Podatki 

 
 

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Pełnomocnictwo do doręczeń
Pełnomocnictwo szczególne
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa do doręczeń
Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa szczególnego

 


GB-01   Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania przez nowego podatnika - osobę fizyczną

Załączniki:

   IL-1       Informacja w sprawie podatku leśnego

   IN-1       Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
   ZN-1/A   załącznik do informacji
   ZN-1/B   załącznik do informacji

   IR-1       Informacja w sprawie podatku rolnego
   ZR-1/A   załącznik do informacji
   ZR-1/B   załącznik do informacji

GB-02   Zgłoszenie podmiotu opodatkowania przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną, spółkę nieposiadającą osobowości prawnej

Załączniki:

   DL-1       Deklaracja na podatek leśny

   DN-1      Deklaracja na podatek od nieruchomości
   ZN-1/A   załącznik do deklaracji
   ZN-1/B   załącznik do deklaracji

   DR-1      Deklaracja na podatek rolny
   ZR-1/A   załącznik do deklaracji
   ZR-1/B   Załącznik do deklaracji

   DT-1      Deklaracja na podatek od środków transportowych
   DT-1/A   załacznik do deklaracji

GB-03   Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania i złożenie korekty deklaracji podatku przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną, spółkę nieposiadającą osobowości prawnej

Załączniki:

   DL-1       Deklaracja na podatek leśny

   DN-1      Deklaracja na podatek od nieruchomości
   ZN-1/A   załącznik do deklaracji
   ZN-1/B   załącznik do deklaracji

   DR-1      Deklaracja na podatek rolny
   ZR-1/A   załącznik do deklaracji
   ZR-1/B   Załącznik do deklaracji

   DT-1      Deklaracja na podatek od środków transportowych
   DT-1/A   załacznik do deklaracji

GB-04   Uzyskanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Załączniki:

GB-04 Karta informacyjna Uzyskanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytulu nabycia gruntow
GB-04 Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntow
GB-04 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
GB-04 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie
GB-04 Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie
GB-04 Oświadczenie podatnika do ulgi z tytułu nabycia gruntów
GB-04 Informacja do ulg

GB-05   Uzyskanie ulgi inwestycyjnej

Załączniki:

GB-05 Karta informacyjna Uzyskanie ulgi inwestycyjnej
GB-05 Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
GB-05 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołóstwie
GB-05 Oświadczenie do ulgi inwestycyjnej
GB-05 Informacja do ulg

GB-06   Uzyskanie przez osobę fizyczną nieprowadzącą dzialalności gospodarczej lub działalności rolniczej decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty, odroczenia podatku oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

Załączniki:

GB-06 Karta informacyjna Ulgi_osoba fizyczna
GB-06 Ord-hz
GB-06 Oświadczenie - dot. danych osobowych
GB-06 Informacja do ulg
GB-06 Informacja o stanie majątkowym

GB-07   Uzyskanie przez przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące dzialalność gospodarczą i osoby prawne) decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty, odroczenia podatku oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości

Załączniki:

GB-07 Formularz informacji z uokik
GB-07 Informacja o stanie majątkowym
GB-07 Karta informacyjna
GB-07 Ord-hz
GB-07 Oś˜wiadczenie dot. danych osobowych
GB-07 Oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis
GB-07 Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
GB-07 Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
GB-07 Wniosek o odroczenie zapłaty zaległoś˜ci podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
GB-07 Wniosek o rozłożenie na raty zapłˆaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
GB-07 Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty
GB-07 Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

GB-08   Uzyskanie przez producentów rolnych (osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące dzialalność rolniczą, decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty, odroczenia podatku oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych

Załączniki:

GB-08 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
GB-08 Formularz informacji z uokik
GB-08 Informacja o stanie majątkowym
GB-08 Karta informacyjna - ulgi dla rolników
GB-08 Ord-hz
GB-08 Oświadczenie dot. danych osobowych
GB-08 oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis
GB-08 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie
GB-08 oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie
GB-08 oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
GB-08 oświadczenie o byciu producentem rolnym
GB-08 wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
GB-08 wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
GB-08 wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
GB-08 wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty
GB-08 wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

GB-09   Uzyskanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego

Załączniki:

   Wniosek

GB-10   Uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości

Załączniki:

   Wniosek o figurowaniu w ewidencji podatników podatku leśnego
   Wniosek o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego

GB-11   Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaległości

Załączniki:

   Wniosek

GB-12   Uzyskanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

Załączniki:

   Wniosek

GB-13   Uzyskanie odpisu decyzji w sprawie podatku

Załączniki:

   Wniosek

GB-14   Uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej

Załączniki:

GB-14 Karta informacyjna

 

Załączniki

GB-01.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 101k Format: .doc Pobierz

GB-02.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 97.5k Format: .doc Pobierz

GB-03.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 97k Format: .doc Pobierz

OSWIADCZENIE_o_nieprowadzeniu_dzialalnosci_rolniczej.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

INFORMACJA_o_stanie_majatkowym.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_w_podatkach.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

GB-10.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 95.5k Format: .doc Pobierz

GB-08.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 100k Format: .doc Pobierz

GB-06.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 94k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_figurowaniu_w_ewidencji_podatnikow_podatku_rolnego.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_figurowaniu_w_ewidencji_podatnikow_podatku_lesnego.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

GB-11.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 95k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_wielkosci_uzytkow_rolnych.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

GB-09.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 96.5k Format: .doc Pobierz

OSWIADCZENIE_o_nieotrzymaniu__pomocy_de_minimis.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

GB-07.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 96k Format: .doc Pobierz

ORD-HZ_Oswiadczenie_o_nieruchomosciach_i_prawach_majatkowych.PDF

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 263.39k Format: .PDF Pobierz

GB-13.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 91k Format: .doc Pobierz

GB-12.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 95k Format: .doc Pobierz

OSWIADCZENIE_o_wielkosci_pomocy_de_minimis.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

GB-14.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 96.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_dochodowosci_z_gospodarstwa_rolnego.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_odpis_decyzji_wymiarowej.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

DL-1_deklaracja_na_podatek_lesny.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 59k Format: .doc Pobierz

DN-1_deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 123.5k Format: .doc Pobierz

IL-1_onformacja_w_sprawie_podatku_lesnego.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 61.5k Format: .doc Pobierz

IR-1_informacja_w_sprawie_podatku_rolnego.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 109.5k Format: .doc Pobierz

IN-1_informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 99k Format: .doc Pobierz

ZN-1A_dane_o_nieruchomosciach_DN.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

ZN-1A_dane_o_nieruchomosciach_IN.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

ZN-1B_dane_o_zwolnieniach.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 99.5k Format: .doc Pobierz

ZR-1A_dane_o_nieruchomosciach_rolnych_DR.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 53k Format: .doc Pobierz

ZR-1A_dane_o_nieruchomosciach_rolnych_IR.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 53k Format: .doc Pobierz

ZR-1B_dane_o_zwolnieniach.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 98k Format: .doc Pobierz

OSWIADCZENIE_podatnika_do_ulgi_z_tytulu_nabycia_gruntow.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 26.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_zwolnienie_i_ulgi_w_podatku_rolnym_z_tytulu_nabycia_gruntow.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

GB-04.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 98.5k Format: .doc Pobierz

OSWIADCZENIE_do_ulgi_inwestycyjnej.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

GB-05.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 99.5k Format: .doc Pobierz

FORMULARZ_informacji.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_przyznanie_ulgi_inwestycyjnej.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

DR- 1 deklarcja na podatek rolny.doc

Data: 2016-01-28 11:26:19 Rozmiar: 223.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 2209
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2016-08-05 11:32:24
Czas publikacji: 2019-01-29 10:01:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak