: 2017-06-29 08:33:39 Rozmiar: 67.81k Format: .pdf Pobierz

758_2017.pdf

Data: 2017-06-29 08:33:39 Rozmiar: 62.47k Format: .pdf Pobierz

759_2017.pdf

Data: 2017-06-29 08:33:39 Rozmiar: 61.2k Format: .pdf Pobierz

760_2017.pdf

Data: 2017-06-29 08:33:39 Rozmiar: 351.17k Format: .pdf Pobierz

761_2017.pdf

Data: 2017-06-29 08:33:39 Rozmiar: 60.78k Format: .pdf Pobierz

766_2017.pdf

Data: 2017-06-29 08:33:39 Rozmiar: 59.86k Format: .pdf Pobierz

771_2017.pdf

Data: 2017-06-29 08:33:39 Rozmiar: 63.57k Format: .pdf Pobierz

767_2017.pdf

Data: 2017-06-29 09:17:35 Rozmiar: 9.69M Format: .pdf Pobierz

683_2017.pdf

Data: 2017-08-16 13:48:05 Rozmiar: 52.71k Format: .pdf Pobierz

764_2017.pdf

Data: 2017-08-16 13:48:05 Rozmiar: 64.46k Format: .pdf Pobierz

770_2017.pdf

Data: 2017-08-16 13:48:05 Rozmiar: 59.66k Format: .pdf Pobierz

777_2017.pdf

Data: 2017-09-19 12:25:48 Rozmiar: 62.6k Format: .pdf Pobierz

778_2017.pdf

Data: 2017-09-19 13:17:55 Rozmiar: 61k Format: .pdf Pobierz

780_2017.pdf

Data: 2017-09-19 13:17:55 Rozmiar: 63.08k Format: .pdf Pobierz

769_2017.pdf

Data: 2017-11-06 12:52:00 Rozmiar: 54.1k Format: .pdf Pobierz

625_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 69.09k Format: .pdf Pobierz

675_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 351.6k Format: .pdf Pobierz

737_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 64.08k Format: .pdf Pobierz

738_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 62.85k Format: .pdf Pobierz

739_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 63.01k Format: .pdf Pobierz

755_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 197.07k Format: .pdf Pobierz

775_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 553.21k Format: .pdf Pobierz

776_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 159.12k Format: .pdf Pobierz

782_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 35.95k Format: .pdf Pobierz

781_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 447.03k Format: .pdf Pobierz

791_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 410.91k Format: .pdf Pobierz

817_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 264.23k Format: .pdf Pobierz

829_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 160.57k Format: .pdf Pobierz

828_2017.pdf

Data: 2017-11-06 13:17:40 Rozmiar: 386.28k Format: .pdf Pobierz

678_2017.pdf

Data: 2017-11-06 14:05:08 Rozmiar: 261.81k Format: .pdf Pobierz

714_2017.pdf

Data: 2017-11-06 14:05:08 Rozmiar: 66.22k Format: .pdf Pobierz

725_2017.pdf

Data: 2017-11-06 14:05:08 Rozmiar: 65.34k Format: .pdf Pobierz

728_2017.pdf

Data: 2017-11-06 14:16:23 Rozmiar: 66.3k Format: .pdf Pobierz

729_2017.pdf

Data: 2017-11-06 14:16:23 Rozmiar: 67.32k Format: .pdf Pobierz

736_2017.pdf

Data: 2017-11-06 14:24:09 Rozmiar: 67.12k Format: .pdf Pobierz

762_2017.pdf

Data: 2017-11-06 14:24:09 Rozmiar: 66.72k Format: .pdf Pobierz

774_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:30:08 Rozmiar: 67.36k Format: .pdf Pobierz

783_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:30:08 Rozmiar: 51.57k Format: .pdf Pobierz

784_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:30:08 Rozmiar: 48.97k Format: .pdf Pobierz

785_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 48.81k Format: .pdf Pobierz

786_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 62.77k Format: .pdf Pobierz

787_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 70.1k Format: .pdf Pobierz

788_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 68.37k Format: .pdf Pobierz

789_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 62.74k Format: .pdf Pobierz

790_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 60.7k Format: .pdf Pobierz

792_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 52.85k Format: .pdf Pobierz

794_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 58.15k Format: .pdf Pobierz

795_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 67.79k Format: .pdf Pobierz

796_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 60.69k Format: .pdf Pobierz

797_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 60.1k Format: .pdf Pobierz

798_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 52.88k Format: .pdf Pobierz

799_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 67.31k Format: .pdf Pobierz

800_2017.pdf

Data: 2017-11-06 15:51:37 Rozmiar: 67.16k Format: .pdf Pobierz

801_2017.pdf

Data: 2017-11-06 16:20:19 Rozmiar: 66.85k Format: .pdf Pobierz

802_2017.pdf

Data: 2017-11-06 16:20:19 Rozmiar: 67.6k Format: .pdf Pobierz

803_2017.pdf

Data: 2017-11-06 16:20:19 Rozmiar: 64.88k Format: .pdf Pobierz

805_2017.pdf

Data: 2017-11-06 16:20:19 Rozmiar: 55.44k Format: .pdf Pobierz

806_2017.pdf

Data: 2017-11-06 16:43:34 Rozmiar: 55.78k Format: .pdf Pobierz

807_2017.pdf

Data: 2017-11-06 16:43:34 Rozmiar: 61.37k Format: .pdf Pobierz

807A_2017.pdf

Data: 2017-11-06 16:43:34 Rozmiar: 53.02k Format: .pdf Pobierz

808_2017.pdf

Data: 2017-11-06 16:43:34 Rozmiar: 64.43k Format: .pdf Pobierz

809_2017.pdf

Data: 2017-11-06 16:43:34 Rozmiar: 76.37k Format: .pdf Pobierz

810_2017.pdf

Data: 2017-11-06 16:50:09 Rozmiar: 58.1k Format: .pdf Pobierz

811_2017.pdf

Data: 2017-11-06 16:50:09 Rozmiar: 49.41k Format: .pdf Pobierz

812_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 62.03k Format: .pdf Pobierz

813_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 59.62k Format: .pdf Pobierz

814_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 51.14k Format: .pdf Pobierz

818_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 349.81k Format: .pdf Pobierz

819_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 51.75k Format: .pdf Pobierz

820_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 86.99k Format: .pdf Pobierz

821_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 45.54k Format: .pdf Pobierz

822_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 78.21k Format: .pdf Pobierz

824_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 54.81k Format: .pdf Pobierz

825_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 57.42k Format: .pdf Pobierz

826_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 69.18k Format: .pdf Pobierz

827_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:19:46 Rozmiar: 50.92k Format: .pdf Pobierz

830_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:45:51 Rozmiar: 53.79k Format: .pdf Pobierz

831_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:45:51 Rozmiar: 45.73k Format: .pdf Pobierz

833_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:45:51 Rozmiar: 49.18k Format: .pdf Pobierz

835_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:45:51 Rozmiar: 60.47k Format: .pdf Pobierz

836_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:45:51 Rozmiar: 52.8k Format: .pdf Pobierz

839_2017.pdf

Data: 2017-11-07 07:45:51 Rozmiar: 56.3k Format: .pdf Pobierz

816_2017.pdf

Data: 2017-11-07 09:42:23 Rozmiar: 75.04k Format: .pdf Pobierz

832_2017.pdf

Data: 2017-11-08 10:42:50 Rozmiar: 56.83k Format: .pdf Pobierz

773_2017.pdf

Data: 2017-11-08 10:42:50 Rozmiar: 52.72k Format: .pdf Pobierz

662_2017.pdf

Data: 2017-11-08 10:42:50 Rozmiar: 53.27k Format: .pdf Pobierz

663_2017.pdf

Data: 2017-11-08 12:08:16 Rozmiar: 62.49k Format: .pdf Pobierz

768_2017.pdf

Data: 2017-11-09 09:26:47 Rozmiar: 61.11k Format: .pdf Pobierz

793_2017.pdf

Data: 2017-11-09 09:26:47 Rozmiar: 53.7k Format: .pdf Pobierz

715_2017.pdf

Data: 2017-11-09 09:38:16 Rozmiar: 56.12k Format: .pdf Pobierz

695_2017.pdf

Data: 2018-01-10 09:10:16 Rozmiar: 774.66k Format: .pdf Pobierz

709_2017.pdf

Data: 2018-01-10 09:10:16 Rozmiar: 842.7k Format: .pdf Pobierz

711_2017.pdf

Data: 2018-01-10 09:10:16 Rozmiar: 851.07k Format: .pdf Pobierz

804_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:02:55 Rozmiar: 67.74k Format: .pdf Pobierz

841_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:02:55 Rozmiar: 55.61k Format: .pdf Pobierz

842_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:02:55 Rozmiar: 55.77k Format: .pdf Pobierz

843_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:02:55 Rozmiar: 52.74k Format: .pdf Pobierz

844_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:02:55 Rozmiar: 57.44k Format: .pdf Pobierz

845_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:02:55 Rozmiar: 690k Format: .pdf Pobierz

846_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:02:55 Rozmiar: 161.19k Format: .pdf Pobierz

847_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:02:55 Rozmiar: 451.5k Format: .pdf Pobierz

848_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:02:55 Rozmiar: 61.58k Format: .pdf Pobierz

849_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:30:37 Rozmiar: 58.51k Format: .pdf Pobierz

852_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:30:37 Rozmiar: 53.68k Format: .pdf Pobierz

855_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:30:37 Rozmiar: 54.78k Format: .pdf Pobierz

856_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:30:37 Rozmiar: 41.83k Format: .pdf Pobierz

857_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:30:37 Rozmiar: 49k Format: .pdf Pobierz

858_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:30:37 Rozmiar: 51.48k Format: .pdf Pobierz

859_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:30:37 Rozmiar: 44.99k Format: .pdf Pobierz

860_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:30:37 Rozmiar: 67.3k Format: .pdf Pobierz

863_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:37:40 Rozmiar: 54.82k Format: .pdf Pobierz

864_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:37:40 Rozmiar: 56.62k Format: .pdf Pobierz

864A_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:37:40 Rozmiar: 47.59k Format: .pdf Pobierz

865_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:37:40 Rozmiar: 55.22k Format: .pdf Pobierz

869_2017.pdf

Data: 2018-01-10 10:37:40 Rozmiar: 89.36k Format: .pdf Pobierz

815_2017.pdf

Data: 2018-01-29 10:28:24 Rozmiar: 329.09k Format: .pdf Pobierz

837_2017.pdf

Data: 2018-01-29 10:28:24 Rozmiar: 633.95k Format: .pdf Pobierz

861_2017.pdf

Data: 2018-01-29 10:28:24 Rozmiar: 56.84k Format: .pdf Pobierz

874_2017.pdf

Data: 2018-01-29 10:28:24 Rozmiar: 51.67k Format: .pdf Pobierz

875_2017.pdf

Data: 2018-01-29 10:28:24 Rozmiar: 59.28k Format: .pdf Pobierz

871A_2017.pdf

Data: 2018-01-30 10:21:15 Rozmiar: 453.89k Format: .pdf Pobierz

838_2017.pdf

Data: 2018-02-02 09:37:44 Rozmiar: 159.62k Format: .pdf Pobierz

872_2017.pdf

Data: 2018-02-02 09:37:44 Rozmiar: 53.96k Format: .pdf Pobierz

873_2017.pdf

Data: 2018-02-02 09:37:44 Rozmiar: 90.2k Format: .pdf Pobierz

834_2017.pdf

Data: 2018-02-14 10:36:54 Rozmiar: 128.57k Format: .pdf Pobierz

823_2017.pdf

Data: 2018-07-26 10:48:56 Rozmiar: 458.82k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1440
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Marta Molińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymanowicz Marta
Czas wytworzenia: 2017-01-13 07:34:05
Czas publikacji: 2018-07-26 10:48:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak