Uchwały 2009 

 
 

Sesja Nr XXXVII 30.01.2009r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXXVII/313/09 w sprawie: udzielenia w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Oborniki.

Uchwała Nr XXXVII/314/09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach położonych na terenach wiejskich prowadzonych przez Gminę Oborniki.

Uchwała Nr XXXVII/315/09 w sprawie: regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oborniki.

Uchwała Nr XXXVII/316/09 zmieniająca uchwałę Nr XX/148/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30.11.2007r. w sprawie ustalenia opłat za świdczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach.

Uchwała Nr XXXVII/317/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Czarnkowskiej, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXXVII/318/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XXXVII/319/09 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bogdanowie, w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXXVII/320/09 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.

Uchwała Nr XXXVII/321/09 w sprawie: zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.

Uchwała Nr XXXVII/322/09 w sprawie: zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: \"Uczę się szybciej i skuteczniej\".

  

Sesja Nr XXXVIII 20.02.2009r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXXVIII/323/09 w sprawie: stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego.
Uchwała Nr XXXVIII/324/09 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/325/09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego.
Uchwała Nr XXXVIII/326/09 w sprawie: miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego po działalność handlowo-usługową dla działek o nr ewidencyjnych 1592, 1593 i 1594 położonych w miejscowości Oborniki.
Uchwała Nr XXXVIII/327/09 w sprawie: określenia zasad sprzedazy lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali - unieważniona (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.03.2009r. Nr WN.I-3.0911-102/09)
Uchwała Nr XXXVIII/328/09 w sprawie: zatwierdzenia Plnu Odnowy Miejscowości Objezierze.
Uchwała Nr XXXVIII/329/09 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Obornikach na 2009 rok.

  

Sesja Nr XXXIX 27.03.2009r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XXXIX/330/09 w sprawie: wstąpienia w skład Rady Miejskiej kandydata z listy KWW Porozumienie Obywatelskie Oborniki.

Uchwała Nr XXXIX/331/09 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik za rok 2008.

Uchwała Nr XXXIX/332/09 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXIX/333/09 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo-gospodarczej dla działek o nr ewidencyjnych 2/34, 2/33 połozonych w miejscowości Kowanowo, gmina Oborniki oraz dla działki o nr ewidencyjnym 708 położonej w miejscowości Oborniki.

Uchwała Nr XXXIX/334/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 488/98 Zarządu Miasta i Gminy Oborniki z dnia 3 września 1998r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania w zakresie opisu granic obwodu głosowania.

Uchwała Nr XXXIX/335/09 w sprawie: utworzenia odrebnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

  

Sesja Nr XL 30.04.2009r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XL/336/09 w sprawie: wniesienia skargi na rostrzygnięcie nadzorcze.

Uchwała Nr XL/337/09 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2009 rok.

Uchwała Nr XL/338/09 w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała Nr XL/339/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/307/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XL/340/09 w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Uchwała Nr XL/341/09 zmieniająca Uchwałę Nr II/11/06 z dnia 6 grudnia 2006r. Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Obornikach.

Uchwała Nr XL/342/09 w sprawie: nabycia przez Gminę Oborniki nieruchomości położonej w Nieczajnie.

Uchwała Nr XL/343/09 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowanówku w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XL/344/09 w sprawie: zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: \"Uczę się szybciej i skuteczniej\".

Uchwała Nr XL/345/09 w sprawie: zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: \"Skuteczna nauka przepustką do lepszej przyszłości\".

  

Sesja Nr XLI 29.05.2009r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XLI/346/09 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2009 rok.

Uchwała Nr XLI/347/09 zmieniajaca Uchwałę Nr XXXVI/307/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XLI/348/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

  

Sesja Nr XLII 19.06.2009r. - sesja uroczysta

Protokół z sesji

  

Sesja Nr XLIII 24.06.2009r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XLIII/349/09 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2009 rok.

Uchwała Nr XLIII/350/09 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Oborniki na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XLIII/351/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki do wysokości 700000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne.

Uchwała Nr XLIII/352/09 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami - rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach.

Uchwała Nr XLIII/353/09 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 109/1, 109/2, 123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 53 położonych w miejscowości Stobnica, gmina Oborniki.

Uchwała Nr XLIII/354/09 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki w trybie przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr XLIII/355/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Obrzyckiej, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XLIII/356/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Korfantego, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XLIII/357/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki na okres dziesięciu lat w formie bezprzetargowej - unieważniona (wyrok WSA z dnia 03.12.2009r.)

  

Sesja Nr XLIV 09.07.2009r.

Projekty Uchwał         Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XLIV/358/09 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2009 rok.

  

Sesja Nr XLV 28.08.2009r.

Projekty Uchwał       Protokół z sesji 

  

Uchwała Nr XLV/359/09 w sprawie: zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt.
Uchwała Nr XLV/360/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą \"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej\".
Uchwała Nr XLV/361/09 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2009 rok.
Uchwała Nr XLV/362/09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego.
Uchwała Nr XLV/363/09 w sprawie: utworzenia Przedszkola nr 2 w Obornikach.
Uchwała Nr XLV/364/09 w sprawie: poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Uchwała Nr XLV/365/09 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna.
Uchwała Nr XLV/366/09 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wychowaniec obręb Popówko, gmina Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XLV/367/09 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
Uchwała Nr XLV/368/09 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzesdaż nieruchomośnci położonej w Kowanówku w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

  

Sesja Nr XLVI 25.09.2009r.

Projekty Uchwał       Protokół z sesji

Uchwała Nr XLVI/369/09 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2009 rok.
Uchwała Nr XLVI/370/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze
ewidencyjnym 80, położonej w miejscowości POPÓWKO, gmina Oborniki.
Uchwała Nr XLVI/371/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości LULIN,
NIECZAJNA, SEPNO, gmina Oborniki.
Uchwała Nr XLVI/372/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Romana Dmowskiego stanowiącej mienie Gminy
Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XLVI/373/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Romana Dmowskiego stanowiącej mienie Gminy
Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XLVI/374/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze
bezprzetargowej.
Uchwała Nr XLVI/375/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Paderewskiego stanowiącej mienie Gminy Oborniki
w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr XLVI/376/09 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/237/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia na terenie Obornik strefy płatnego parkowania
pojazdów samochodowych na drogach publicznych.

  

Sesja Nr XLVII 30.10.2009r.

Projekty Uchwał       Protokół z sesji

Uchwała Nr XLVII/377/09 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2009 rok.
Uchwała Nr XLVII/378/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przed-miotowej dla zakładu budżetowego „Żłobek Miejski” w Obornikach na rok 2010.
Uchwała Nr XLVII/379/09 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2010.
Uchwała Nr XLVII/380/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku - traci moc (ucwała Nr LIX/482/10 z dnia 29.10.2010r.)
Uchwała Nr XLVII/381/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku - traci moc (Uchwała Nr LIX/482/10 z dnia 29.10.2010r.)
Uchwała Nr XLVII/382/09 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Uchwała Nr XLVII/383/09 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/239/08 Rady Miejskiej w Oborni-kach z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Uchwała Nr XLVII/384/09 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/308/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim
w Obornikach.
Uchwała Nr XLVII/385/09 w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Oborniki.
Uchwała Nr XLVII/386/09 (785.4 KB) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty prowadzonych na terenie Gminy Oborniki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - unieważniony § 3 ust. 8 uchwały (Uchwała Nr 18/1081/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2.12.2009r.)
Uchwała Nr XLVII/387/09 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/320/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
Uchwała Nr XLVII/388/09 w sprawie wyrażenia opinii o celowości przyznania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

  

Sesja Nr XLVIII 11.12.2009r.

Projekty Uchwał       Protokół z sesji

Uchwała Nr XLVIII/389/09 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2009 rok.

 

Uchwała Nr XLVIII/390/09 w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o.

Uchwała Nr XLVIII/391/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XLVIII/392/09 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej ceny wody i ścieków, zatwierdzonej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. - obowiązującej na terenie Gminy Oborniki.

Uchwała Nr XLVIII/393/09 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomosci położonej w Obornikach stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XLVIII/394/09 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej  mienie gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XLVIII/395/09 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, stanowiącej mnie Gminy Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XLVIII/396/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XLVIII/397/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XLVIII/398/09 w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Żerniki.

 

Sesja Nr XLIX 30.12.2009r.

Projekty Uchwał       Protokół z sesji

  

Uchwała Nr XLIX_399_09 w sprawie: Budżet Gminy Oborniki na rok 2010.

Uchwała Nr XLIX/400/09 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki na 2009 r., które nie wygasają.

Uchwała Nr XLIX/401/09 (369.4 KB) w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2009 rok.

Uchwała Nr XLIX/402/09 w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIX/403/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIX/404/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/99/2009 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29.06.2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach.

Uchwała Nr XLIX/405/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Obornikach na 2010 rok.

  

 

Liczba odwiedzin : 1356
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Buczkowski
Czas wytworzenia: 2009-02-03 00:00:00
Czas publikacji: 2015-08-12 10:00:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak