Uchwały - cz. 1 

 
  

KADENCJA 2006-2010

Sesja Nr I 24.11.2006r.

 

Uchwała Nr I/1/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach.

 

Uchwała Nr I/2/06 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

Uchwała Nr I/3/06 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

Sesja Nr II 06.12.2006r.

 

Uchwała Nr II/4/06 w sprawie: wstąpienia w skład Rady Miejskiej kandydata z listy KW Stowarzyszeni i Gospodarni - Oborniki.

 

Uchwała Nr II/5/06 w sprawie: wstąpienia w skład Rady Miejskiej kandydata z listy KW Stowarzyszeni i Gospodarni - Oborniki.

 

Uchwała Nr II/6/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Obornik.

 

Uchwała Nr II/7/06 w sprawie: przyznania Burmistrzowi Obornik dodatku specjalnego.

 

Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Obornikach.

 

Uchwała Nr II/9/06 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Obornikach.

 

Uchwała Nr II/10/06 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

 

Uchwała Nr II/11/06 w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Obornikach.

 

Sesja Nr III 14.12.2006r.

 

Uchwała Nr III/12/06 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach.

 

Uchwała Nr III/13/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach.

 

Uchwała Nr III/14/06 w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - traci moc (Uchwała RM Nr LVIII/450/10 z dnia 27.08.2010r.)

 

Uchwała Nr III/15/06 (1.9 MB) w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 

Uchwała Nr III/16/06 (406.8 KB) w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na rok 2007.

 

Uchwała Nr III/17/06 (951.2 KB) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 

Uchwała Nr III/18/06 w sprawie: ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dal zakładu budżetowego \"Żłobek Miejski w Obornikach\" na rok 2007.

 

Uchwała Nr III/19/06 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr III/20/06 w sprawie: zaopiniowania propozycji rozszerzenia planu aglomeracji Oborniki.

 

Uchwała Nr III/21/06 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 

Uchwała Nr III/22/06 w sprawie: uchwalenia \"Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007\".

 

Uchwała Nr III/23/06 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2007r.

 

Uchwała Nr III/24/06 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oborniki na 2007r.

 

Uchwała Nr III/25/06 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszklanego.

 

Uchwała Nr III/26/06 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.

 

Uchwała Nr III/27/06 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.

 

Sesja Nr IV 30.12.2006r.

 

Uchwała Nr IV/28/06 w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Oborniki na rok 2007.

 

Uchwała Nr IV/29/06  (512.8 KB)w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr IV/30/06 w sprawie: wykazu wydatków budżetu gminy Oborniki na 2006r., które nie wygasają.

 

Uchwała Nr IV/31/06 (657.7 KB) w sprawie: zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

 

Uchwała Nr IV/32/06 (691.1 KB) w sprawie: zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

 


Sesja Nr LV 27.01.2006r.

 

 

 

Uchwała Nr LV/401/06 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki za rok 2006.

 

Uchwała Nr LV/402/06 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki na rok 2005, które nie wygasają.

 

Uchwała Nr LV/403/06 w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Uchwała Nr LV/404/06 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkalnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Oborniki.

 

Uchwała Nr LV/405/06 w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Sycynie.

 

Uchwała Nr LV/406/06 w sprawie: pokrywania kosztów dotacji, udzielanych dla niepublicznych przedszkoli.

 

Uchwała Nr LV/407/06 w sprawie: nabycia lokali mieszkalnych na własność Gminy Oborniki od PKP S.A.

 

Uchwała Nr LV/408/06 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Obornikach na rzecz użytkownika wieczystego.

 

Uchwała Nr LV/409/06 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Obornikach na rzecz użytkownika wieczystego.

 

Uchwała Nr LV/410/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Obornikach przy ulicy 3 Maja.

 

Sesja Nr LVI 24.02.2006r.

 

Uchwała Nr LVI/411/06 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000,00 zł na realizację inwestycji.

 

Uchwała Nr LVI/412/06 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki

 

Uchwała Nr LVI/413/06 w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości, zmianę nazwy i rodzaju miejscowości, zmainę nazwy miejscowości, wykreślenie nazwy i rodzaju miejscowości oraz połączenie miejscowości w jedną jednostkę osadniczą położonych w Gminie Oborniki.

 

Uchwała Nr LVI/414/06 w sprawie: regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oborniki w roku 2006.

 

Uchwała Nr LVI/415/06 w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Obornikach.

 

Uchwała Nr LVI/416/06 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oborniki na 2006r.

 

Uchwała Nr LVI/417/06 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2006r.

 

Uchwała Nr LVI/418/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Staszica

 

Sesja Nr LVII 20.03.2006r.

 

Uchwała Nr LVII/419/06 w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego wraz ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Oborniki na lata 2006-2013.

 

Uchwała Nr LVII/420/06 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LVII/421/06 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Oborniki oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) oraz wskazania organów do tego uprawnionych - traci moc (Uchwała RM Nr LVII/499/10 z dnia 27.08.2010r.)

 

Uchwała Nr LVII/422/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Towarowej.

 

Uchwała Nr LVII/423/06 w sprawie: bezpłatnego przejęcia urządzeń infrastruktury technicznej w miejscowości Rudki gm. Oborniki.

 

Sesja Nr LVIII 07.04.2006r.

 

Uchwała Nr LVIII/424/06 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Oborniki na 2005r., które nie wygasają.

 

Uchwała Nr LVIII/425/06 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego.

 

Uchwała Nr LVIII/426/06 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 187 w miejscowości Uścikowo gm. Oborniki.

 

Uchwała Nr LVIII/427/06 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LVIII/428/06 w sprawie: uwzględnienia skargi z dnia 8 marca 2006r. PN.II-3.0914-4/06 Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LII/382/05 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie miejscowego planu azgospodarowania przestrzennego pod zabudowę gospodarczo-przemysłową na działkach o numerach geodezyjnych 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/2, 1239/3 położonych w miejscowości Oborniki oraz uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr LII/382/05 z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę gospodarczo-przemysłową na działkach o numerach geodezyjnych 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/2, 1239/3 położonych w Obornikach.

 

Uchwała Nr LVIII/429/06 w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

 

Sesja Nr LIX 28.04.2006r.

 

Uchwała Nr LIX/430/06 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

 

Sesja Nr LX 26.05.2006r.

 

Uchwała Nr LX/431/06 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LX/432/06 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LX/433/06 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LX/434/06 (2.2 MB) w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Pływalni położonej przy ul. Czarnkowskiej 84 w Obornikach.

 

Uchwała Nr LX/435/06 w sprawie: bezpłatnego przejęcia urządzeń infrastruktury technicznej w miejscowości Oborniki.

 

Uchwała Nr LX/436/06 w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego przekazania urządzeń oświetlenia drogowego we wsi Marszewiec na rzecz ENEA S.A.

 

Uchwała Nr LX/437/06 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat.

 

Uchwała Nr LX/438/06 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat.

 

Uchwała Nr LX/439/06 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Uchwała Nr LX/440/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr LVII/419/06 Rady Miejskiej z dnia 20.03.2006r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego wraz ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Oborniki na lata 2006-2013.

 

Uchwała Nr LX/441/06 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Sesja uroczysta Nr LXI 16.06.2006r.

 

Sesja Nr LXII 30.06.2006r.

 

Uchwała Nr LXII/442/06 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LXII/443/06 w sprawie: określenia kwoty, do której mogą być zaciągane zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającą granicę ustaloną w corocznym budżecie.

 

Uchwała Nr LXII/444/06 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 

Uchwała Nr LXII/445/06 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Oborniki na 2005r., które nie wygasają.

 

Uchwała Nr LXII/446/06 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej NrXLVIII/526/02 z dnia 14.06.2002r. w sprawie podziału Gminy Oborniki na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Uchwała Nr LXII/447/06 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/537/02 z dnia 23.08.2002r. zmieniającej Uchwałę Nr 488/98 Zarządu Miasta i Gminy Oborniki z dnia 3.09.1998r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

 

Uchwała Nr LXII/448/06 w sprawie: zobowiązania Burmistrza Obornik do podpisania umowy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

 

Uchwała Nr LXII/449/06 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Oborniki.

 

Uchwała Nr LXII/450/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach.

 

Uchwała Nr LXII/451/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Czarnkowskiej, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Nr LXII/452/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy gen. Andersa, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Nr LXII/453/06 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 25 lat.

 

Uchwała Nr LXII/454/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Świerkówkach stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Nr LXII/455/06 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Uścikowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uchwała Nr LXII/456/06 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla części działki nr 472 położonej w miejscowości Uścikowo.

 

Uchwała Nr LXII/457/06 w sprawie: przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”.

 

Uchwała Nr LXII/458/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Oborniki.

 

Sesja Nr LXIII 31.08.2006r.

 

Uchwała Nr LXIII/459/06 w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków na rachunkach dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LXIII/460/06 w sprawie: zaciągnięcie pożyczki w wysokości 1.500.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania inwestycyjne: \"Budowa kanalizacji sanitarnej w Obornikach - rejon ul. Polnej oraz w Kowanówku - ul. Sanatoryjna i Harcerska\", \"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Obornikach dla ulic: Czarnkowska, Obrzycka, Wodna, Żwirki i Wigury oraz Dobrzyckiego\".

 

Uchwała Nr LXIII/461/06 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Obornickiego.

 

Uchwała Nr LXIII/462/06 (1.2 MB) w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LXIII/463/06 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf zazbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą nr XLV/336/05 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 05.08.2005r.

 

Uchwała Nr LXIII/464/06 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Oborniki pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Gminą Oborniki a Województwem Wielkopolskim.

 

Uchwała Nr LXIII/465/06 (241.7 KB) ( (Zał 2.) (195.6 KB)) zmianiającą uchwałę Nr XXIV/181/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 08.04.2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LXIII/466/06 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki obręb Łukowo, gmina Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz uhcylenia uchwały nr LIV/398/05 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30.12.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żernikach w formie bezprzetargowej.

 

Uchwała Nr LXIII/467/06 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rożnowie, gmina Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uchwała Nr LXIII/468/06 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Obornikach przy ul. Słonecznej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

 

Uchwała Nr LXIII/469/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej (budynek po byłej kotłowni) położonej w Obornikach, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uchwała Nr LXIII/470/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Obornikach przy ul. Piłsudskiego, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Nr LXIII/471/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Obornikach przy ul. 25 Stycznia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uchwała Nr LXIII/472/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Nr LXIII/473/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Nr LXIII/474/06  (583.2 KB)w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 

Uchwała Nr LXIII/475/06 (611.3 KB) w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 

Uchwała NrLXIII/476/06  (886.3 KB)w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 

Uchwała Nr LXIII/477/06 (622.5 KB) w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 

Uchwała Nr LXIII/478/06 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 

Sesja Nr LXIV 28.09.2006r.

 

Uchwała Nr LXIV/479/06 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego.

 

Uchwała Nr LXIV/480/06w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na wyposażenie i utrzymanie sali gimnastycznej.

 

Uchwała Nr LXIV/481/06 (1.1 MB) w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LXIV/482/06 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.500.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne: \"Budowa kanalizacji sanitarnej w Obornikach - rejon ul. Polnej oraz w Kowanówku - ul. Sanatoryjna i Harcerska\", \"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Obornikach dla ulic: Czarnkowska, Obrzycka, Wodna, Żwirki i Wigury oraz Dobrzyckiego\".

 

Uchwała Nr LXIV/483/06 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Oborniki na 2005r., które nie wygasają.

 

Uchwała Nr LXIV/484/06 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat.

 

Uchwała Nr LXIV/485/06 (514.6 KB) w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo-gospodarczej w Kowanówku.

 

Uchwała Nr LXIV/486/06 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.

 

Uchwała Nr LXIV/487/06 w sprawie: darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

 

Uchwała Nr LXIV/488/06 w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości.

 

Uchwała Nr LXIV/489/06 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Rożnowie przy ulicy Skrzetuskiego.

 

Uchwała Nr LXIV/490/06 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.

 

Sesja Nr LXV 20.10.2006r.

 

Uchwała Nr LXV/491/06 w sprawie: określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Oborniki w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy zwiazanych z nową inwestycją.

 

Uchwała Nr LXV/492/06 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poręczenia dla Przedsiębiorsatwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Uchwała Nr LXV/493/06 w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszacych projektowi budżetu.

 

Uchwała Nr LXV/494/06 (889.1 KB) w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LXV/495/06 (514.6 KB) zmieniajaca uchwałę Nr XXXVII/290/05 z dnia 24.03.2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LXV/496/06 w sprawie: zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Oborniki.

 

Uchwała Nr LXV/497/06 w sprawie: zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Objezierze.

 

Uchwała Nr LXV/498/06 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LXV/499/06 w sprawie: ustosunkowania się do propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministerstwie Spaw Wewnętrznych i Administracji dotyczących zmian niektórych nazw i rodzajów miejscowości na terenie Gminy Oborniki.

 

Uchwała Nr LXV/500/06 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Stobnicy w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Nr LXV/501/06 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Popówku w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Nr LXV/502/06 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiacej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat.

 

Uchwała Nr LXV/503/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obornikach stanowiacej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

 

Liczba odwiedzin : 676
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : UM stażysta
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2006-01-30 00:00:00
Czas publikacji: 2006-01-30 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak