Uchwały 

 
  

Sesja Nr V 24.01.2007r.

Protokół z sesji

 

Uchwała Nr V/33/07 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki.

Uchwała Nr V/34/07 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat.

Uchwała Nr V/35/07 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat.

Uchwała Nr V/36/07 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat.

Uchwała Nr V/37/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki położonej w Obornikach w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr V/38/07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Obornickiemu Centrum Sportu.

Uchwała Nr V/39/07 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Oborniki w roku 2007.

Uchwała Nr V/40/07 w sprawie: regulaminu przyznawania dodatków oraz składników majątkowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oborniki w roku 2007.

Uchwała Nr V/41/07 w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Obornikach.

Uchwała Nr V/42/07 w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.

Uchwała Nr V/43/07 w sprawie: delegowania przedstawiciela do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Sesja Nr VI 28.02.2007r.

Protokół z sesji

 

Uchwała Nr VI/44/07 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Górce.

Uchwała Nr VI/45/07 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.900.00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania inwestycyjne.

Uchwała Nr VI/46/07 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 3.000.000,00 zł na realizację inwestycji.

Uchwała Nr VI/47/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Rożnowie w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr VI/48/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Rożnowie w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr VI/49/07 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr VI/50/07 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.

Uchwała Nr VI/51/07 w sprawie: darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Uchwała Nr VI/52/07 w sprawie: uznania za pomniki przyrody drzewa znajdujące się na terenie gminy Oborniki.

Uchwała Nr VI/53/07 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Obornikach na 2007 rok.

Uchwała Nr VI/54/07 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Obornikach na 2007 rok.

Uchwała Nr VI/55/07 w sprawie: wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.

 

Sesja Nr VII 06.03.2007r.

Protokół z sesji

 

Uchwała Nr VII/56/07 w sprawie: wygaśnięcia mandatu Burmistrza Obornik.

Uchwała Nr VII/57/07 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

Uchwała Nr VII/58/07 w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy, na terenie gminy Oborniki i określenia warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia.

  

Sesja Nr VIII 19.03.2007r. - sesja nadzwyczajna.

Protokół z sesji

 

Sesja Nr IX 30.03.2007r.

Protokół z sesji

 

Uchwała Nr IX/59/07 w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr IX/60/07 (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 5) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki.

Uchwała Nr IX/61/07 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Trzymaj formę ponad normę”- program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Oborniki.

Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Trzymaj formę ponad normę”- program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Oborniki.

Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Trzymaj formę ponad normę”- program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Oborniki.

Uchwała Nr IX/64/07 w sprawie: wydania opinii lokalizacyjnej salonu gier na automatach.

Uchwała Nr IX/65/07 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejsc. Oborniki przy ul. Staszica na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr IX/66/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej mienie gm. Oborniki w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr IX/67/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej mienie gm. Oborniki w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr IX/68/07  zmieniającej uchwałę Nr XXVII/206/04 RM w Obornikach z dnia 17.06.2004r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali.

Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Obornikach.

Uchwała Nr IX/70/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

Sesja Nr X 27.04.2007r.

Protokół z sesji

 

Uchwała Nr X/71/07 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik za rok 2006.

Uchwała Nr X/72/07 zmieniająca uchwałę Nr II/11/06 z dnia 06.12.2006r. Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Obornikach.

Uchwała Nr X/73/07 zmieniająca uchwałę Nr IX/69/2007 z dnia 30.03.2007r. Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Obornikach.

Uchwała Nr X/74/07 w sprawie: zmiany budżetu gminy Oborniki.

Uchwała Nr X/75/07 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1 300 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne.

Uchwała Nr X/76/07 w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Obornikach wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Obornikach.

Uchwała Nr X/77/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Obornikach stanowiących mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr X/78/07 w sprawie: wniesienia inwestycji: \"Kanaliza sanitarna Bielawy-Kowanówko-Roznowo - II etap ochrony zlewni wód rzeki Wełny\" jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Obornikach.

 

Sesja Nr XI 25.05.2007r.

Protokół z sesji

 

Uchwała Nr XI/79/07 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XI/80/07 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki na 2006r., które nie wygasają.

Uchwała Nr XI/81/07 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Leszka Zalewskiego na decyzję Burmistrza Obornik.

Uchwała Nr XI/82/07 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewidencyjnych 287/4, 165/1, 164/1, 163/1, 162/1, 288/1 i 166, położonych w miejscowości Oborniki.

Uchwała Nr XI/83/07 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Obornikach przy ul. Kowanowskiej na rzecz  dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XI/84/07 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki, obręb Łukowo gm. Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XI/85/07 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Objezierze gm. Oborniki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 176/1 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XI/86/07 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Objezierze gm. Oborniki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 176/2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XI/87/07 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Objezierze gm. Oborniki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 176/3 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XI/88/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Mostowej stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XI/89/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Mostowej stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XI/90/07 w sprawie: ustalenia granic obwodu Gimnazjum w Rożnowie.

Uchwała Nr XI/91/07 w sprawie: ustalenia granic obwodów Szkół Podstawowych w Rożnowie, Chrustowie, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Obornikach.

Uchwała Nr XI/92/07 w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uchwała Nr XI/93/07 w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu ustalenie zdolności spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach do prywatyzacji.

 

Sesja Nr XII 22.06.2007r. - sesja uroczysta

Protokół z sesji

 

Sesja Nr XIII 29.06.2007r.

Protokół z sesji

 

 Uchwała Nr XIII/94/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 800 000 zł na realizację inwestycji.

Uchwała Nr XIII/95/07 w sprawie: określenia kwoty, do której mogą być zaciągane zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w corocznym budżecie.

Uchwała Nr XIII/96/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Oborniki umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. \"Budowa środowiskowej sali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem w miejscowości Objezierze w Gminie Oborniki\".

Uchwała Nr XIII/97/07 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XIII/98/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą na działkach o numerach geodezyjnych 2055/3, 2056, 2057 i części działki nr 2058 położonych w miejscowości Oborniki.

Uchwała Nr XIII/99/07 w sprawie: uchwalenia Statutu Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach.

Uchwała Nr XIII/100/07 w sprawie: powołania Komisji Inwenaryzacyjnej mienia podlegajacego komunalizacji.

Uchwała Nr XIII/101/07  (602.9 KB)w sprawie: uznania za pomnik przyrody drzewo znajdujące się we wsi Niemieczkowo Gmina Oborniki.

 

Sesja Nr XIV 01.08.2007r.

Protokół z sesji

 

 Uchwała Nr XIV/102/07 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1 900 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne.

Uchwała Nr XIV/103/07 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w wysokości 350 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne.

Uchwała Nr XIV/104/07 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XIV/105/07 w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników.

Uchwała Nr XIV/106/07 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Uchwała Nr XIV/107/07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.

 

Sesja Nr XV 31.08.2007r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji 

 

Uchwała Nr XV/108/07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Poznania.

Uchwała Nr XV/109/07 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XV/110/07 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki na 2006r., które nie wygasają.

Uchwała Nr XV/111/07 zmieniająca uchwałę Nr II/11/06 z dnia 06.12.2006r. oraz uchwałę Nr X/72/07 z dnia 27.04.2007r. Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Obornikach.

Uchwała Nr XV/112/07 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Obornikach.

Uchwała Nr XV/113/07 w sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach.

Uchwała Nr XV/114/07 w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach.

Uchwała Nr XV/115/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/41/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24.01.07r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Obornikach.

Uchwała Nr XV/116/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Pacholewie stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XV/117/07 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bąblinie gmina Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XV/118/07 w sprawie: wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.

 

Sesja Nr XVI 12.09.2007r. - sesja nadzwyczajna

Projekty uchwał          Protokół z sesji

 

Uchwała Nr XVI/119/07 w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sesja Nr XVII 28.09.2007r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

 

Uchwała Nr XVII/120/07 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z Pływalni Oborniki położonej przy ul. Czarnkowskiej 84.

Uchwała Nr XVII/121/07 (1.1 MB) w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XVII/122/07 zmieniajaca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 06.12.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Obornik.

Uchwała Nr XVII/123/07 w sprawie: wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady.

Uchwała Nr XVII/124/07 zmieniająca Uchwałę nr XXXI/302/2000 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29.11.2000r. w sprawie nadania nazw ulicom wsi Rożnowo.

Uchwała Nr XVII/125/07 w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Oborniki nieruchomościu położonej w Roznowie stanowiącej własność osoby fizycznej.

Uchwała Nr XVII/126/07 w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

Uchwała Nr XVII/127/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/225/04 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewidencyjnych 127/9, 123, 122/8, 122/7, 121, 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna.

Uchwała Nr XVII/128/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 175/5, 543/1, 543/2, 543/3 oraz część działki nr 176/2 w miejscowości Kiszewo, gmina Oborniki.

Uchwała Nr XVII/129/07 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

 

Sesja Nr XVIII 26.10.2007r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

 

Uchwała Nr XVIII/130/07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na wykonanie instalacji kotłowni gazowej w budynku P.P.S.P w Obornikach.

Uchwała Nr XVIII/131/07 w sprawie: ustosunkowania się do postawionego warunku przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego zmiany urzędowej nazwy osady Ruks na Ruks-Młyn znajdującej się na terenie Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XVIII/132/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Jackowskiego w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Uchwała Nr XVIII/133/07 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XVIII/134/07 w sprawie: wyrażenia opinii o celowości przyznania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Uchwała Nr XVIII/135/07 w sprawie: wniesienia inwestycji \"Wodociąg w Obornikach ul. Rudki\" jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Obornikach.

Uchwała Nr XVIII/136/07 w sprawie: rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Droga Leśna 28 i 30 64-600 Oborniki na działanie Burmistrza i Gminę Oborniki.

Uchwała Nr XVIII/137/07 w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr XVIII/138/07 w sprawie: kandydata na członka powiatowej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XVIII/139/07 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/140/07 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pacholewie, gmina Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XVIII/141/07 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

 

Sesja Nr XIX 09.11.2007r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

 

Uchwała Nr XIX/142/07 w sprawie: okreslenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XIX/143/07 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiacej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2008.

Uchwała Nr XIX/144/07 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XIX/145/07 w sprawie: ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego \"Żłobek Miejski w Obornikach\" na rok 2008.

 

Sesja Nr XX 30.11.2007r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

 

Uchwała Nr XX/146/07 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki na 2006r., które nie wygasają.

Uchwała Nr XX/147/07 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XX/148/07 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Oborniki.

Uchwała Nr XX/149/07 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożnowo.

Uchwała Nr XX/150/07 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Obornikach przy ulicy Łąkowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczyctego.

Uchwała Nr XX/151/07 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Bogdanowie, gmina Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XX/152/07 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Brzozowej i Cmentarnej w Rożnowie - unieważniona (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego) 

Uchwała Nr XX/153/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej.

Uchwała Nr XX/154/07 w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach.

 

Sesja Nr XXI 14.12.2007r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

 

Uchwała Nr XXI/155/07 w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 2 w Obornikach.

Uchwała Nr XXI/156/07 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Górce.

Uchwała Nr XXI/157/07 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XXI/158/07 w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych ustalonej przez gminne jednostki oświatowe.

Uchwała Nr XXI/159/07 w sprawie: środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała Nr XXI/160/07 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XXI/161/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXI/162/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na czas nieoznaczony w formie bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXI/163/07 w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gminnych.

Uchwała Nr XXI/164/07 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008r.

Uchwała Nr XXI/165/07 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2008r.

Uchwała Nr XXI/166/07 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oborniki na lata 2008-2010.

Uchwała Nr XXI/167/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/225/04 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27.08.2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewidencyjnych 127/0, 123, 122/8, 122/7, 121, 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna.

Uchwała Nr XXI/168/07 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Brzozowej i Cmentarnej w Rożnowie - unieważniona (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego)

Uchwała Nr XXI/169/07 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Obornikach na 2008 rok.

 

Sesja Nr XXII 28.12.2007r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

 

Uchwała Nr XXII/170/07 w sprawie: Budżetu Gminy Oborniki na rok 2008.

Uchwała Nr XXII/171/07 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XXII/172/07 w sprawie: wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki na 2007r., które nie wygasają.

Uchwała Nr XXII/173/07 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.300.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne.

Uchwała Nr XXII/174/07 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.900.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne.

Uchwała Nr XXII/175/07 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 3.000.000,00 zł na realizację inwestycji.

Uchwała Nr XXII/176/07 w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfowej ceny ścieków, zatwierdzonej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XXII/177/07 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzeniue w wodę i odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XXII/178/07 w sprawie: ustalenia wysokości cen na usługi świadczone przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Sp. z o.o.

 

Liczba odwiedzin : 1102
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : UM stażysta
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2007-01-29 00:00:00
Czas publikacji: 2007-01-29 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak