Uchwały 2008 

 
  

Sesja Nr XXIII 25.01.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXIII/179/08 w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2008r. 

Uchwała Nr XXIII/180/08 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Oborniki. 

Uchwała Nr XXIII/181/08 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Oborniki. 

Uchwała Nr XXIII/182/08 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2008. 

Uchwała Nr XXIII/183/08 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Oborniki w roku 2008. 

Uchwała Nr XXIII/184/08 w sprawie: regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielomzatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oborniki w roku 2008. 

Uchwała Nr XXIII/185/08 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo-gospodarczej w Kowanówku. 

Uchwała Nr XXIII/186/08 w sprawie: wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z udziałem Gminy Oborniki.

  

Sesja Nr XXIV 29.02.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXIV/187/08 w sprawie: wyrażenia zgody na prywatyzację spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach Sp. z o.o. Oborniki.

Uchwała Nr XXIV/188/08 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2008.

Uchwała Nr XXIV/189/08 w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oborniki w latach 2008-2012.

Uchwała Nr XXIV/190/08 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.

Uchwała Nr XXIV/191/08 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Obornikach na 2008 rok.

  

Sesja Nr XXV 28.03.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXV/192/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego.

Uchwała Nr XXV/193/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr XXV/194/08 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2008.

Uchwała Nr XXV/195/08 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki na 2007r., które nie wygasają.

Uchwała Nr XXV/196/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod działalność handlowo-usługową dla działek o numerach ewidencyjnych 1592, 1593 i 1594 położonych w miejscowości Oborniki.

Uchwała Nr XXV/197/08 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Brzozowej i Cmentarnej w Rożnowie.

Uchwała Nr XXV/198/08 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres do 07 czerwca 2027 roku.

Uchwała Nr XXV/199/08 w sprawie: ustalenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych.

Uchwała Nr XXV/200/08 w sprawie: wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Szamotułach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Uchwała Nr XXV/201/08 w sprawie: nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Oborniki a Miastem i Gminą Murowana Goślina oraz Gminą Ryczywół w celu powołania Lokalnej Grupy Działania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

  

Sesja Nr XXVI 25.04.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXVI/202/08 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik za rok 2007.

Uchwała Nr XXVI/203/08 (1 MB) w sprawie: likwidacji Gimnazjum Nr 2 w Obornikach - unieważniona (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2008r. Nr NK.I-3.0911-269/08)

Uchwała Nr XXVI/204/08  (2 MB)w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Górce - unieważniona (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2008r. Nr NK.I-3.0911-283/08)

Uchwała Nr XXVI/205/08 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat.

  

Sesja Nr XXVII 30.05.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXVII/206/08 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2008.
Uchwała Nr XXVII/207/08 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Obornik.
Uchwała Nr XXVII/208/08 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Oborniki na lata 2008-2011.
Uchwała Nr XXVII/209/08 w sprawie: wystąpienia ze Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”.
Uchwała Nr XXVII/210/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Oborniki.
Uchwała Nr XXVII/211/08 w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych ustalonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach.
Uchwała Nr XXVII/212/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę przemysłowo-gospodarczą dla działek o nr ewidencyjnych 2/34, 2/33 położonych w miejscowości KOWANOWO, gmina Oborniki oraz dla działki o nr ewidencyjnym 708 położonej w miejscowości OBORNIKI.
Uchwała Nr XXVII/213/08 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
Uchwała Nr XXVII/214/08 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego.
Uchwała Nr XXVII/215/08 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/216/08 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/242/04 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Uchwała Nr XXVII/217/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Obornikach przy ulicy Chłopskiej, w trybie przetargu ustnego ograniczonego - uchylona uchwałą LVIII/473/10 z dnia 28.09.2010r.
Uchwała Nr XXVII/218/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Nad Wełną, stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XXVII/219/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres dziesięciu lat w formie bezprzetargowej.

  

Sesja Nr XXVIII 20.06.2008r. - sesja uroczysta.

Protokół z sesji

  

Sesja Nr XXIX 30.06.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXIX/220/08 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2008.

Uchwała Nr XXIX/221/08 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki na 2007r., które nie wygasają.

Uchwała Nr XXIX/222/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XXIX/223/08 w sprawie: przyjęcia \"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Oborniki\" na lata 2008-2032.

Uchwała Nr XXIX/224/08 w sprawie: uznania terenu Gminy Oborniki za obszar dotknięty klęską suszy.

Uchwała Nr XXIX/225/08 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla działki nr 472 położonej w miejscowości Uścikowo.

Uchwała Nr XXIX/226/08 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat.

