Karta Dużej Rodziny - informacje 

 
  

INFORMACJA

 

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej.

Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1. Rodzic – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci  ( załącznik Nr 1 ).

2. Małżonek rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa.

3. Dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

4. Dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce ( załącznik Nr 2 )

5. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej  18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności .

6. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

7.W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (załącznik Nr 3 ).

8. Cudzoziemiec – mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art.186 uat.1. pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  ( Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r poz. 463 i 1004 0, lub w związku z uzyskaniem w rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokumenty o których mowa w pkt 1-7 oraz okazuje się dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

 Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy Burmistrz może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

 

Karta Dużej Rodziny - informacje

 

Załączniki

Zal._nr_1_OSWIADCZENIE_wladza_rodzicielska.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_2_OSWIADCZENIE_dla_dziecka_powyzej_18_r..doc

Data: Brak danych Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_3_OSWIADCZENIE_rodzina_zastepcza.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 27k Format: .doc Pobierz

Zgoda_na_wykorzystanie_numeru_telefonu_komorkowego.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1533
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2015-01-26 13:44:24
Czas publikacji: 2015-01-26 13:44:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak