Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

"Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych"

2019-01-16 19:47:56
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

"Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej"

2019-01-16 19:44:06
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018

2019-01-16 19:36:07
Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Obornik unieważnia otwarty konkurs ofert realizacji w 2019 r. zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu 

"Promocja idei wolontariatu, w tym szkolenia – wykłady, warsztaty dla wolontariuszy"

2019-01-16 19:27:14
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. opiniowania ofert realizacji w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:

"Promocja idei wolontariatu, w tym szkolenia - wykłady, warsztaty dla wolontariuszy"

2019-01-16 19:13:14
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
"Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej"

2018-12-21 20:32:01
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej"

2018-12-21 20:22:54
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
"Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych"

2018-12-21 20:14:14
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
"Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w ogrzewalni"

2018-12-21 20:00:44
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
"Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni"

2018-12-21 19:55:46