Uchwała Nr XXIX/227/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Ks. Stefana Szymańskiego, stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXIX/228/08 w sprawie: nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w Popówku.

Uchwała Nr XXIX/229/08 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.

Uchwała Nr XXIX/230/08 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podlesiu, gmina Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XXIX/231/08 w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Oborniki nieruchomości położonych w Kowanówku, stanowiących własność osób fizycznych.

Uchwała Nr XXIX/232/08 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Uśckowie w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXIX/233/08 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Uścikowie w drodze bezprzetargowej.

  

Sesja Nr XXX 25.07.2008r. - sesja nadzwyczajna

Projekty uchwał          Protokół z sesji

Uchwała Nr XXX/234/08 w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2008 roku odrzucające skargę Gminy Oborniki na rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2008r. Nr NK.I-3.0911-20/08, stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/153/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach.
Uchwała Nr XXX/235/08 w sprawie: likwidacji Gimnazjum Nr 2 w Obornikach.
Uchwała Nr XXX/236/08 w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Górce.

  

Sesja Nr XXXI 29.08.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

 

Uchwała Nr XXXI/237/08 w sprawie: ustalenia na terenie Obornik strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
Uchwała Nr XXXI/238/08 zmieniającej uchwałę Nr XX/148/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30.11.2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych.
Uchwała Nr XXXI/239/08 w sprawie: przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Uchwała Nr XXXI/240/08 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2008.
Uchwała Nr XXXI/241/08 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki do wysokości 270,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne.
Uchwała Nr XXXI/242/08 w sprawie: odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szamotułach pani Janiny Walkowiak.
Uchwała Nr XXXI/243/08 w sprawie: przejęcia na własność przez Gminę Oborniki pojazdu osobowego.
Uchwała Nr XXXI/244/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Korfantego, stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XXXI/245/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXXI/246/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach, stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXXI/247/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Obornikach, stanowiących mienie Gminy Oborniki, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXXI/248/08 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat - uchylona uchwałą LVIII/472/10 z dnia 28.09.2010r.
Uchwała Nr XXXI/249/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Gminy Oborniki na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
Uchwała Nr XXXI/250/08 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości.
Uchwała Nr XXXI/251/08 w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Oborniki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

  

Sesja Nr XXXII 26.09.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji


Uchwała Nr XXXII/252/08 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2008.
Uchwała Nr XXXII/253/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Ujazd.
Uchwała Nr XXXII/254/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Strzelce Opolskie.
Uchwała Nr XXXII/255/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Oborniki umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. \"Budowa boiska sportowego ogólnie dostępnego przy ul. 25 Stycznia w Obornikach\".
Uchwała Nr XXXII/256/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Oborniki umów o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. \"Budowa boiska ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 43m x 70 m przy ul. Szymańskiego w Obornikach\".
Uchwała Nr XXXII/257/08 w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XXXII/258/08 zmieniająca uchwałę Nr VIII/44/99 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 12.03.1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 3 w Obornikach i granicy jego obwodu - unieważniony § 3 uchwały (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.10.2008r. Nr WN.I-3.0911-421/08).
Uchwała Nr XXXII/259/08 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 175/5, 543/1, 543/2, 543/3 oraz część działki nr 176/2 w miejscowości Kiszewo, gmina Oborniki.
Uchwała Nr XXXII/260/08 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Rożnowie przy ulicy Mikołaja Skrzetuskiego.
Uchwała Nr XXXII/261/08 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Oborniki.
Uchwała Nr XXXII/262/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki na okres dziesięciu lat w formie bezprzetargowej.
Uchwała Nr XXXII/263/08 w sprawie: przystąpienia Gminy Oborniki jako przedstawiciela sektora publicznego do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek.
Uchwała Nr XXXII/264/08 w sprawie: uznania za pomniki przyrody drzewa znajdujące się na terenie wsi Niemieczkowo  - unieważniony § 2 pkt 4, 5, 6 (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.10.2008r. Nr WN.I-3.0911-434/08)
Uchwała Nr XXXII/265/08 w sprawie: uznania za pomniki przyrody drzewa znajdujące się na terenie wsi Niemieczkowo - unieważniony § 2 pkt 4, 5, 6  (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.10.2008r. Nr WN.I-3.0911-435/08)

 

 

Sesja Nr XXXIII 24.10.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXXIII/266/08 w sprawie: ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego \"Żłobek Miejski\" w Obornikach na rok 2008.

Uchwała Nr XXXIII/267/08 (1.1 MB) w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2008.

Uchwała Nr XXXIII/268/08 (409.4 KB) w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki na 2007r., które nie wygasają - unieważniona (Uchwała Nr 25/1092/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19.11.2008r.)

Uchwała Nr XXXIII/269/08 w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała Nr XXXIII/270/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XXXIII/271/08 (511.9 KB) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat - unieważniona (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2008r. Nr WN.I-3.0911-459/08)

Uchwała Nr XXXIII/272/08 (524.9 KB) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat - unieważniona (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2008r. Nr WN.I-3.0911-460/08)

Uchwała Nr XXXIII/273/08 (567 KB) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na okres 10 lat - unieważniona (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2008r. Nr WN.I-3.0911-461/08)

Uchwała Nr XXXIII/274/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Obornik.

Uchwała Nr XXXIII/275/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Obornik.

Uchwała Nr XXXIII/276/08 w sprawie: przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: \"Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki\".

 

Sesja Nr XXXIV 21.11.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji  

Uchwała Nr XXXIV/277/08 w sprawie: ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego \"Żłobek Miejski\" w Obornikach na rok 2009.
Uchwała Nr XXXIV/278/08 w sprawie: stanowiska Rady Miejskiej w Obornikach dot. przyjęcia do realizacji projektu pn.:\"Rozwój obszaru aktywizacji gospodarczej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Oborniki poprzez budowę systemu komunikacyjnego w ciągu dróg gminnych i powiatowych\".
Uchwała Nr XXXIV/279/08 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2008.
Uchwała Nr XXXIV/280/08 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Uchwała Nr XXXIV/281/08 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
Uchwała Nr XXXIV/282/08 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2009.
Uchwała Nr XXXIV/283/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Wiosennej, stanowiącej mienie gminy Oborniki, w drodze bezprzetargowej (działka nr 2225/4).
Uchwała Nr XXXIV/284/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Wiosennej, stanowiącej mienie gminy Oborniki, w drodze bezprzetargowej (działka nr 2225/5).
Uchwała Nr XXXIV/285/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Wiosennej, stanowiącej mienie gminy Oborniki, w drodze bezprzetargowej (działka nr 2225/6).
Uchwała Nr XXXIV/286/08 w sprawie: zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Aktywizacja obszarów wiejskich - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD \"Kraina Trzech Rzek\".

 

Sesja Nr XXXV 05.12.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXXV/287/08 (849.6 KB) w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2008.

Uchwała Nr XXXV/288/08 w sprawie: zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Obornikach.

Uchwała Nr XXXV/289/08 w sprawie: wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Obornikach.

Uchwała Nr XXXV/290/08 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XXXV/291/08 w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfowej ceny ścieków, zatwierdzonej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XXXV/292/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia \"Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oborniki w latach 2008-2012\".

Uchwała Nr XXXV/293/08 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą na działakch o numerach geodezyjnych 2055/3, 2056, 2057 i części działki nr 2058 położonych w miejscowości Oborniki.

Uchwała Nr XXXV/294/08 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Obornikach przy ul. Kowanowskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XXXV/295/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Wybudowanie, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XXXV/296/08 w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, w trybie przeatrgu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XXXV/297/08 w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą \"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej\".

Uchwała Nr XXXV/298/08 w sprawie: przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą \"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej\".

Uchwała Nr XXXV/299/08 w sprawie: uchwalenia \"Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009\".

Uchwała Nr XXXV/300/08 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2009r.

Uchwała Nr XXXV/301/08 w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uchwała Nr XXXV/302/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popówko.

Uchwała Nr XXXV/303/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rożnowo.

 

Sesja Nr XXXVI 30.12.2008r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXXVI/304/08 w sprawie: Budżetu Gminy Obornii na rok 2009.

Uchwała Nr XXXVI/305/08 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2009.

Uchwała Nr XXXVI/306/08 w sprawie: wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki na 2008r., które nie wygasają.

Uchwała Nr XXXVI/307/08 w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - unieważniony § 8 w części obejmującej wyrażenie \"i ma zastosowanie od 01 stycznia 2009r.\" (Uchwała Nr 2/86/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28.01.2009r.)

Uchwała Nr XXXVI/308/08 w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Obornikach.

Uchwała Nr XXXVI/309/08 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

Uchwała Nr XXXVI/310/08 w sprawie: upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - uchyla się (Uchwała RM Nr LVII/452/10 z dnia 27.08.2010r.)

Uchwała Nr XXXVI/311/08 w sprawie: zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Skuteczna nauka przepustką do lepszej przyszłości

Uchwała Nr XXXVI/312/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Obornikach na 2009r.

 

Liczba odwiedzin : 822
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : UM stażysta
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2008-01-22 00:00:00
Czas publikacji: 2008-01-22 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak