Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani sprzętu pływającego wraz z kanałem tranzytowym do rzeki Warty oraz przebudową rowu melioracyjnego na działce nr 188 ark. 1 obręb Gołaszyn, gmina Oborniki”.

2019-03-19 11:36:51
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego (obory) na działce o nr ewid. 114 w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki.

2019-03-19 11:34:44
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

zakończono postępowanie administracyjne i wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu sr/c PE Dz63, L = 100,0 m na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 426/2 położonej w miejscowości ROŻNOWO, gmina Oborniki

2019-03-14 12:49:54
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

zakończono postępowanie administracyjne i wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej PERC Ø 125,0 mm na terenie części działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 741, 747 i 803/9 położonych przy ulicy Owocowej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki

2019-03-14 12:48:07
Ogłoszenie o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników

Wydłużony termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników:
pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego wydłuża się do dnia 31 marca 2019r.

 

Burmistrz Gminy Oborniki informuje, że od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2019 roku można składać w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

2019-03-13 11:25:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

o wydanej w dniu 1.03.2019 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.122.2018.JC.37 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska.

2019-03-12 11:02:51
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od poniedziałku do czwartku od 18 marca 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r.

2019-03-08 13:08:00
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 139, 140 oraz części działki  nr 138 położonych w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-03-01 10:02:37
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

o podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Obornikach Nr V/84/19 w dniu 20 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 129/15 położonej w miejscowości Kiszewko, gmina Oborniki.

2019-03-01 09:58:39
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 58/2 położonej w miejscowości Bogdan owo, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-01-25 08:25:05