Rejestry, ewidencje, archiwa 

 
 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

1. Ewidencja działalności gospodarczej.
2. Ewidencja ludności.
3. Rejestr wyborców.
4. Rejestr poborowych.
5. Rejestr przedpoborowych.
6. Ewidencja „Akcji Kurierskiej”.
7. Rejestr świadczeń na rzecz obrony.

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

1. Protokoły uznania dziecka i zaprzeczenia ojcostwa.
2. Wyroki rozwiązujące małżeństwa przez rozwód i orzekające separację.
3. Decyzje prostujące błędy w aktach stanu cywilnego.
4. Decyzje uzupełniające akty stanu cywilnego.
5. Decyzje umiejscawiające zdarzenia stanu cywilnego zarejestrowane w zagranicznych urzędach.
6. Decyzje dotyczące zmian imion i nazwisk.
7. Zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
8. Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
9. Akta zbiorowe małżonków zawierających związek małżeński na terenie gminy.
10. Akta zbiorowe małżonków przesłane do innych USC (ślub konkordatowy).
11. Wnioski w sprawie medali 50-lecia pożycia małżeńskiego.
12. Ustalenie brzmienia imion i nazwisk.
13. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.
14. Statystyka.

 

Wydział Planowania Przestrzennego

 

1. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Biuro Obsługi Interesanta

 

1. Rejestr pism wpływających do Urzędu Miejskiego.
2. Rejestr faktur.
3. Rejestr aktów notarialnych.
4. Rejestr kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim.
5. Książka nadawcza.

Biuro Rady

 

1. Rejestr uchwał.
2. Rejestr umów.
3. Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
4. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy Oborniki.
5. Rejestr przepisów prawa miejscowego.
6. Rejestr konsultacji społecznych.

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 

1. Rejestr zarządzeń Burmistrza Obornik.
2. Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu Miejskiego.
3. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
4. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki.
5. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

 

Liczba odwiedzin : 2503
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Buczkowski
Czas wytworzenia: 2016-06-13 14:43:10
Czas publikacji: 2017-01-19 11:45:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak