Uchwały 2010 

 
  

Sesja Nr L 12.02.2010r.

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr L/406/10 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.

Uchwała Nr L/407/10 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rożnowie.

Uchwała Nr L/408/10 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych: 79/3, 79/4, 80/1, 80/3, 80/4, 81/1, 82/1, 82/3, 83/1, 83/3, 86/4, 92/7, 92/9, 92/10, 97/1, 98/5, 99/1, 99/3, 99/4, 100, 101, 137, 138, 414/1, 414/3, 414/4 i dla części działki o nr ewidencyjnym 436 położonych w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki.

Uchwała Nr L/409/10 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w formie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego przez Gminę Oborniki.

Uchwała Nr L/410/10 w sprawie: przystąpienia Gminy Oborniki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB.

Uchwała Nr L/411/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bogdanowo - traci moc (Uchwała RM Nr LVII/461/10 z dnia 27.08.2010r.)

Uchwała Nr L/412/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chrustowo - traci moc uchwałą LVIII/477/10 z dnia 28.09.2010r.

Uchwała Nr L/413/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieczajna.

Uchwała Nr L/414/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wargowo.

Uchwała Nr L/415/10 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Obornikach na 2010 rok.

 


Sesja Nr LI 26.03.2010r.

 

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr LI/416/10 zmieniająca Uchwałę Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr LI/417/10 w sprawie: wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.

Uchwała Nr LI/418/10 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki na 2010 rok.

Uchwała Nr LI/419/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Oborniki na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr LI/420/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Czarnkowskiej, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr LI/421/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w miejscowości Popówko, gmina Oborniki.

Uchwała Nr LI/422/10 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości BOGDANOWO-OCIESZYN, gmina Oborniki - wzdłuż drogi krajowej S-11.

Uchwała Nr LI/423/10 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości GOŁĘBOWO, gmina Oborniki.

  


Sesja Nr LII 16.04.2010r.

 

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr LII/424/10 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik zarok 2009.

Uchwała Nr LII/425/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.

Uchwała Nr LII/426/10 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Objezierze, gmina Oborniki, służebnością gruntową.

  


Sesja nadzwyczajna Nr LIII 04.05.2010r.

 

Projekty uchwał          Protokół z sesji

  

Uchwała Nr LIII/427/10 w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  


Sesja Nr LIV 21.05.2010r.

 

Projekty uchwał          Protokół z sesji

 

Uchwała Nr LIV/428/10  (12.9 MB)w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.
Uchwała Nr LIV/429/10 w sprawie: zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia lub przysposobienia dzieci.
Uchwała Nr LIV/430/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą \"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej\".

 


Sesja Nr LV 25.06.2010r. - sesja uroczysta

 

Protokół z sesji

  


Sesja Nr LVI 30.06.2010r.

 

Projekty uchwał         Protokół z sesji

  

Uchwała  Nr LVI/431/10  w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.
Uchwała Nr LVI/432/10 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego 2010 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Uchwała Nr LVI/433/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach, stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr LVI/434/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach, stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr LVI/435/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Obornikach, stanowiącej mienie Gminy Oborniki, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr LVI/436/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr LVI/437/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr LVI/438/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr LVI/439/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr LVI/440/10 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Oborniki.
Uchwała Nr LVI/441/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiszewo.
Uchwała Nr LVI/442/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Urbanie.
Uchwała Nr LVI/443/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Maniewo.

   


Sesja Nr LVII 27.08.2010r.

 

Projekty uchwał         Protokół z sesji

  

Uchwała Nr LVII/444/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2010
Uchwała Nr LVII/445/10 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki do wysokości 750.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne - zmieniona uchwałą LVIII/463/10 z dnia 28.09.2010r.
Uchwała Nr LVII/446/10 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr LVII/447/10 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wilków.
Uchwała Nr LVII/448/10 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego - zmieniona uchwałą LVIII/464/10 z dnia 28.09.2010r.
Uchwała Nr LVII/449/10 w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Oborniki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego.
Uchwała Nr LVII/450/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała Nr LVII/451/10 w sprawie: likwidacji Żłobka Miejskiego w Obornikach, celem przekształcenia w jednostkę budżetową.
Uchwała Nr LVII/452/10 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXVI/310/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwała Nr LVII/453/10 w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej w miejscowości Oborniki.
Uchwała Nr LVII/454/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, połozonej w miejscowości Uścikowo, gmina Oborniki w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr LVII/455/10 w sprawie: nabycia przez Gminę Oborniki nieruchomości, położonej w miejscowości Kowalewko.
Uchwała Nr LVII/456/10 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki służebnością gruntową.
Uchwała Nr LVII/457/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w miejscowości Oborniki, w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr LVII/458/10 w sprawie: uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w Dąbrówce Leśnej i Lulinie.
Uchwała Nr LVII/459/10 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki służebnością przesyłu.
Uchwała Nr LVII/460/10 w sprawie: zaliczenia nieruchomości do kategorii dróg gminnych w miejscowości Oborniki.
Uchwała Nr LVII/461/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bogdanowo.

 


 

Sesja Nr LVIII 28.09.2010r.

 

Projekty uchwał         Protokół z sesji

  

Uchwała Nr LVIII/462/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2010.
Uchwała Nr LVIII/463/10 zmieniająca Uchwałę Nr LVII/445/10 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki do wysokości 750.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne.
Uchwała Nr LVIII/464/10 zmieniająca uchwałę Nr LVII/448/10 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr LVIII%2

 

Liczba odwiedzin : 837
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : UM stażysta
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2010-02-09 00:00:00
Czas publikacji: 2010-02-09 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak