Uchwały 2011 

 
  

Sesja Nr V  05.01.2011r. 
Projekty uchwał         Protokół z sesji   

Uchwała Nr V/20/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Uchwała Nr V/21/11 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zatwierdzonej dla Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - obowiązującej na terenie Gminy Oborniki.
Uchwała Nr V/22/11 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2011 rok".  

 


Sesja Nr VI 28.01.2011r.
Projekty uchwał         Protokół z sesji

Uchwała Nr VI/23/11 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników.
Uchwała Nr VI/24/11 zmieniająca Uchwałę Nr L/410/10 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Oborniki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB. 
Uchwała Nr VI/25/11 zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/263/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 września 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Oborniki jako przedstawiciela sektora publiczengo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek. 
Uchwała Nr VI/26/11 w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Oborniki w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
Uchwała Nr VI/27/11 w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Oborniki w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. 
Uchwała Nr VI/28/11 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Oborniki do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. 
Uchwała Nr VI/29/11 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 
Uchwała Nr VI/30/11 w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Oborniki. 
Uchwała Nr VI/31/11 zmieniająca Uchwałę Nr LIX/481/10 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. 
Uchwała Nr VI/32/11 w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2011. 
Uchwała Nr VI/33/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. 
Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2011 - 2020.

 


Sesja Nr VII 28.02.2011r.
Projekty uchwał         Protokół z sesji

Uchwała Nr VII/35/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2011.
Uchwała Nr VII/36/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2011 - 2020.
Uchwała Nr VII/37/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Obornik.
Uchwała Nr VII/38/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Obornikach.
Uchwała Nr VII/39/11 w sprawie przystąpienia Gminy Oborniki do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej finansowanych ze środków publicznych.
Uchwała Nr VII/40/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr VII/41/11 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Oborniki pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt \"Azorek\" w Obornikach.


Sesja Nr VIII 28.03.2011r.
Projekty uchwał         Protokół z sesji

Uchwała Nr VIII/43/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/310/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w obornikach do załątwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwała Nr VIII/44/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich kolei państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kowanówku, gmina Oborniki.
Uchwała Nr VIII/45/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomopści położonej w miejscowości Gołębowo, gmina Oborniki,w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Oborniki nieruchomości położonej w Kiszewie, gmina Oborniki.
Uchwała Nr VIII/47/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2011.
Uchwała Nr VIII/48/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2011 - 2020.
Uchwała Nr VIII/49_11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr VIII/50/11 w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.

 


Sesja Nr IX 23.05.2011r.
Projekty uchwał         Protokół z sesji

Uchwała Nr IX/51/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Uchwała Nr IX/52/2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Obornik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
Uchwała Nr IX/53/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2011
Uchwała Nr IX/54/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2011-2020
Uchwała Nr IX/55/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki do wysokości 190.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne
Uchwała Nr IX/56/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
Uchwała Nr IX/57/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
Uchwała Nr IX/58/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr IX/59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach
Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie warunków i trybu finansowania działalności mającej na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu polegającej na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy, lub finansowaniu konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych
Uchwała Nr IX/63/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu nabycia przez Gminę Oborniki mienia Skarbu Państwa
Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Obornikach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Gminę Oborniki nieruchomości położonej w Popówku, gmina Oborniki
Uchwała Nr IX/66/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Oborniki nieruchomości położonej w Łukowie, gmina Oborniki
Uchwała Nr IX/67/2011 w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia cen i opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt gminną komunikacją pasażerską
Uchwała Nr IX/68/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalewko
Uchwała Nr IX/69/2011 w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu \"Wielkopolska Odnowa Wsi\"
Uchwała Nr IX/70/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Obornik
Uchwała Nr IX/71/2011 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Chrustowie

 


Sesja Nr X 17.06.2011r. - sesja uroczysta
Protokół z sesji

Sesja Nr XI 27.06.2011r.
Projekty uchwał         Protokół z sesji

Uchwała Nr XI/72/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Ryczywół umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu systemowego "Zainwestuj w siebie", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XI/73/11 w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Obornikach
Uchwała Nr XI/74/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpisanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Uchwała Nr XI/75/11 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Obornikach
Uchwała Nr XI/76/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oborniki
Uchwała Nr XI/77/11 w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: \"Indywidualizacja
procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Oborniki\"
Uchwała Nr XI/78/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łukowo
Uchwała Nr XI/79/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wychowaniec
Uchwała Nr XI/80/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Leśna
Uchwała Nr XI/81/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żukowo
Uchwała Nr XI/82/11 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków
Uchwała Nr XI/83/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa
mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami - rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach
Uchwała Nr XI/84/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej mienie gminy
Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Uchwała Nr XI/85/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach, stanowiącej mienie Gminy
Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Uchwała Nr XI/86/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Uchwała Nr XI/87/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w miejscowości Chrustowo, gmina
Oborniki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Uchwała Nr XI/88/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w miejscowości Kowanówko, gmina
Oborniki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Uchwała Nr XI/89/11 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Oborniki
nieruchomości położonej w Bogdanowie, gmina Oborniki
Uchwała Nr XI/90/11 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Oborniki
nieruchomości położonej w Bogdanowie, gmina Oborniki
Uchwała Nr XI/91/11 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową
Uchwała Nr XI/92/11 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Bąblin, gmina
Oborniki śłużebnością przesyłu
Uchwała Nr XI/93/11 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina
Oborniki służebnością przesyłu
Uchwała Nr XI/94/11 w sprawie ustalenia stawek opłąty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XI/95/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2011
Uchwała Nr XI/96/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy oborniki na lata 2011 - 2021
Uchwała Nr XI/97/11 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Uchwała Nr XI/98/11 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Oborniki
Uchwała Nr XI/99/11 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Oborniki
Uchwała Nr XI/100/11 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oborniki

 


Sesja Nr XII 29.08.2011r.
Projekty uchwał
Wypis
Protokół z sesji (276.5 KB)

Uchwała Nr XII/101/11 (491.9 KB) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała Nr XII/102/11 (61.8 KB) w sprawie utworzenia na terenie gminy Oborniki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała Nr XII/103/11 (494.4 KB) w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Obornikach oraz do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Szamotułach na okres kadencji 2012-2015.
Uchwała Nr XII/104/11 (60.3 KB) w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Obornikach - uchwała unieważniona (Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2011 r. nr KN.I-3.4131-1-310/11)
Uchwała Nr XII/105/11 (67.9 KB) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oborniki.
Uchwała Nr XII/106/11 (100.9 KB) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli prawidło-wości ich wykorzystania dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Uchwała Nr XII/107/11 (83.4 KB) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Oborniki dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Uchwała Nr XII/108/11 (495.4 KB) w sprawie upoważnienia Burmistrza Obornik do złożenia wniosku w ramach III konkursu programu priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS – Greek Investment Scheme) Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
Uchwała Nr XII/109/11 (2.1 MB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiszewko.
Uchwała Nr XII/110/11 (691.3 KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popowo.
Uchwała Nr XII/111/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stobnica.
Uchwała Nr XII/112/11  (22.9 MB)w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rożnowie.
Uchwała Nr XII/113/11 (494.5 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Rożnowo, gmina Oborniki, w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XII/114/11 (494.5 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XII/115/11  (495.1 KB)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Polnej, stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XII/116/11 (494.1 KB) w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Oborniki nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.
Uchwała Nr XII/117/11 (69.5 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia cen i opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt gminną komunikacją pasażerską
Uchwała Nr XII/118/11 (495.8 KB) w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
Uchwała Nr XII/119/11 (497.5 KB) w sprawie określenia przeznaczenia kwot pochodzących z umorzenia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 785.000 zł).
Uchwała Nr XII/120/11 (497.9 KB) w sprawie określenia przeznaczenia kwot pochodzących z umorzenia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 265.500 zł).
Uchwała Nr XII/121/11 (494 KB) zmieniająca Uchwałę Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego.
Uchwała Nr XII/122/11 (494.2 KB) zmieniająca Uchwałę Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego.
Uchwała Nr XII/123/11 (498.8 KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2011.
Uchwała Nr XII/124/11 (694 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2011-2021.
Uchwała Nr XII/125/11 (93.7 KB) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach i nadania jej statutu.

 

Liczba odwiedzin : 784
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2010-12-29 00:00:00
Czas publikacji: 2010-12-29 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak